Правознавство – Кунченко-Харченко В. І

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – Вступ

Даний посібник має на меті у загальному вигляді та доступній формі ознайомити молодих людей, зокрема студентів технічних вузів, студентів неюридичних факультетів та абітурієнтів вищих юридичних навчальних закладів, а також всіх хто цікавиться основами галузей

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – Розділ 1. Загальне поняття держави

1.1. Походження держави, основні теорії її виникнення Виникнення держави це складний і суперечливий довготривалий процес, пов’язаний з розвитком конкретних умов життя людей в певних історичних умовах. Існує багато теорій, пояснюючих походження держави, в кожній

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 1.1. Походження держави, основні теорії її виникнення

1.1. Походження держави, основні теорії її виникнення Виникнення держави це складний і суперечливий довготривалий процес, пов’язаний з розвитком конкретних умов життя людей в певних історичних умовах. Існує багато теорій, пояснюючих походження держави, в кожній

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 1.2. Держава, її ознаки

Держава – це досить складне соціальне і юридичне явище. Існує багато визначень терміну “держава”. Так в Древньому Китаї даосисти визначили, що держава – це частка єдиного природного процесу розгортання закону. Аристотель підкреслював, що держава

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 1.3. Функції держави

Держава – це досить складне соціальне і юридичне явище. Існує багато визначень терміну “держава”. Так в Древньому Китаї даосисти визначили, що держава – це частка єдиного природного процесу розгортання закону. Аристотель підкреслював, що держава

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 1.4. Механізм і апарат держави

Під механізмом держави розуміють систему державних владних органів та організацій, установ і підприємств, завдяки яким держава реалізує свої завдання і функції. Механізм держави характеризується ознаками: 1) це система, що має визначену ієрархію, тобто підпорядкованість

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 1.5. Форма держави

Форма держави – це спосіб організації і здійснення державної влади. Форма держави складається з трьох елементів: 1) форми правління; 2) форми державного устрою; 3) форми державного (політичного) режиму. Держави світу мають різні форми залежно

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 1.6. Держава і особа

Відносини держави та фізичної особи, як правило, базуються на взаємних правах, обов’язках та відповідальності, які конкретизуються в конституції та інших нормативно-правових актах. При цьому слід звернути увагу на те, що у сучасному світі діють

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 1.7. Поняття правової держави і громадянського суспільства

Відносини держави та фізичної особи, як правило, базуються на взаємних правах, обов’язках та відповідальності, які конкретизуються в конституції та інших нормативно-правових актах. При цьому слід звернути увагу на те, що у сучасному світі діють

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – Розділ 2. Загальне поняття права, правових відносин, правопорушення та юридичної відповідальності

2.1. Соціальні норми, їх роль у регулюванні суспільних відносин Життя суспільства потребує певної організації, впорядкованості та регулювання суспільних відносин. З прадавніх часів люди намагалися будувати свою поведінку відповідно до потреб спільного проживання у боротьбі

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.1. Соціальні норми, їх роль у регулюванні суспільних відносин

2.1. Соціальні норми, їх роль у регулюванні суспільних відносин Життя суспільства потребує певної організації, впорядкованості та регулювання суспільних відносин. З прадавніх часів люди намагалися будувати свою поведінку відповідно до потреб спільного проживання у боротьбі

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.2. Поняття і ознаки права

Право, як вид соціальних норм, виникає тільки з появою держави, саме вона створює ці соціальні норми з метою врегулювання найважливіших суспільних відносин. Існує багато визначень поняття право: – право – система норм (правил поведінки)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.3. Функції права

Функції права це основні напрямки його впливу на різноманітні суспільні відносини, впорядкування їх стосовно цілей і завдань правового регулювання. Функції права взаємопов’язані між собою і здійснюють комплексний вплив на суспільство за допомогою юридичних засобів.

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.4. Джерела права

Під джерелами права правознавці-науковці розуміють різні явища: – по-перше, це визначення звідки походить право, що є правотворчою силою, породжуючою право. Якщо розглядати “джерело права” з цієї позиції, то слід звернути увагу на те, що

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.5. Правові норми, їх ознаки, структура і види

Система права будь-якої держави складається із великої кількості правових норм. Норма права – це первинний елемент права, виражений у формі статті нормативно-правового акту. Норма права – це загальнообов’язкове, формально визначене правило поведінки, встановлене чи

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.6. Поняття системи права

Система права – це об’єктивно зумовлена єдність і погодженість правових норм держави та їх розподіл на окремі взаємопов’язані між собою складові елементи: галузі права, підгалузі права та правові інститути. Ознаки системи права: 1) об’єктивна

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.7. Загальне поняття галузі, підгалузі права та правового інституту

Система права – це об’єктивно зумовлена єдність і погодженість правових норм держави та їх розподіл на окремі взаємопов’язані між собою складові елементи: галузі права, підгалузі права та правові інститути. Ознаки системи права: 1) об’єктивна

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.8. Загальна характеристика основних галузей права України

Багатоманітність суспільних відносин, врегульованих великою кількістю правових норм обумовлює наявність різних галузей права, серед яких слід виділити основні галузі. Конституційне право України – є визначальною галуззю права, яка займає центральне місце в системі права

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.9. Система законодавства України

Законодавство України – це система діючих нормативно-правових актів, встановлених чи санкціонованих компетентними органами держави, змістом яких є правові норми. Між системою законодавства і системою права існує взаємозв’язок, він проявляється в тому, що законодавчі акти

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.10. Питання, які визначаються чи встановлюються виключно законами України

Закони держави, як нормативно правові акти мають вищу юридичну силу, тому саме вони регулюють найважливіші суспільні відносини. Ст. 92 Конституції України містить перелік питань, що підлягають правовій регламентації виключно законами України, при цьому вони

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.11. Систематизація законодавства

Будь-яка держава створює велику кількість нормативно-правових актів. Для полегшення знаходження певного нормативного акту, забезпечення доступності законодавства для учасників правових відносин (фізичних і юридичних осіб), використовується систематизація нормативних актів. Систематизація законодавства необхідна не тільки для

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.12. Поняття і структура правовідносин

Будь-яка держава створює велику кількість нормативно-правових актів. Для полегшення знаходження певного нормативного акту, забезпечення доступності законодавства для учасників правових відносин (фізичних і юридичних осіб), використовується систематизація нормативних актів. Систематизація законодавства необхідна не тільки для

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.13. Суб’єкти і об’єкти правовідносин

Суб’єкти правовідносин – це фізичні, юридичні та інші особи, які є носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, необхідних для участі у конкретному право відношенні. Суб’єктами правовідносин можуть бути: 1) фізичні особи: громадяни України, іноземці,

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.14. Юридичні факти

Юридичні факти – це умови, конкретні життєві обставини, передбачені гіпотезою правової норми, з настанням яких виникають правові відносини. Юридичні факти є фактичною обставиною для виникнення правових відносин, саме з їх настанням пов’язано виникнення, зміна

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.15. Види правових відносин

Відносин, врегульованих нормами права, дуже багато, тому їх залежно від різних критеріїв розподіляють на різні групи. Залежно від предмета правового регулювання, тобто від приналежності норми права до певної галузі права, правовідносини можуть бути: –

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.16. Реалізація права

Відносин, врегульованих нормами права, дуже багато, тому їх залежно від різних критеріїв розподіляють на різні групи. Залежно від предмета правового регулювання, тобто від приналежності норми права до певної галузі права, правовідносини можуть бути: –

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.17. Тлумачення правових норм

З метою правильного розуміння змісту правових норм та їх реалізації, здійснюється тлумачення правових норм, під яким розуміється роз’яснення змісту норми, що особливо важливо для правильного застосування права. З одного боку тлумачення права – це

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.18. Правопорушення, його ознаки та причини вчинення

Соціально значима поведінка людей, що врегульована нормами права є правовою поведінкою. Ця поведінка може відповідати приписам правових норм, тобто бути правомірною і не відповідати приписам правових норм, тобто бути протиправною. Якщо поведінка особи вступає

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.19. Склад правопорушення

Соціально значима поведінка людей, що врегульована нормами права є правовою поведінкою. Ця поведінка може відповідати приписам правових норм, тобто бути правомірною і не відповідати приписам правових норм, тобто бути протиправною. Якщо поведінка особи вступає

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.20. Види правопорушень

Залежно від різних критеріїв правопорушення розподіляються на різні групи. За ступенем суспільної шкоди чи суспільної небезпеки правопорушення розподіляються на: 1) проступки, однією із ознак яких є настання суспільної шкоди: – конституційні; – дисциплінарні; –

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.21. Поняття і ознаки юридичної відповідальності

Залежно від різних критеріїв правопорушення розподіляються на різні групи. За ступенем суспільної шкоди чи суспільної небезпеки правопорушення розподіляються на: 1) проступки, однією із ознак яких є настання суспільної шкоди: – конституційні; – дисциплінарні; –

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.22. Цілі і підстави юридичної відповідальності

Ціль (мета) юридичної відповідальності має комплексний характер. Вона полягає в: 1) покаранні правопорушника, тобто у здійсненні певних репресивних заходів з боку держави для того щоб винна особа відчула певні обмеження своїх прав, страждання тощо;

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.23. Види юридичної відповідальності

Ціль (мета) юридичної відповідальності має комплексний характер. Вона полягає в: 1) покаранні правопорушника, тобто у здійсненні певних репресивних заходів з боку держави для того щоб винна особа відчула певні обмеження своїх прав, страждання тощо;

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – Розділ 3. Основи конституційного права України

3.1. Предмет, метод і система конституційного права Термін “конституційне право” вживається в трьох значеннях: галузь національного права; окрема наука; учбова дисципліна в системі юридичної освіти. Термін “конституційне право” набув поширення в країнах з англосаксонською

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 3.1. Предмет, метод і система конституційного права

3.1. Предмет, метод і система конституційного права Термін “конституційне право” вживається в трьох значеннях: галузь національного права; окрема наука; учбова дисципліна в системі юридичної освіти. Термін “конституційне право” набув поширення в країнах з англосаксонською

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 3.2. Структура та загальні засади конституції України

Конституція України – це політико – правовий документ, в якому знаходять свій офіційний вираз і закріплення базові устої суспільного і державного устрою, належність державної влади, права та свободи людини і громадянина, адміністративно – територіальний

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 3.3. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Права людини в сучасному світі – це проблема, вирішення якої стоїть у центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства і кожної держави. Права людини – це її можливість діяти певним чином для того, щоб забезпечити своє

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 3.4. Громадянство України, підстави його набуття і припинення

Громадянство – це постійний правовий зв’язок особи і держави, що виявляється у їх взаємних правах та обов’язках. Громадянин не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадяни України незалежно від підстав отримання громадянства

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 3.5. Безпосередня і представницька демократія в Україні

Україна відповідно до ст. 5 Конституції є республікою, в якій суверен – народ. Суверенітет за змістом цієї статті належить народу, який здійснює владу первісну і верховну в Україні як державі, він є єдиним джерелом

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 3.6. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні

Визначаючи місце Верховної Ради України в системі органів державної влади, слід відмітити, що вона забезпечує законодавче регулювання всіх суспільних відносин в державі. В той же час згідно із здійсненням державної влади на засадах її

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 3.7. Президент України і його місце в системі державних органів України

Конституція України визначає Президента як главу держави, що виступає від її імені. Президент уособлює державу, має особливий правовий статус у політичному житті суспільства, завдяки своїм повноваженням врівноважує всі гілки влади, представляє державу в міжнародних

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 3.8. Конституційний статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади

Конституція визначає, що Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Він складається з Премєр-міністра, Першого віце-прем’єр-міністра, трьох віце-прем’єр-міністрів, міністрів. Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Президент може

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 3.9. Органи судової влади і судочинство в Україні

Сильна і незалежна судова влада є гарантом громадянського миру і злагоди, прав і свобод людини і громадянина, законності і правопорядку в суспільстві. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, а їх юрисдикція поширюється на всі

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – Розділ 4. Основи цивільного права України

4.1. Поняття цивільного права, його предмету і методу Цивільне право – одна з фундаментальних галузей правової системи України, це найбільше правове утворення держави, що являє собою систему правових норм, регулюючих майнові, немайнові пов’язані з

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 4.1. Поняття цивільного права, його предмету і методу

4.1. Поняття цивільного права, його предмету і методу Цивільне право – одна з фундаментальних галузей правової системи України, це найбільше правове утворення держави, що являє собою систему правових норм, регулюючих майнові, немайнові пов’язані з

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 4.2. Цивільні правовідносини

Цивільні правовідносини – один з видів правовідносин. У силу цього їм властиві як загальні риси й ознаки, характерні для всіх правовідносин, так і специфічні, обумовлені тим, що цивільні правовідносини виникають у результаті цивільно-правового регулювання

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 4.3. Особисті немайнові права фізичної особи

Цивільне право регулює особисті немайнові права фізичної особи, що поділяються на два види: 1) особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи, якими фізична особа володіє довічно: – невід’ємне право на життя; –

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 4.4. Поняття права власності та інших речових прав

Цивільне право регулює особисті немайнові права фізичної особи, що поділяються на два види: 1) особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи, якими фізична особа володіє довічно: – невід’ємне право на життя; –

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 4.5. Право інтелектуальної власності в Україні

Право інтелектуальної власності належить кожному, воно закріплене на конституційному рівні “Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 4.6. Правочини в цивільному праві

Найбільш поширеними у цивільному праві юридичними фактами є правочини. Гл.16 ЦКУ регулює відносини пов’язані з ними. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ст. 202 ЦКУ). Правочини