Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Інша звітність акціонерного товариства

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України встановлює перелік документів, терміни подання, а також форму подання інформації акціонерними товариствами.

Відкриті акціонерні товариства та підприємства – емітенти облігацій, у яких сумарна номінальна вартість кожного виду випущених цінних паперів не більша від установленої суми кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (затверджених Кабінетом Міністрів), установлених на дату реєстрації останнього випуску, повинні подавати в територіальні відділення Комісії річний звіт, а ті, в яких сумарна вартість більша від цієї суми, – у центральний апарат Комісії річний та піврічний звіти згідно з вимогами.

Вищевказані емітенти цінних паперів зобов’язані не менше ніж раз на рік публікувати у друкованих засобах масової інформації, які мають тираж, не менший ніж 10 000 примірників, інформацію щодо діяльності емітента і відповідні пояснення до неї.

Примірник друкованого органу з інформацією, що була опублікована емітентом, подається в Комісію разом із відповідним звітом.

Річний звіт емітент подає в Комісію до 30 квітня року, наступного за звітним. Піврічний звіт емітент подає в Комісію не пізніше ніж 1 листопада звітного року. Під час підготовки звіту емітент заповнює відповідні таблиці, затверджені Комісією, а також надає іншу інформацію відповідно до вимог.

За наявності інформації про результати господарювання за останні три роки її можна додавати до звіту.

У річному та піврічному звіті мають міститися такі дані.

1. Основні відомості про емітента.

2. Інформація про одержані дозволи і ліцензії на окремі види діяльності та терміни закінчення їхньої дії.

3. Інформація про результати господарювання за попередній рік:

А) інформація про основні види продукції або послуги, що їх виробляє чи надає емітент;

Б) інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, що можуть вплинути на його показники; ступінь залежності від сезонних змін; інформація про конкуренцію в галузі виробництва чи надання послуг, у якій емітент здійснює свою діяльність (за наявності інформації);

В) інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду;

Г) прогнози та плани щодо майбутньої діяльності емітента, розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану;

Г) інформація про факти виплати штрафів та компенсацій за порушення чинного законодавства.

Довідка про фінансовий стан вміщує:

А) інформацію про основні фонди, що перебувають у власності чи користуванні (термін та умови користування) емітента, ступінь зношення, ступінь використання, а також інформацію про обмеження на використання майна емітента;

Б) інформацію про фінансовий стан і його зміни за звітний період, а також усі істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому;

В) іншу інформацію, що може бути важливою для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.

До звіту додають також “Баланс підприємства” та “Звіт про фінансові результати” за звітний період.

Річна бухгалтерська звітність має бути завірена аудитором.

Звіт має вміщувати відомості про цінні папери емітента:

А) інформацію про всі випуски цінних паперів емітента (у тому числі здійснених у звітному періоді);

Б) інформацію про осіб, що володіють понад 5 відсотків акцій емітента.

Крім вищевказаної фінансової інформації, у Комісію подають інформацію про посадових осіб емітента та про зміни в їхньому складі, зокрема інформацію про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

До звіту слід додати копію протоколу останніх загальних зборів акціонерів (учасників, засновників).

Перелік усіх документів, що подані емітентом до Комісії, має бути представлений на окремому аркуші, який містить підписи керівника та бухгалтера.

У разі потреби слід надати особливу інформацію про емітента. Емітент зобов’язаний протягом двох днів надіслати до Комісії інформацію про зміни, що відбулися в його господарській діяльності і впливають чи можуть вплинути на вартість цінних паперів або розмір доходу за ними, а саме:

А) зміни прав на цінні папери;

Б) зміни в персональному складі посадових осіб;

В) арешт банківських рахунків емітента;

Г) початок дій із санації (здійснення відповідного комплексу заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового стану емітента);

Г) реорганізацію, зупинення або припинення діяльності емітента;

Д) знищення не менш як 10% майна емітента внаслідок надзвичайних обставин;

Е) пред’явлення позову до емітента в розмірі, що перевищує 10% статутного фонду, або суми вартості основних і оборотних коштів емітента;

Є) отримання кредиту або емісію цінних паперів у розмірі, що перевищує 50% статутного фонду, або суми вартості основних і оборотних коштів емітента.

Емітент у зв’язку з опублікуванням недостовірних відомостей про нього, які можуть вплинути на вартість цінних паперів або розмір доходу за ними, зобов’язаний протягом двох робочих днів ужити заходів щодо виправлення цих відомостей.

Питання для самоконтролю

1. Що ви розумієте під корпоративним управлінням підприємством?

2. Чи потрібне ведення реєстраторської діяльності?

3. Які обов’язки працівників реєстраторського відділу акціонерного товариства?

4. Яке призначення щоденного балансу цінних паперів ВАТ?

5. У чому виявляється роль фінансової звітності за корпоративного управління капіталом?

6. Як впливає на структуру капіталу дооцінка активів підприємства і яким чином її відображають у звітності?

7. Поясніть процедуру відображення у звітності виплати дивідендів.

8. Яку інформацію подає акціонерне товариство до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Інша звітність акціонерного товариства