Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Опис процедур внесення записів про перехід прав власності

Спеціаліст із ведення реєстру приймає передавальне доручення, а також супроводжувальні документи, необхідні для реєстрації переходу прав власності. Ці документи можуть бути надіслані поштою або передані безпосередньо з рук в руки. На них проставляють дату та час їх отримання. Спеціаліст із ведення реєстру перевіряє вхідні документи відповідно до встановлених вимог. Якщо документи відповідають усім вимогам і немає підстав для відмови внесення запису в реєстр зареєстрованих осіб із зазначенням імені нового власника цінних паперів або номінального утримувача, то запис здійснюється протягом п’яти днів після отримання передавального доручення. У разі, коли документи не відповідають установленим вимогам і є законна підстава для відмови внесення запису в реєстр, то спеціаліст із ведення реєстру письмово повідомляє про це зацікавлені сторони протягом п’яти днів після отримання документів.

До передавального доручення додають такі документи:

– відповідний сертифікат цінних паперів, якщо випуск був здійснений у паперовій формі;

– документ, що підтверджує перехід права власності: договір купівлі-продажу, договір дарування, договір обміну, інші;

– анкета особи, якій передається право власності на цінні папери, для відкриття особового рахунку (якщо вона не є зареєстрованою особою).

Якщо перехід права власності здійснює уповноважена особа, спеціаліст із ведення реєстру перевіряє, чи має ця особа відповідні права, підтверджені дорученням.

Далі перевіряється, чи дійсно кількість цінних паперів, які вказані в передавальному дорученні, відповідає кількості цінних паперів на особовому рахунку особи.

Якщо ж якихось документів бракує або вони не відповідають установленим вимогам, або не мають необхідних підписів, спеціаліст із ведення реєстру оформляє належним чином бланк відмови з точним зазначенням причини.

Якщо до спеціаліста з ведення реєстру надійшли документи, що підтверджують право на спадщину або рішення суду, запис до системи реєстру здійснюється без передавального доручення.

Спеціаліст із ведення реєстру вводить інформацію щодо переходу права власності в систему реєстру.

На підставі передавального доручення та документів, що підтверджують перехід права власності, вносять зміни в реєстрі та на особових рахунках зареєстрованих осіб.

Записи в реєстрі про нових осіб здійснюються за їхньою анкетою або за анкетою їхніх уповноважених осіб не пізніше ніж протягом п’яти днів після отримання документації з оформлення операції переходу прав власності.

Якщо випуск цінних паперів був оформлений сертифікатами, то власникам виписують нові сертифікати цінних паперів, а старі погашають. Якщо такий випуск не мав форми сертифікатів, то власникам надають витяги з реєстру.

Спеціаліст із ведення реєстру вносить записи в журнал обліку, у реєстрі, де в хронологічному порядку містяться записи про перехід прав власності на іменні цінні папери.

Облік документів, які є підставою для внесення змін до реєстру (включаючи інформацію на електронних носіях), ведеться в тому самому журналі.

Спеціаліст із ведення реєстру перевіряє інформацію про зареєстрованих осіб, які володіють 10% і більше цінних паперів емітента, і осіб, яким передані такі пакети цінних паперів у довірче управління чи для здійснення операцій із ними, та подає звіт для Антимонопольного комітету не пізніше ніж через місяць із моменту внесення в реєстр, якщо такі випадки трапляються.

Спеціаліст із ведення реєстру веде журнал обліку виданих, погашених, анульованих та втрачених іменних цінних паперів (сертифікатів іменних цінних паперів), що були випущені в паперовій формі.

У журнал вноситься кожний факт видачі та погашення сертифікатів іменних цінних паперів під час реєстрації переходу прав власності на цінні папери.

До основних вхідних форм документів належать:

– анкета власника цінних паперів – фізичної особи;

– анкета власника цінних паперів – юридичної особи;

– анкета номінального утримувача;

– анкета заставоутримувача;

– передавальне доручення;.

– розпорядження застави.

До основних вихідних форм документів належать:

– реєстр власників іменних цінних паперів;

– витяг із реєстру;

– щоденний баланс цінних паперів;

– відомість нарахування доходу за цінними паперами.

Серед специфічних і таких, що раніше не використовувалися, форм вихідних документів варто виділити “Щоденний баланс цінних паперів” (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Щоденний баланс цінних паперів на ____ р. (з кожного виду цінних паперів та з кожної емісії)

№ пор.

Показник

Кількість зареєстрованих осіб

Кількість цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів, грн

1

2

3

4

5

1

Обліковано на емісійному рахунку емітента

X

2

Розміщено на особових рахунках власників – фізичних осіб

3

Розміщено на особових рахунках власників – юридичних осіб

4

Розміщено на особових рахунках номінальних утримувачів, у т. ч.

4.1

Довірчих товариств

4.2

Торговців цінними паперами

4.3

Депозитаріїв

5

Усього розміщено на особових рахунках зареєстрованих осіб

6

Викуплено емітентом з метою анулювання чи подальшого продажу

X

7

Належить державі

X

8

Не розміщено на дату балансу

X

9

Баланс (1-5 -6-7 -8)

X

0

0

Баланс складається, якщо в системі реєстру відбулись будь-які


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Опис процедур внесення записів про перехід прав власності