Статистика – Опря А. Т. – § 10.5 . Взаємозв’язок статистичних індексів. Визначення впливу окремих факторів

Уже відзначалося, що суспільно – економічні явища і процеси перебувають у взаємозалежності та взаємозумовленості. Тому значна частина статистичних показників взаємопов’язані. Наприклад, валовий збір є добутком показників урожайності на площу; виробничі витрати – добутком обсягу

Статистика – Опря А. Т. – § 10.4. Види економічних індексів, їх взаємозв’язок

Індекси фізичного обсягу. В аналізі соціально – економічних явищ часто використовується індекс фізичного обсягу. Він широко застосовується в наукових дослідженнях і практичних розрахунках, які стосуються вивчення динаміки виробництва продукції або ступеня виконання плану. Обчислюють

Статистика – Опря А. Т. – § 10.3. Система індексів для характеристики динаміки складного явища

Із розглянутого вище зрозуміло, що явища, динаміка яких вимірюється індексами, складаються з різнорідних елементів. Це зумовлює неможливість вимірювання рівнів таких явищ. Із цього випливає необхідність їх вимірювання в динамічному розрізі. Тому при обчисленні індексу

Статистика – Опря А. Т. – § 10.2. Загальні індекси. Агрегатний індекс як основна форма індексу. Середні арифметичні й гармонійні індекси

Щоб розрахувати загальний індекс, необхідно подолати несумірність окремих елементів досліджуваної сукупності. Це досягається шляхом введення в індекс сумірника (ваги). Побудова формули загального індексу – одне з головних питань теорії індексів. Агрегатний індекс вважається основною

Статистика – Опря А. Т. – § 10.1. Загальне поняття статистичних індексів. Основи індексного методу

§ 10.1. Загальне поняття статистичних індексів. Основи індексного методу В аналітичній роботі зі статистичними даними часто оперують різнорідними елементами. Наприклад, при аналізі сукупної зміни собівартості продукції рослинництва за певний проміжок часу мають справу з

Статистика – Опря А. Т. – § 9.3. Особливості кореляційного аналізу рядів динаміки та методичні основи статистичного прогнозування їх рівнів

Об’єктом кореляційного аналізу можуть бути не тільки статистичні (просторові) сукупності, а й сукупності, які характеризують зміну явищ у часі, тобто динамічні. Розроблена методологія кореляції для аналізу явищ у просторі не прийнятна для динамічних сукупностей.

Статистика – Опря А. Т. – § 9.2. Статистичні прийоми виміру сезонних коливань

Досить значна кількість суспільних явищ має сезонний характер, тобто сезонні коливання. Рівень їх рік у рік у певні місяці підвищується, а в інші – знижується. Наприклад, витрати палива у весняно – літні місяці значно

Статистика – Опря А. Т. – § 9.1. Прийоми аналітичного вирівнювання рядів динаміки

§ 9.1. Прийоми аналітичного вирівнювання рядів динаміки Ряди динаміки, рівні яких впродовж тривалого часу не змінюються зустрічаються досить рідко. Як правило, рівні ряду з часом змінюються, коливаються. Ці коливання для різних явищ неоднакові і

Статистика – Опря А. Т. – § 8.2. Види рядів динаміки, їх аналітичні показники

Залежно від реєстрації фактів ряди динаміки бувають дискретними і неперервними. Дискретні ряди Містять дані, одержані через певні проміжки часу ( місяць, квартал, рік і т. д.). Слід розглядати три види дискретних рядів динаміки: моментні,

Статистика – Опря А. Т. – § 8.1. Статистичні ряди динаміки, основні правила їх побудови

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ § 8.1. Статистичні ряди динаміки, основні правила їх побудови Явища суспільного життя знаходяться в постійних змінах і розвитку як у просторі, так і у часі. Одне з основних завдань