Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 7.3. ФІНАНСОВА ТА ІНША ЗВІТНІСТЬ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

– придбання, продажу та володіння цінними паперами;

– участі в капіталі підприємства;

– оцінки якості управління;

– оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;

– забезпеченості зобов’язань підприємства;

– визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

– регулювання діяльності підприємства;

– інших рішень.

Фінансова звітність має задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їхніх конкретних потреб.

Фінансова звітність складається з балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначається відповідними положеннями (стандартами). Статтю наводять у фінансовій звітності, якщо вона відповідає таким критеріям:

– існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигід, пов’язаних із цією статтею;

– оцінка статті може бути достовірно визначена.

До фінансової звітності включають показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжну (місячну, квартальну) звітність, яка охоплює певний період, складають наростаючим підсумком із початку звітного року.

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період із початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності. Інформація, що надана у фінансовій звітності, має бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити і скоригувати їхні оцінки, зроблені в минулому.

Фінансова звітність має бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансова звітність має надавати можливість користувачам порівнювати:

– фінансові звіти підприємства за різні періоди;

– фінансові звіти різних підприємств.

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду і розкриття інформації про облікову політику та її зміни.

Фінансову звітність підприємства формують із дотриманням таких принципів:

– автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особистого майна і зобов’язань власників не відображають у фінансовій звітності підприємства;

– безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

– періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

– історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їхні виробництво та придбання;

– нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображають в обліку і звітності в момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

– повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність містить усю інформацію про фактичні і потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що їх приймають на її основі;

– послідовності, який передбачає постійне з року в рік застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики має бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

– обачності, згідно з яким методи оцінки, що їх застосовують у бухгалтерському обліку, мають запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

– превалювання змісту над формою, за яким операції слід обліковувати відповідно до їхньої сутності, а не лише за юридичною формою;

– єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операції підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона має містити таку інформацію та дані:

– про підприємство;

– дату звітності та звітний період;

– валюту звітності та одиницю її виміру;

– відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

– облікову політику підприємства та її зміни;

– консолідацію фінансових звітів;

– припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

– обмеження щодо володіння активами;

– участь у спільних підприємствах;

– виявлені помилки попередніх років та пов’язані з ними коригування;

– переоцінку статей фінансових звітів;

– іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

– назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

– короткий опис основної діяльності підприємства;

– назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;

– середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

Кожний фінансовий звіт має містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює.

Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього слід розкрити у примітках до фінансової звітності.

У фінансовій звітності має бути вказана валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

– принципів оцінки статей звітності;

– методів обліку щодо окремих статей звітності.

Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

У примітках до фінансових звітів слід розкривати:

– облікову політику підприємства;

– інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов’язковою за відповідними положеннями (стандартами);

– інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 5 (табл. 7.2 і 7.3).

Норми цього П(с)БО стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі – підприємства) усіх форм власності, крім банків і бюджетних установ.

Таблиця 7.2

Зміст статей звіту про власний капітал

Стаття

Зміст

Залишок на початок року. Залишок на кінець року

Суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду

Зміна облікової політики. Виправлення суттєвих помилок. Інші зміни

Суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”. Як правило, показана у звітності сума прибутку за звітний період та сума нерозподіленого прибутку не змінюється, за винятком деяких сйтуацій, коли, наприклад:

Виявлено суттєві помилки, що призвели до необхідності змінити показники попередніх років у зв’язку з тим, що наведені раніше дані не можуть вважатися достовірними;

Відбулася зміна облікової політики попередніх періодів, їх слід відображати у звіті як нерозподілений прибуток чи непокритий збиток

Скоригований залишок

Залишок власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних коригувань

Переоцінка активів

Наводяться дамі, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами)

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

Сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати

Розподіл прибутку

Наводяться дані, які відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо

Внески учасників

Наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства

Вилучення капіталу

Наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин

Інші зміни в капіталі

Дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема списання невідшкодованих збитків, та інші зміни

Разом зміни в капіталі

Підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку, вилучення капіталу та інших змін

Таблиця 7.3

Звіт про власний капітал

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилученим капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

Коригування: зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

Переоцінка активів:

060

Дооцінка основних засобів

Уцінка основних засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

Розподіл прибутку:

140

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

170

Внески учасників:

180

Внески до капіталу

Погашення заборгованості з капіталу

190

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

280

Разом зміни в капіталі

290

Залишок на кінець року

300

Особливості складання консолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим Положенням (стандартом).

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до П(с)БО№5.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік. Усі підприємства повинні розкривати у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елементу власного капіталу (крім статутного капіталу). Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію:

– про загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату;

– загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які здійснено передплату, порівнюючи з передбаченими величинами;

– загальну суму коштів, одержаних у ході передплати акцій, у такому розрізі:

– усі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

– вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

– загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку;

– акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями;

– кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.

– номінальна вартість акції;

– зміни протягом звітного періоду в кількості акцій, що перебувають в обігу;

– права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

– акції, що належать самому товариству, його дочірнім та асоційованим підприємствам.

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона має містити також дані:

– про консолідацію фінансових звітів;

– припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

– обмеження щодо володіння активами;

– участь у спільних підприємствах;

– виявлені помилки попередніх років та пов’язані з ними коригування;

– переоцінку статей фінансових звітів;

– іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у примітках до фінансової звітності, включає:

– назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

– короткий опис основної діяльності підприємства;

– назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;

– середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

На підставі вже прийнятих П(с)БО та їх основи – МСБО – керівництво підприємства під час підготовки приміток до фінансових звітів має пам’ятати таке:

– якщо до фінансової звітності включають показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства, то це слід розкрити у примітках;

– якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого П(с)БО № 1, то причини і наслідки цього слід розкрити у примітках до фінансової звітності;

– якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу;

– якщо необхідну інформацію подано в основній частині звітів, то немає потреби повторювати її у примітках до фінансових звітів. Інформація в примітках є основним засобом розкриття невизнаних елементів фінансових звітів;

– розкриття інформації може поєднувати коментарі та конкретні кількісно визначені дані, які відповідають характеру елементів фінансових звітів і їх відносному значенню для підприємства;

– визначення рівня докладності розкриття інформації про конкретні елементи фінансових звітів є питанням професійного судження керівництва підприємства з урахуванням їх відносної суттєвості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 7.3. ФІНАНСОВА ТА ІНША ЗВІТНІСТЬ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ