Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 4.2. Цивільні правовідносини

Цивільні правовідносини – один з видів правовідносин. У силу цього їм властиві як загальні риси й ознаки, характерні для всіх правовідносин, так і специфічні, обумовлені тим, що цивільні правовідносини виникають у результаті цивільно-правового регулювання майнових і деяких особистих немайнових відносин. Інакше кажучи, специфічні риси й ознаки цивільних Правовідносин визначені особливостями самого цивільного права.

До їхнього числа належать наступні:

По-перше, суб’єкти цивільних правовідносин відособлені одне від одного як у майновому, так й в організаційному плані, у силу чого вони самостійні, незалежні одне від іншого, співвідносяться як рівні.

По-друге, рівність учасників суспільних відносин, що складають предмет цивільно-правового регулювання, закладено в даних відносинах. Цивільне право юридично забезпечує таку рівність.

По-третє, основними юридичними фактами, що породжують, змінюють і припиняють цивільні правовідносини, є акти вільного волевиявлення суб’єктів – правочини.

По-четверте, як юридичні гарантії реалізації цивільних правовідносин застосовуються, властиві тільки цивільному праву, міри захисту суб’єктивних цивільних прав і міри відповідальності за невиконання обов’язків, що мають головним чином майновий характер.

Суб’єктами цивільних правовідносин можуть бути:

– фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства);

– юридичні особи, державні й адміністративно-територіальні утворення, що володіють цивільною правосуб’єктністю.

Цивільна правосуб’єктність – соціально-правова можливість суб’єкта бути учасником цивільних правовідносин. Наділення суб’єкта правосуб’єктністю є наслідком існування триваючого зв’язку суб’єкта й держави. Передумовами й складовими частинами цивільної правосуб’єктності є цивільна правоздатність і цивільна дієздатність суб’єктів.

Цивільна правоздатність фізичної особи визначена в ст. 25 ЦКУ – це її здатність мати цивільні права й обов’язки. Такою правоздатністю володіє особа з моменту її народження, у випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини. Фізична особа здатна мати усі майнові та інші цивільні права, що не встановлені законодавством України, якщо вони не суперечать закону та моральним засадам суспільства. Особливості виникнення і припинення цивільної правоздатності охарактеризовані в другому розділі підручника.

Цивільна дієздатність фізичної особи належить тільки особам які усвідомлюють значення своїх дій та можуть керувати ними. Так відповідно ст. ЗО ЦКУ під цивільною дієздатністю фізичної особи розуміється її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Дієздатність фізичних осіб може бути частковою, неповною, повною, а у випадках передбачених законом, суд може її обмежити або визнати фізичну особу недієздатною (ст. 31-41 ЦКУ).

Юридичні особи й повнолітні громадяни мають всі елементи цивільної правосуб’єктності. Малолітні діти й повнолітні громадяни, визнані недієздатними, є суб’єктами цивільних прав, будучи тільки правоздатними. Так, малолітні діти можуть успадковувати майно. Але практичне здійснення майнових прав малолітнього або недієздатного громадянина вимагає участі дієздатних осіб-батьків, усиновителів, опікунів. Активна, самостійна діяльність суб’єктів у соціально-економічному житті можлива лише при наявності в них всіх елементів цивільної правосуб’єктності.

Склад учасників цивільних правовідносин може змінюватися в порядку правонаступництва, під яким розуміють перехід прав й обов’язків від однієї особи – правопопередника до іншої особи – правонаступника, що заміняє його в право відношенні.

Правонаступництво буває двох видів: універсальне (загальне) і сингулярне (часткове). При загальному правонаступництві правонаступник у результаті одного юридичного акту займає місце правопопередника у всіх правовідносинах (за винятком тих, у яких правонаступництво неприпустимо). Наприклад, при злитті юридичних осіб права й обов’язки в повному обсязі переходять до новоствореної юридичної особи; акціонерне товариство, створюване відповідно до законодавства про приватизацію, отримує всі майнові права й обов’язки державного або муніципального підприємства, на базі якого воно створено; при прийнятті спадщини спадкоємці стають учасниками тих правовідносин, у яких брав участь спадкодавець.

Правонаступництво не допускається в тих випадках, коли права й обов’язки носять особистий характер (права на ім7я, авторство, обов’язок по відшкодуванню шкоди й т. п.) або є прямий заборонний припис закону.

Будь-яке цивільне правовідношення має свій об’єкт, у якості якого виступає те, із приводу чого виникає й здійснюється діяльність його учасників (право власності, право вимоги, нематеріальні блага та інші). Нематеріальні блага виступають:

– у вигляді продуктів (результатів) інтелектуальної діяльності (добутку науки, літератури й мистецтва, винаходи, корисні моделі, промислові зразки і т. д.);

– у вигляді особистих немайнових й інших нематеріальних благ (честь, гідність, власне ім’я, таємниця приватного життя і т. д.).

У сучасних умовах у багатьох випадках предметом діяльності суб’єктів цивільних правовідносин є інформація. Матеріальними об’єктами можуть бути:

– речі й інше майно, у тому числі й майнові права;

– гроші та цінні папери;

– роботи й послуги;

– результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них;

– інформація.

Об’єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід’ємними від фізичної чи юридичної особи.

Цивільні правовідносини виникають, змінюються чи припиняються на підставі цивільно-правової норми (норми цивільного договору) тільки при наявності фактичної підстави, тобто юридичного факту, яким зокрема є:

1) договір та інші правочини;

2) створення літературного, художнього твору, винаходу та іншого результату інтелектуальної, творчої діяльності;

3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;

4) інші юридичні факти (п. 2 ст. 11 ЦКУ).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 4.2. Цивільні правовідносини