Фінанси підприємств – Славюк P. А

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – ПЕРЕДМОВА

Динамічний розвиток економіки України неможливий без розуміння керівниками та працівниками фінансових служб особливостей функціонування фінансової системи держави і фінансового механізму суб’єктів господарювання. Фінанси підприємств перебувають у тісному зв’язку з фінансами національної економічної системи як

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – ВСТУП

Динамічний розвиток економіки України неможливий без розуміння керівниками та працівниками фінансових служб особливостей функціонування фінансової системи держави і фінансового механізму суб’єктів господарювання. Фінанси підприємств перебувають у тісному зв’язку з фінансами національної економічної системи як

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Тема 1. ФІНАНСИ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ “ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”

1.1. СУТЬ ФІНАНСІВ. ПРЕДМЕТ КУРСУ “ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ” Специфіка фінансів проявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільчий характер і відображають формування та використання різних видів доходів і нагромаджень суб’єктів господарювання:

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 1.1. СУТЬ ФІНАНСІВ. ПРЕДМЕТ КУРСУ “ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”

1.1. СУТЬ ФІНАНСІВ. ПРЕДМЕТ КУРСУ “ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ” Специфіка фінансів проявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільчий характер і відображають формування та використання різних видів доходів і нагромаджень суб’єктів господарювання:

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 1.2. ГРОШОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВІ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Сукупність грошових відносин можна поділити на кілька груп: – грошові відносини, що пов’язані з купівлею-продажем товарів; – грошові відносини, що пов’язані з купівлею-продажем послуг; – грошові відносини, що пов’язані з найманням робочої сили; –

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 1.3. ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

Сукупність грошових відносин можна поділити на кілька груп: – грошові відносини, що пов’язані з купівлею-продажем товарів; – грошові відносини, що пов’язані з купівлею-продажем послуг; – грошові відносини, що пов’язані з найманням робочої сили; –

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ Фінансова робота – це діяльність з управління фінансами фірми. Вона включає: – планування і організацію фінансів; – облік фінансових ресурсів; – контроль і аналіз ефективності їх використання; – регулювання доходів

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 2.1. ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

2.1. ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ Фінансова робота – це діяльність з управління фінансами фірми. Вона включає: – планування і організацію фінансів; – облік фінансових ресурсів; – контроль і аналіз ефективності їх використання; – регулювання доходів

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 2.2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СЛУЖБИ

2.1. ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ Фінансова робота – це діяльність з управління фінансами фірми. Вона включає: – планування і організацію фінансів; – облік фінансових ресурсів; – контроль і аналіз ефективності їх використання; – регулювання доходів

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 2.3. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ Фінансова робота – це діяльність з управління фінансами фірми. Вона включає: – планування і організацію фінансів; – облік фінансових ресурсів; – контроль і аналіз ефективності їх використання; – регулювання доходів

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Тема 3. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Грошові потоки підприємства за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні і зовнішні. Кошти, що надходять з різних джерел підприємства, належать до внутрішніх грошових потоків. Надходження коштів за рахунок

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 3.1. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Грошові потоки підприємства за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні і зовнішні. Кошти, що надходять з різних джерел підприємства, належать до внутрішніх грошових потоків. Надходження коштів за рахунок

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 3.2. БЕЗГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ ТА РОЗРАХУНКИ

Безготівкові розрахунки між підприємствами здійснюються в національній валюті України через банк шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, що затверджена постановою

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 3.3. ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Підприємства та підприємці, які мають рахунки, зобов’язані зберігати свої кошти в установах банків. Готівка може бути одержана з власних рахунків в установах банків у межах наявних коштів та на цілі, визначені в чеку, без

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 3.4. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період. Під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти включать кошти в касі та на

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Визначення руху коштів унаслідок операційної діяльності

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період. Під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти включать кошти в касі та на

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Визначення руху коштів унаслідок інвестиційної діяльності

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період. Під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти включать кошти в касі та на

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Тема 4. ДОХОДИ І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФОРМУВАННЯ Загальний фінансовий результат господарської діяльності в бухгалтерському обліку визначається шляхом обчислення і балансування всіх прибутків і збитків за звітний період. Господарські операції (касовим способом) на цьому

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 4.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФОРМУВАННЯ

4.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФОРМУВАННЯ Загальний фінансовий результат господарської діяльності в бухгалтерському обліку визначається шляхом обчислення і балансування всіх прибутків і збитків за звітний період. Господарські операції (касовим способом) на цьому

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 4.2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Для підприємств різного профілю – промислових, аграрних та інших, що функціонують в умовах ринкової економіки, головним критерієм ефективності господарювання є прибутковість. Тому кожне таке підприємство вимірює прибутковість через визначення абсолютної величини прибутку на різних

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 4.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ

Аналіз критичних співвідношень або беззбитковості є методом дослідження, за допомогою якого оцінюють зусилля компанії, докладені для одержання певного прибутку. Сама собою беззбитковість не є метою фірми, котра, звичайно ж, орієнтована на прибутки. Проте дослідження

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 4.4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма і зміст звіту про фінансові результати визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 3 [далі – П(с)БО № 3] “Звіт про фінансові результати”, який є аналогом звіту про прибутки та збитки за МСБО. За

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Загальні критерії визнання доходу і витрат

Загальні критерії визнання статей у фінансових звітах – імовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигід, пов’язаних із цією статтею, та можливість достовірного визначення оцінки статті – встановлені П(с)БО № 1. П(с)БО № 3 деталізує

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Особливості визнання різних видів доходу від реалізації

Загальні критерії визнання статей у фінансових звітах – імовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигід, пов’язаних із цією статтею, та можливість достовірного визначення оцінки статті – встановлені П(с)БО № 1. П(с)БО № 3 деталізує

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Оцінка доходу

Як правило, дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. За МСБО, до доходу не включають суми, що отримані від імені третьої сторони, податок із продажу, мито, будь-які надані торговельні

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати

Як правило, дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. За МСБО, до доходу не включають суми, що отримані від імені третьої сторони, податок із продажу, мито, будь-які надані торговельні

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Розрахунок прибутку на акцію (III розділ звіту)

Прибуток на одну акцію (ПНА) використовується для оцінки попередніх результатів операційної діяльності підприємства з метою формування висновку щодо його потенціалу і прийняття рішень про інвестиції. Його економічний зміст полягає в розкритті ефективності (прибутковості) використання

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Примітки до звіту про фінансові результати

У примітках до звіту про фінансові результати передусім надають детальнішу інформацію про доходи. Розкриття прибутку або збитку від звичайної діяльності потрібне в разі: – списання вартості запасів до чистої вартості реалізації, або основних засобів

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Тема 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ Об’єктом оподаткування є оподатковуваний прибуток, який за економічним змістом є оподатковуваним доходом. Визначають його в такій послідовності: – визначають сукупний валовий дохід від усіх видів діяльності, отриманий платником протягом звітного

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 5.1. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

5.1. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ Об’єктом оподаткування є оподатковуваний прибуток, який за економічним змістом є оподатковуваним доходом. Визначають його в такій послідовності: – визначають сукупний валовий дохід від усіх видів діяльності, отриманий платником протягом звітного

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 5.2. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ

Згідно з чинним податковим законодавством України передбачено такі платежі за ресурси для суб’єктів господарювання: плата (податок) за землю; податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; податок на нерухоме майно (нерухомість);

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Плата за землю

Згідно з чинним податковим законодавством України передбачено такі платежі за ресурси для суб’єктів господарювання: плата (податок) за землю; податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; податок на нерухоме майно (нерухомість);

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Податок із власників транспортних засобів

Згідно з чинним податковим законодавством України передбачено такі платежі за ресурси для суб’єктів господарювання: плата (податок) за землю; податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; податок на нерухоме майно (нерухомість);

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 5.3. НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Серед непрямих податків чільне місце в Україні займає податок на додану вартість. Платниками ПДВ у бюджет є суб’єкти господарювання (юридичні особи) і громадяни (фізичні особи), які здійснюють підприємницьку діяльність на території України. Об’єктом оподаткування

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 5.4. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

Місцеві податки і збори входять до складу валових затрат, які вилучаються зі складу відкоригованого доходу, а отже, зменшують суму оподатковуваного прибутку. Місцеві податки і збори суб’єкти господарювання зараховують до собівартості продукції (робіт, послуг), що

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 5.5. ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА СТАНОМ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ БЮДЖЕТОМ

Місцеві податки і збори входять до складу валових затрат, які вилучаються зі складу відкоригованого доходу, а отже, зменшують суму оподатковуваного прибутку. Місцеві податки і збори суб’єкти господарювання зараховують до собівартості продукції (робіт, послуг), що

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 5.6. ПОПЕРЕДНЯ ПЕРЕВІРКА СТАНУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ БЮДЖЕТОМ

Попередня (камеральна) перевірка підприємств, об’єднань та організацій з питань дотримання ними податкового законодавства, правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати до бюджету податку на прибуток здійснюється безпосередньо в податковій інспекції в присутності головного бухгалтера, який

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 5.7. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ

Основні питання програми документальної перевірки визначені Методичними рекомендаціями про порядок, форми і методи проведення документальних перевірок юридичних осіб – платників податків. Серед них визначають таке. 1. Правомірність створення підприємств, дотримання вимог реєстрації. Склад засновників

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 5.8. ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ В АКТАХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

В умовах переходу до ринкової економіки, коли підприємство самостійно вибирає собі постачальника, вкладаючи свої кошти до статутних фондів інших підприємств, купує акції та цінні папери, веде пошук покупців своєї продукції, значно підвищується роль аналізу

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 5.9. ВИКОРИСТАННЯ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ ПЕРЕВІРКИ ПІД ЧАС ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК

Серйозною проблемою для податкових органів України стало виявлення та залучення до оподаткування доходів суб’єктів підприємницької діяльності, які прагнуть приховати ці доходи. Несплата податків такими суб’єктами призводить до значних втрат коштів Державного бюджету. У зв’язку

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Тема 6. ФІНАНСИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

6.1. СТРУКТУРА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства. Акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 6.1. СТРУКТУРА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

6.1. СТРУКТУРА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства. Акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Основний капітал

Це вживане в балансі поняття, яким користується значна кількість іноземних спеціалістів. Більшість закордонних підручників із фінансів дають такий алгоритм визначення величини основного капіталу: (6.1) (6.2) Щоб розтлумачити це визначення, наведемо ще таке трактування: (6.3)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Власний капітал (чиста вартість підприємства)

Це вживане в балансі поняття, яким користується значна кількість іноземних спеціалістів. Більшість закордонних підручників із фінансів дають такий алгоритм визначення величини основного капіталу: (6.1) (6.2) Щоб розтлумачити це визначення, наведемо ще таке трактування: (6.3)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 6.2. ЕМІСІЙНА ПОЛІТИКА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Залучення власного капіталу зі зовнішніх джерел шляхом додаткової емісії акцій є складним і дорогим процесом. Тому це джерело формування власних фінансових ресурсів використовують лише в обмежених випадках. З позиції фінансового менеджменту основною метою емісійної

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 6.3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Залучення власного капіталу зі зовнішніх джерел шляхом додаткової емісії акцій є складним і дорогим процесом. Тому це джерело формування власних фінансових ресурсів використовують лише в обмежених випадках. З позиції фінансового менеджменту основною метою емісійної

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Зміни статутного капіталу

Акціонерне товариство може змінювати розмір статутного капіталу згідно з рішенням зборів акціонерів. У бухгалтерському обліку ці зміни знаходять відображення тільки після державної реєстрації нового розміру статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства не більше

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 6.4. РОЗРАХУНОК ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Основною метою розроблення дивідендної політики є встановлення такої пропорційності між поточним споживанням прибутку власниками і майбутнім його зростанням, який максимізує ринкову вартість підприємства і забезпечує стратегічний його розвиток. Формуванню оптимальної дивідендної політики у країнах

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Тема 7. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ. ФІНАНСОВА ТА ІНША ЗВІТНІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

7.1. ПОВНОВАЖЕННЯ І КОМПЕТЕНЦІЯ СУБ’ЄКТІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ У своїй діяльності правління відкритого акціонерного товариства керується чинним законодавством України, статутом AT, Положенням про правління відкритого акціонерного товариства, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, що

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 7.1. ПОВНОВАЖЕННЯ І КОМПЕТЕНЦІЯ СУБ’ЄКТІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

7.1. ПОВНОВАЖЕННЯ І КОМПЕТЕНЦІЯ СУБ’ЄКТІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ У своїй діяльності правління відкритого акціонерного товариства керується чинним законодавством України, статутом AT, Положенням про правління відкритого акціонерного товариства, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, що