Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 1.1. СУТЬ ФІНАНСІВ. ПРЕДМЕТ КУРСУ “ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”

1.1. СУТЬ ФІНАНСІВ. ПРЕДМЕТ КУРСУ “ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”

Специфіка фінансів проявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільчий характер і відображають формування та використання різних видів доходів і нагромаджень суб’єктів господарювання:

– сфери матеріального виробництва;

– держави;

– невиробничої сфери.

Неодмінними умовами ефективного функціонування фінансів є:

– багатоманітність форм власності;

– наявність ринків товарів, праці, капіталу;

– самофінансування підприємницьких структур;

– свобода підприємництва і самостійність у прийнятті рішень;

– ринкове ціноутворення і конкуренція;

– регламентація державного втручання в діяльність підприємств;

– наявність нормативно-правового забезпечення правил економічної поведінки суб’єктів господарювання.

Фінанси підприємств є частиною загальної системи фінансів і відображають процес утворення, розподілу та використання доходів підприємств.

Згідно з твердженнями українських учених фінанси підприємств – це відносини розподілу, безпосередньо пов’язані з формуванням і використанням грошових доходів і фондів*1.

*1: {Суторміна В. М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, Н. С. Рязанова; За ред. В. М. Федосова. – К.: Либідь, 1993. – С. 39.}

У навчальному посібнику О. Д. Василика фінанси трактуються як система відносин, що склалися в суспільстві у процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту*2.

*2: {Василии О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997. – С.4.}

Фінанси є кровоносною системою підприємницької діяльності. Рух грошей, його швидкість і масштаби визначають працездатність фінансової системи. З руху грошей починається і ним завершується кругообіг коштів підприємства, оборот усього капіталу.

Якби підприємницька діяльність складалася лише з операцій із коштами, то рух капіталу легко виявлявся б. Проте кошти – це лише одна з форм капіталу. Іншими формами капіталу є товарна і виробнича. Операції з ними в кінцевому результаті зведуться до грошового обміну, але в кожний даний момент це не є очевидним. Тому процес руху капіталу затушовується, аналіз і оцінка фінансів підприємства ускладнюються.

В умовах ринку стан фінансів підприємств цікавить мільйони українських громадян – акціонерів, інших безпосередніх чи опосередкованих учасників економічного процесу. Але найважливішим це питання є для працівників самого підприємства і його адміністрації, тому що механізми ринку можуть призвести і до банкрутства.

Отже, предметом дисципліни “Фінанси підприємств” є грошові відносини, які виникають у процесі господарської діяльності підприємств і пов’язані з формуванням власних і залучених коштів, їх використанням на фінансування витрат та інвестицій підприємства, утворенням і розподілом отриманого прибутку.

Ця дисципліна не вивчає особливостей фінансів інвестиційних фондів, бірж, банків та кредитних установ, страхових організацій, тому що економіко-правові та фінансові основи їхньої діяльності регулюються спеціальними нормативними актами і їх вивчають у розрізі програм інших навчальних дисциплін, знання яких допомагає зрозуміти характер взаємодії підприємств із цими елементами ринкової інфраструктури.

Дисципліна “Фінанси підприємств” тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як “Податки і оподаткування”, “Право”, “Фінансовий ринок”, “Гроші та кредит”, “Банківська справа”, “Фінансовий менеджмент”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 1.1. СУТЬ ФІНАНСІВ. ПРЕДМЕТ КУРСУ “ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”