Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.14. Юридичні факти

Юридичні факти – це умови, конкретні життєві обставини, передбачені гіпотезою правової норми, з настанням яких виникають правові відносини.

Юридичні факти є фактичною обставиною для виникнення правових відносин, саме з їх настанням пов’язано виникнення, зміна чи припинення в учасників правових відносин певних суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.

Юридичні факти залежно від різних критеріїв можна класифікувати на різні групи.

Так, залежно від волі суб’єктів правових відносин розрізняють:

1)факти дії, які залежать від волі суб’єктів і які в свою чергу розподіляються на:

А) правомірні дії, які пов’язані з правовими відносинами що мають позитивний результат:

– факти акти (у випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права і обов’язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної республіки Крим або органів місцевого самоврядування…, а також можуть виникати з рішення суду – ст. 11 Цивільного кодексу України);

– факти дії (підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є дії осіб, зокрема договори та інші правочини, створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, інші дії);

Б) неправомірні дії, які пов’язані з настанням суспільно-шкідливих або суспільно-небезпечних наслідків:

– проступки (дисциплінарні, цивільно-правові, адміністративні, пов’язані з настанням суспільної шкоди);

– злочини, пов’язані із вчиненням особою діянь, заборонених статтями Особливої частини Кримінального кодексу і настанням суспільної небезпеки.

2) факти події, які не залежать від волі суб’єктів правовідносин:

– стихійне лихо;

– землетрус;

– хвороба особи;

– смерть фізичної особи тощо.

Залежно від юридичних наслідків юридичні факти можуть бути:

А) правоутворюючі, з настанням яких виникають правові відносини:

– факт народження дитини, пов’язаний із виникненням відносин життя, громадянства та інших;

– факт скоєння злочину, пов’язаний із виникненням кримінальних відносин;

Б) правозамінюючі, з настанням яких змінюються правовідносини:

– переведення працівника на посаду з більшим обсягом роботи змінює його правовий статус, надає певні повноваження і тому подібне;

– факт перебування жінки у стані вагітності є підставою для переведення на легку роботу чи укладення трудового договору про неповний робочий день (тиждень);

В) правоприпиняючі, з настанням яких припиняються правовідносини:

– факт призначення народного депутата України на посаду міністра є підставою для припинення його депутатських повноважень;

– набуття чинності рішення суду про розірвання шлюбу припиняє сімейні відносини колишнього подружжя.

Ряд фактів можуть одночасно бути і правоприпиняючими і правоутворюючими. Так, факт смерті фізичної особи припиняє відносини життя, громадянства та інші, але одночасно є підставою для виникнення пенсійних відносин для осіб, які втратили годувальника, відносин спадкування та інших.

Залежно від складу юридичні факти можуть бути:

А) простими, що складаються з однієї умови, настання якої є достатньою для виникнення, зміни чи припинення правовідносин. Так, для надання відпустки повної тривалості у перший рік роботи на підприємстві достатньо пропрацювати не менше 6 місяців;

Б) складними, що складаються з різних умов, тільки наявність сукупності яких є підставою для виникнення, зміни чи припинення правовідносин. Так, для виникнення сімейних відносин необхідно досягти особами шлюбного віку, взаємної згоди на одруження, взаємної обізнаності про стан здоров’я один одного, реєстрації шлюбу.

Юридичні факти можуть розподілятися і за іншими критеріями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.14. Юридичні факти