Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – Вступ

Даний посібник має на меті у загальному вигляді та доступній формі ознайомити молодих людей, зокрема студентів технічних вузів, студентів неюридичних факультетів та абітурієнтів вищих юридичних навчальних закладів, а також всіх хто цікавиться основами галузей права та юридичних знань, котрі вивчаються в навчальних закладах і загальноосвітніх школах.

При визначенні змісту і структури посібника враховані вимоги програм з основ правознавства/ рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

У посібнику подано загальну характеристику основних теорій походження держави і права, розкривається поняття “держава і право”, розглядаються основи таких галузей законодавства, як: конституційне, цивільне, сімейне, трудове, адміністративне, кримінальне, житлове, господарське, фінансове та процесуальне (цивільне, кримінальне) право.

Це видання базується на чинному законодавстві України, новій юридичній літературі та практиці застосування законодавства в теперішній час.

Структура підручника включає 13 розділів.

У розділі “Загальне поняття держави” розкрито поняття держави, основні теорії походження держави, аналізуються форма сучасної держави, її механізм та апарат, поняття та ознаки правової держави.

У розділі “Загальне поняття права, правових відносин, правопорушення та юридичної відповідальності” розкрито поняття права як особливого виду соціальних норм, інститутів, підгалузей та галузей права, правовідносин, правопорушення та юридичної відповідальності.

У розділі “Основи конституційного права України” розкриті особливості устрою держави України, здійснення народовладдя в ній, правового статусу вищих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, здійснення правосуддя та захисту Конституції України, як Основного Закону держави.

У розділі “Основи цивільного права України” розкриваються особливості правового регулювання майнових, немайнових, пов’язаних з майновими та особистих немайнових відносин нерозривно пов’язаних з фізичною особою.

У розділі “Основи сімейного права України” розкриваються особливості укладання шлюбу, регулювання сімейних відносин, припинення шлюбу, немайнових та майнових відносин подружжя, батьків та дітей, встановлення батьківства, позбавлення батьківських прав та влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

У розділі “Основи житлового права України” розкриті особливості реалізації громадянами України конституційного права на житло, порядок його отримання, використання, збереження та приватизації державного житлового фонду.

У розділі “Основи трудового права України” розкриваються особливості регулювання трудових та інших, тісно пов’язаних з ними відносин: укладання і розірвання трудового договору, поняття і види часу роботи та відпочинку, оплати праці, розгляду індивідуальних та колективних трудових спорів.

У розділі “Основи господарського права України” розкриваються правові основи підприємницької діяльності.

У розділі “Основи фінансового права України” розкриваються правові основи фінансової діяльності, бюджетні та податкові відносини.

У розділі “Основи екологічного і земельного права України” розкриваються особливості охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також регулювання земельних відносин.

У розділі “Основи адміністративного права України” викладено основні поняття регулювання управлінських відносин, державної служби, адміністративних проступків, що мають місце у цій с4>ері, та адміністративної відповідальності за їх вчинення.

У розділі “Основи кримінального права України” розвиваються поняття злочину, його ознаки та склад, суб’єкт кримінальної відповідальності, види кримінальних покарань та порядок їх призначення.

У розділі “Система правоохоронних органів України” розкривається правовий статус правоохоронних органів України та особливості здійснення ними правоохоронної діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – Вступ