Фінанси підприємств – Славюк P. А. – ТЕСТИ

Варіант I

1. Облігації без виплат процентів:

А) завжди приносять власникові доходи;

Б) не приносять доходів;

В) приносять дисконтні доходи;

Г) приносять збитки.

2. Визначаючи вплив фактора собівартості на динаміку прибутковості, використовують ціни:

А) звітного періоду;

Б) базового періоду;

В) не нижчі за собівартість.

3. Функціонуючий капітал – це:

А) власний капітал – необоротні активи;

Б) оборотні активи;

В) робочий капітал – поточні зобов’язання;

Г) власний капітал.

4. Звіт про фінансові результати в AT містить:

А) три розділи;

Б) два розділи;

В) чотири розділи;

Г) не має розділів.

5. Резервний капітал створюється за рахунок:

А) відрахувань із чистого прибутку;

Б) відрахувань із валового прибутку;

В) включення його величини в собівартість;

Г) коштів замовників.

6. Дохід від участі в капіталі є результатом:

А) операційної діяльності;

Б) іншої діяльності;

В) фінансової діяльності;

Г) інвестиційної діяльності.

7. Величину статутного капіталу відображають:

А) у пасиві балансу і у звіті про власний капітал;

Б) у пасиві балансу;

В) у пасиві балансу і звіті про фінансові результати;

Г) у звіті про фінансові результати.

8. До ненормованих належать оборотні засоби:

А) які не впливають безпосередньо на процес виробництва;

Б) які впливають безпосередньо на процес виробництва;

В) від яких залежить комерційна собівартість;

Г) які не впливають на прибуток.

9. Мінімальний ступінь ризику мають активи:

А) грошові кошти, легкореалізовувані цінні папери.

Б) готівка, легкореалізовувані цінні папери, дебіторська заборгованість;

В) цінні папери;

Г) дебіторська заборгованість.

10. Курс облігації визначається за формулою:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Г) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

11. Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції визначається як відношення:

А) чистого прибутку до обсягів реалізації;

Б) чистого прибутку до собівартості продукції;

В) чистого прибутку до витрат власного капіталу.

12. Управління короткостроковим фінансуванням включає:

А) визначення оптимальної величини капіталу і джерел кредиту;

Б) управління готівковим оборотом і цінними паперами;

В) вказане в а) і б).

13. Статутний капітал відображає суму наявних власних:

А) основних засобів;

Б) основних і оборотних засобів;

В) оборотних засобів.

14. Для визначення величини нарощеного капіталу при застосуванні складних процентів використовують формулу:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

15. Коефіцієнт фінансової незалежності визначають як:

А) відношення загальної суми статутного капіталу до підсумку балансу;

Б) відношення суми власного капіталу до підсумку балансу;

В) відношення власного капіталу до поточних зобов’язань.

16. Коефіцієнт залежності від матеріальних запасів виражається відношенням:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ

17. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення:

А) грошових коштів і легкореалізовуваних цінних паперів до підсумку IV розділу пасиву балансу;

Б) грошових коштів і легкореалізовуваних цінних паперів та дебіторської заборгованості до підсумку IV розділу пасиву балансу;

В) підсумку II розділу активу до IV розділу пасиву балансу.

18. Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу – це відношення:

А) грошових коштів до власного оборотного капіталу;

Б) оборотного капіталу до І розділу пасиву балансу;

В) вказане в а) і б).

19. Нарощена сума кредиту за простих проценів визначається:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

20. Дохід від реалізації товарів і продукції у “Звіті про фінансові результати” визнається за таких умов:

А) підприємство передало покупцеві суттєві вигоди, пов’язані з правом власності на товар;

Б) підприємство не бере подальшої участі в керівництві, пов’язаному з володінням реалізованими товарами;

В) сума доходу може бути оцінена покупцем;

Г) імовірне отримання підприємством економічних вигід.

21. Норматив оборотних засобів за розрахунками із заготівельними організаціями визначається так:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

22. Згідно з П(с)БО статутний капітал – це:

А) сукупність внесків учасників у майно при створенні підприємства;

Б) зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників до капіталу підприємства;

В) відображена в обліку сума коштів, що надійшли від засновників та учасників при створенні акціонерного товариства.

23. Під час створення ТзОВ “Мірінда” учасники внесли паї. Один вніс 10 тис. грн, другий – 8 тис. грн, третій – автомобіль вартістю 9,5 тис. грн. У результаті індексації вартість майна, яка відповідає кредитовому сальдо 41-го рахунку, зросла в 4,2 рази. Як змінилась величина паю?

А) у третього учасника зросла в 4,2 рази, у перших двох не змінилась;

Б) у всіх трьох учасників зросла в 4,2 рази;

В) не змінилась.

24. Фірма “Антверпен” збанкрутувала. Кредиторська заборгованість становила за даними балансу 255 тис. грн. Сума активів фірми – 205 тис. грн. Заборгованість із заробітної плати – 30 тис. грн, 25 тис. грн – плата до бюджету. Кредитори в кількості трьох осіб мали рівні частки в боржника. Яка величина конкурсної маси буде повернута кожному кредиторові?

А) 66,6 тис. грн;

Б) 50 тис. грн;

В) 56,6 тис. грн.

Варіант II

1. Предикативні моделі:

А) використовуються для передбачування доходів;

Б) дають змогу порівняти фактичні результати діяльності підприємства з очікуваними;

В) дають змогу проводити внутрішній фінансовий аналіз.

2. За дорученнями здійснюють:

А) розрахунки за товари та послуги і нетоварні операції;

Б) авансові платежі і попередню оплату;

В) вказане в а) і б).

3. Податок на прибуток сплачується:

А) з прибутку від звичайної діяльності;

Б) чистого прибутку;

В) фінансового результату від операційної діяльності.

4. Резервний капітал:

А) створюється для покриття можливих у майбутньому непередбачува-них збитків;

Б) утворюється з відрахувань з прибутку;

В) вказане в а) і б).

5. Норматив власних оборотних засобів – це:

А) мінімальний розмір власних обігових коштів, необхідних для безперервної роботи;

Б) фінансова норма, визначена у днях;

В) фінансова норма, визначена у гривнях.

6. Інвестиційна діяльність згідно з П(с)БО – це:

А) придбання і реалізація необоротних активів та фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів;

Б) діяльність, що приводить до змін розміру і складу власного капіталу;

В) придбання оборотних і необоротних активів.

7. Підприємство може застрахувати:

А) активи, інвестиції, виставки;

Б) лізинг;

В) вказане в а) і б).

8. Основу фінансового планування становлять:

А) договори зі споживачами і постачальниками;

Б) прогнозні розрахунки витрат, доходів;

В) прогнози рентабельності;

Г) нормативи витрат.

9. Отримана передоплата належить:

А) до “термінової” заборгованості;

Б) “спокійної” заборгованості;

В) ненормованої заборгованості.

10. Коефіцієнт “переливання” капіталу визначається:

А) діленням суми зовнішніх фінансових вкладень на балансовий прибуток;

Б) діленням суми оборотних активів на власний капітал;

В) діленням суми необоротних активів на власний капітал.

11. Чистий дохід від реалізації у звіті про фінансові результати – це:

А) валовий дохід – собівартість реалізованої продукції;

Б) виторг – ПДВ – акциз;

В) валовий дохід – ПДВ – акциз – собівартість реалізованої продукції.

12. Фінансова індивідуальна норма при розрахунку нормативу власних оборотних засобів за малоцінними і швидкозношуваними предметами визначається так:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

13. Коефіцієнт залежності від матеріальних запасів визначають так:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

14. Якщо Z-рахунок Альтмана становить 2,5, то ймовірність банкрутства:

А) відсутня;

Б) можлива;

В) висока.

15. Коефіцієнт незалежності визначають так: Власний капітал

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

6) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ

16. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує:

А) яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ

В) вказане в а) і б).

17. Оборотність дебіторської заборгованості визначається так: Виторг від реалізації

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

18. Прості точні проценти за повернення кредиту визначаються так:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Г) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

19. Розмір повернутої частки страхової премії в разі дострокового розірвання договору визначається так:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Г) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

20. При розрахунку повернутої частки страхової премії з терміном страхування б місяців К, становитиме:

А) 0,65;

Б) 0,70;

В) 0,75.

21. Підприємство отримало кредит під 60% річних складних процентів на суму 200 тис. грн терміном на два роки. Яку суму доведеться повернути?

А) 512 тис. грн;

Б) 440 тис. грн;

В) 412 тис. грн;

Г) 540 тис. грн.

22. Фактичний мінімальний залишок пального в автотранспортному підприємстві визначається в розмірі 1 тис. грн. Денна витрата пального коштувала господарству 500 грн. Буде придбано пального на суму 100 тис. грн. Якою буде фінансова індивідуальна норма?

А) 2 дні;

Б) 200 тис. грн;

В) 100 тис. грн;

Г) 500 тис. грн.

23. За згодою сторін підприємство зменшує страхову суму. Початкова премія становила 20 тис. грн, після зміни – 10 тис. грн. Підприємство страхувало майно на рік, а зміну зроблено посередині року. Яку суму буде повернуто?

А) 10 тис. грн;

Б) 7 тис. грн;

В) 15 тис. грн.

24. Визначити величину товарних запасів. План товарообороту за роздрібними цінами – 200 тис. грн на квартал. Рівень торговельної націнки – 25% до оптової ціни, норма запасу – 10 днів.

А) 27,7 тис. грн;

Б) 16,6 тис. грн;

В) 16,7 тис. грн;

Г) 27,6 тис. грн.

Варіант III

1. Акредитивна форма розрахунків вимагає:

А) попереднього вкладення грошей;

Б) гарантій оплати банком;

В) попередньої оплати;

Г) наявності кредитної угоди.

2. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу: а) передбачається установчими документами;

Б) не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку;

В) вказане в а) і б);

Г) не може бути більше ніж 5% суми чистого прибутку.

3. Фінансова діяльність згідно з П(с)БО – це:

А) придбання і реалізація необоротних активів та фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів;

Б) діяльність, що приводить до змін розміру і складу власного капіталу;

В) діяльність із розміщення інвестицій.

4. При розрахунку простих звичайних процентів за кредитом кількість днів у році береться:

А) 360;

Б) 365 або 366;

В) за рішенням банку 360 чи 365;

Г) 364.

5. Акція – це цінний папір:

А) з установленим строком обігу;

Б) без установленого строку обігу;

В) процентний цінний папір;

Г) борговий цінний папір.

6. Вартість поточних активів відображається:

А) у II розділі активу балансу;

Б) III розділі активу балансу;

В) II і III розділах активу балансу.

7. До оборотних засобів у сфері обігу належать:

А) товарна продукція;

Б) грошові кошти і кошти в розрахунках;

В) вказане в а) і 6);

Г) товарна продукція і грошові кошти.

8. Комерційні і точні проценти при наданні кредитів відрізняються:

А) розрахунковою кількістю днів у році;

Б) кількістю днів користування кредитом;

В) умовами надання кредиту.

9. Конкурсна маса – це:

А) усе майно;

Б) основні засоби;

В) ліквідні активи;

Г) залишки коштів на рахунках.

10. Страхову премію виплачує:

А) страховик;

Б) страхувальник;

В) страхова компанія.

11. Коефіцієнт фінансової стабільності визначається так:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

12. Уточнений коефіцієнт ліквідності передбачає:

А) урахування серед активів і дебіторської заборгованості;

Б) урахування коштів і можливих надходжень;

В) вказане в а) і б).

13. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів визначається так:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Г) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

14. Зі збільшенням страхової суми страхова премія з додаткового страхування розраховується так:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Г) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

15. З конкурсної маси боржника у другу чергу задовольняють:

А) вимоги, забезпечені заставою;

Б) заборгованість із заробітної плати;

В) вимоги за державними і місцевими податками;

Г) вимоги за кредитами банку.

16. У разі зменшення страхової суми підприємству повертається:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Г) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

17. Оборотність поточних активів – це:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Г) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

18. Коефіцієнт платоспроможноті визначається так: Поточні активи

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Г) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

19. Час обороту оборотних засобів виражається так

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

20. Коефіцієнт покриття – це:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ

Г) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

21. Кредит надано AT на 3 роки. Сума – 100 тис. грн, ставка – 20% річних (складні проценти). Яку суму потрібно повернути підприємству через З роки?

А) 172 800;

Б) 372 800;

В) 360 000;

Г) 366 000.

22. Собівартість реалізованих товарів становить 250 тис. грн. Залишок незавершеного виробництва – 50 тис. грн, валовий дохід – 480 тис. грн, чистий дохід – 400 тис. грн. Валовий прибуток у звіті про фінансові результати становитиме:

А) 150 тис. грн;

Б) 80 тис. грн;

В) 100 тис. грн;

Г) 230 тис. грн.

23. Підсумок II розділу активу становить 25 тис. грн, III розділу активу -27 тис. грн, IV розділу пасиву – 52 тис. грн. Загальний коефіцієнт ліквідності буде:

А) 1;

Б) 0,48;

В) 1,48.

24. Підприємство має в розпорядженні грошові кошти на суму 300 тис. грн, дебіторську заборгованість на ЗО тис. грн. Короткострокові зобов’язання – 25 тис. грн, довгострокові кредити – 50 тис. грн. Цінних паперів немає. Яким буде уточнений коефіцієнт ліквідності?

А) 13,2;

Б) 4,4;

В) 10;

Г) 13.

Варіант IV

1. Реалізація іноземної валюти є:

А) операційним доходом;

Б) фінансовим доходом;

В) іншим доходом;

Г) позареалізаційним доходом.

2. Одна з форм внутрішньогосподарського фінансового контролю – це:

А) тематична перевірка;

Б) камеральна перевірка фінансової звітності;

В) документальна перевірка;

Г) поточна перевірка.

3. Фінансовий відділ має право:

А) контролювати інші відділи в межах обов’язку;

Б) вилучати всі необхідні матеріали;

В) вносити зміни до фінансових звітів;

Г) здійснювати розподіл прибутку.

4. Управління короткостроковим фінансуванням включає:

А) визначення оптимальної величини капіталу;

Б) організацію обліку витрат;

В) складання фінансового плану;

Г) встановлення нормативів.

5. Джерелом довгострокового фінансування є:

А) опціони;

Б) бюджетні дотації;

В) роялті;

Г) емісія акцій.

6. Інвестиції в асоційовані підприємства у звіті про фінансові результати є:

А) доходом від спільної діяльності;

Б) доходом від фінансової діяльності;

В) доходом від участі в капіталі;

Г) інвестиційними витратами.

7. Готівкові розрахунки підприємств між собою можуть проводитись:

А) за кошти з рахунку;

Б) за кошти з рахунку і виторгу від реалізації;

В) за кошти з рахунку і з виторгу від реалізації з урахуванням наявності облікового розрахункового документа.

8. Прямий метод визначення руху коштів від операційної діяльності передбачає:

А) спочатку визначення суми надходжень від операційної діяльності;

Б) спочатку визначення суми надходжень від покупців;

В) спочатку визначення залишку коштів від операційної діяльності.

9. Сальдо за рахунком № 40:

А) відображає активні операції рахунку “Статутний капітал”;

Б) відповідає розміру статутного капіталу;

В) відповідає розміру статутного капіталу, рахунок пасивний;

Г) показує оборот капіталу за рік.

10. Строк відкритої передплати акцій не може перевищувати термін:

А) один місяць;

Б) три місяці;

В) шість місяців;

Г) не обмежується.

11. Засновники AT повинні:

А) бути власниками акцій на суму не менше ніж 25% статутного капіталу;

Б) бути власниками контрольного пакета акцій не менше ніж два роки;

В) протягом двох років бути власниками акцій на 25% вартості статутного капіталу.

12. До інвестиційної діяльності згідно з П(с)БО відносять такі операції:

А) надходження коштів від реалізації продукції;

Б) надходження коштів від продажу необоротних активів;

В) випуск акцій;

Г) погашення позик;

Г) отримання орендної плати;

Д) виплати дивідендів.

13. Функціонуючий капітал – це:

А) Власний капітал + Довгострокові зобов’язання — Основні засоби і поточні активи – Поточні зобов’язання;

Б) Власний капітал – Основні засоби – Поточні зобов’язання;

В) Власний капітал – Основні засоби – Поточні активи;

14. Маневреність власних оборотних засобів – це:

А) Грошові кошти / Функціонуючий капітал;

Б) Грошові кошти / І розділ пасиву балансу;

В) Оборотний капітал / Власний капітал.

15. Період інкасації дебіторської заборгованості визначається так:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

16. Оборотність виробничих запасів на підприємстві виражається так:

А) Виторг від реалізації/ Залишки виробничих запасів;

Б) Залишки виробничих запасів / Собівартість продукції;

В) Собівартість продукції / Сукупні виробничі запаси.

17. Рентабельність акцій визначається так:

А) Дивіденд на одну акцію / Номінальна вартість акції;

Б) Дивіденд на одну акцію / Ринкова ціна акції;

В) Сума дивідендів / Чистий прибуток.

18. Сума оплати передплати акцій відображається за:

А) дебетом рахунків № 31,12,20 і кредитом рахунку № 422;

Б) дебетом рахунку № 46 і кредитом рахунку № 40;

В) дебетом рахунків № 31,12,20 і кредитом рахунку № 46.

19. Визначте суму доходу згідно з П(с)БО, якщо 30.06. підприємство отримало від покупця вексель на суму 5 тис. грн на 60 днів під 12% річних 31.08. покупець погасив вексель разом із сумою процента. Сума доходу становитиме:

А) 1 000 грн;

Б) 5 100 грн;

В) 100 грн.

20. Підприємство отримало за звітний період виторг від реалізації на суму 96 тис. грн. Витрати виробництва становили 32 тис. грн. Підприємство веде оподатковувану ПДВ діяльність, але не продає підакцизних товарів. Чистий дохід у “Звіті про фінансові результати” буде:

А) 64 тис. грн;

Б) 52 тис. грн;

В) 80 тис. грн.

21. Прибуток від звичайної діяльності у звіті про рух грошових коштів становить 72 тис. грн, у тому числі:

– прибуток від реалізації продукції – 66 тис. грн;

– прибуток від орендних операцій – 4 тис. грн;

– прибуток від інвестицій у цінні папери – 3 тис. грн;

– прибуток від продажу необоротних активів – 1 тис. грн.

Виходячи з цього, прибуток від операційної діяльності становитиме:

А) 70 тис. грн;

Б) 72 тис. грн;

В) 65 тис. грн;

Г) 69 тис. грн.

22. Підприємство мало виторг 250 тис. грн і планує досягти 300 тис. грн. Дебіторська заборгованість на початок поточного року становить 30 тис. грн, на кінець – 70 тис. грн. Оборотність дебіторської заборгованості становить:

А) 6;

Б) 5;

В) 10;

Г) 14.

23. ТОВ отримало кредит на 36 днів під 30% річних (прості комерційні проценти). Яку суму потрібно повернути, якщо надано 25 тис. грн:

А) 25 750;

Б) 75 000;

В) 75 750;

Г) 25 000.

24. AT при розподілі дивідендів використовувало дивідендну ставку 20%. Акції випущено з номінальною вартістю 20 грн. Статутний капітал -100 тис. грн. Величина доходів, які підлягають розподілу на дивіденди, становитиме:

А) 100 000;

Б) 20 000;

В) 40 000;

Г) 15 000.

Варіант V

1. До облікових розрахункових документів належать:

А) рахунок-фактура;

Б) акт виконаних робіт;

В) вказане в а) і 6);

Г) платіжне доручення; г) векселі.

2. До фінансової діяльності згідно з П(с)БО відносять:

А) отримання позик;

Б) надання позик іншим підприємствам;

В) викуп власних акцій;

Г) виплату дивідендів.

3. Виробничий леверидж – це:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

4. Коефіцієнт валового доходу – це:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

5. Іменний індосамент:

А) має дані про нового власника;

Б) не має даних про нового власника;

В) містить дані про всіх власників;

Г) може містити не більше ніж 3 записи про вкладника.

6. У річному звіті AT до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку подається:

А) інформація про осіб, які володіють більш ніж 5% акцій;

Б) довідка про фінансовий стан за 3 роки;

В) довідка про результати аудиторської перевірки;

Г) довідка про доходи членів правління.

7. До вихідних форм документів AT у разі самостійної реєстраторської діяльності належать:

А) анкета заставоутримувача;

Б) анкета номінального утримувача акцій;

В) щоденний баланс цінних паперів.

8. Щоденний баланс цінних паперів у відділі реєстратора AT містить:

А) інформацію про кількість акцій;

Б) реєстр акціонерів;

В) курс акцій;

Г) ринкову ціну акцій.

9. AT вважається незаснованим, якщо не вдалося покрити передплатою:

А) 40% акцій;

Б) 80%;

В) 60%;

Г) 90%.

10. Якщо 15% статутного фонду знищено стихією, то ця інформація:

А) призводить до змін у реєстрі акціонерів;

Б) надається як особлива інформація до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

В) вноситься на збори акціонерів.

11. У разі несплати протягом року повної вартості передплати акцій акціонер зобов’язаний:

А) сплатити додатково 10% від суми простроченого платежу;

Б) передати права на акції AT для подальшої реалізації;

В) сплатити повну вартість і 0,2% пені від вартості акцій;

Г) сплатити повну вартість і 20% пені від вартості акцій.

12. Коефіцієнт покриття характеризує достатність коштів на покриття зобов’язань, і його критичне значення становить:

А) 1;

Б) 0,5;

В) 1,5;

Г) 2.

13. Робочий капітал – це:

А) усі оборотні активи;

Б) різниця між оборотними активами і короткостроковими зобов’язаннями;

В) різниця між активами і довгостроковими зобов’язаннями.

14. Показники ділової активності фірми – це:

А) коефіцієнт концентрації власного капіталу;

Б) коефіцієнт маневреності власного капіталу;

В) оборотність кредиторської заборгованості;

Г) курс акцій.

15. Коефіцієнт забезпечення кредиту – це відношення:

А) власного капіталу до суми кредиту;

Б) вартості застави до суми кредиту;

В) власного капіталу до поточних і довгострокових зобов’язань.

16. Коефіцієнт абсолютної ліквідності має бути не меншим ніж:

А) 1;

Б) 0,5;

В) 0,3;

Г) 0,2.

17. Підсумок III розділу активу – 2,5 млн грн, II розділу активу – 5,2 млн грн, IV розділу пасиву – 5,2 млн грн. Загальний коефіцієнт ліквідності становитиме:

А) 1;

Б) 1,48;

В) 0,48.

18. Підприємство має збиток від основної діяльності та отримало дивіденди, сплативши податок. Суму сплаченого податку на прибуток у звіті про рух грошових коштів буде відображено у складі руху коштів:

А) від фінансової діяльності;

Б) інвестиційної діяльності;

В) операційної діяльності;

Г) іншої діяльності.

19. ТОВ отримало 01.01. кредит на рік під 30% річних. Але з 01.07. ставку було змінено на 40%. Яку суму буде повернуто, якщо величина кредиту – 150 тис. грн?

А) 202 500;

Б) 210 000;

В) 215 000.

20. За згодою сторін підприємство зменшує страхову премію. Початкова сума на 01.01. – 20 тис. грн, після зміни – 10 тис. грн. Майно застраховано на рік. Зміну зроблено 30.10. Яку суму страхової премії підприємству буде повернено?

А) 9 тис. грн;

Б) 3,5 тис. грн;

В) 4,5 тис. грн.

21. У звітному році ВАТ “Волиньхолдинг” отримало короткостроковий кредит на суму 100 тис. грн під 60% річних на 30 днів. Сума фінансових витрат у звіті про фінансові результати становитиме:

А) 5 тис. грн;

Б) 100 тис. грн;

В) 105 тис. грн.

22. Сума проведеної передплати акцій акціонерного товариства буде відображена:

А) за дебетом рахунку “Розрахунки з учасниками” та кредитом рахунку “Статутний капітал”;

Б) за дебетом рахунку “Неоплачений капітал” та кредитом рахунку “Статутний капітал”;

В) за кредитом рахунку “Статутний капітал”.

23. Підприємство реалізувало продукції на суму 240 000 грн, у тому числі ПДВ – 40 тис. грн, матеріальні витрати – 120 тис. грн, оплата праці – ЗО тис. грн, амортизація – 15 тис. грн, прибуток – 35 тис. грн. Розмір чистих надходжень, відображених у звіті про рух грошових коштів, становитиме:

А) 120 тис. грн;

Б) 35 тис. грн;

В) 50 тис. грн;

Г) 200 тис. грн.

24. AT “Ходорів” реалізувало продукції на 480 тис. грн, у тому числі 80 тис. грн ПДВ, 300 тис. грн – матеріальні витрати, 50 тис. грн – оплата праці. Чистий дохід у звіті про фінансові результати становитиме:

А) 400 тис. грн;

Б) 100 тис. грн;

В) 50 тис. грн.

Варіант VI

1. Ліміт залишку готівки в касі підприємства:

А) може бути переглянутий протягом кварталу;

Б) не може бути переглянутий протягом кварталу;

В) переглядається кожного наступного місяця.

2. Інший власний капітал відображається на рахунку:

А) №46;

Б) №422;

В) №43;

Г) №423.

3. Виробничо-фінансовий леверидж:

А) залежить від розміру прибутку;

Б) не залежить від розміру прибутку;

В) залежить від обсягів реалізації;

Г) не залежить від обсягів реалізації.

4. Перетворення зобов’язань на власний капітал є:

А) грошовою операцією;

Б) негрошовою операцією;

В) бартерною операцією;

Г) реінвестицією.

5. Якщо ліміт залишку готівки в касі не встановлено, то вся готівка в касі на кінець робочого дня:

А) має бути здана до банку;

Б) зберігається в касі протягом 3-х робочих днів;

В) залишається в касі.

6. Іменний індосамент:

А) може бути “без повернення”;

Б) не може бути “без повернення”;

В) не передбачає запису “без повернення”.

7. Маневреність власних оборотних засобів – це відношення:

А) грошових коштів до власного капіталу;

Б) грошових коштів до функціонуючого капіталу;

В) грошових коштів до дебіторської заборгованості.

8. Оборотність виробничих запасів – це:

А) показник ділової активності фірми;

Б) показник фінансової стійкості фірми;

В) показник майнового стану;

Г) показник ринкової активності.

9. Оцінка майнового стану фірми – це:

А) питома вага активної частини основних засобів;

Б) коефіцієнт зношення основних засобів;

В) вказане в а) і б).

10. Векселі, отримані шляхом індосаменту в оплату передплати акцій, відображають:

А) за дебетом рахунку № 51 і кредитом рахунку № 46;

Б) за дебетом рахунку № 60 і кредитом рахунку № 44;

В) за дебетом рахунку № 61 і кредитом рахунку № 40;

Г) за дебетом рахунку № 68 і кредитом рахунку № 46.

11. Коефіцієнт котирування акцій – це:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

12. Коефіцієнт росту власного капіталу залежить від:

А) виторгу;

Б) власного капіталу;

В) інвестованого капіталу;

Г) реінвестованого капіталу;

Г) чистого прибутку.

13. Рентабельність власного капіталу обчислюється так:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

14. Термін обороту кредиторської заборгованості обчислюється так:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

15. Норму прибутковості векселя визначають так:

А) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Б) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

В) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ;

Г) Фінанси підприємств  Славюк P. А.  ТЕСТИ.

16. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу становить:

А) не менше ніж 5% чистого прибутку;

Б) не менше ніж 25% статутного фонду;

В) вказане в а) і б).

17. Кошти, які надходять в оплату передплати акцій як вартість незакінчених об’єктів капітальних вкладень, відображають:

А) за дебетом рахунку № 15 і кредитом рахунку Ne 46;

Б) за дебетом рахунку № 15 і кредитом рахунку № 40;

В) за дебетом рахунку № 14 і кредитом рахунку № 46.

18. AT “Зоря” здійснило:

– фінансові витрати – 25 тис. грн;

– адміністративні витрати – 10 тис. грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності у звіті про фінансові результати становив 80 тис. грн, тоді фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування буде:

А) 45 тис. грн;

Б) 55 тис. грн;

В) 70 тис. грн;

Г) 80 тис. грн.

19. Виторг від реалізації становить 550 тис. грн. На 01.01. вартість оборотних активів – 320 тис. грн, на 31.12. – 230 тис. грн, залишки дебіторської заборгованості – 55 тис. грн. Коефіцієнт оборотності оборотних активів становитиме:

А) 2;

Б) 1;

В) 10.

20. Підприємство продає побутову техніку. За звітний період реалізовано техніки на суму 240 тис. грн. Витрати на транспортування становили 18 тис. грн, гарантійне обслуговування – 2% від виторгу. У статті “Інше забезпечення” II розділі пасиву балансу та у статті витрат звіту про фінансові результати буде відображено:

А) 4 800 грн;

Б) 19 800 грн;

В) 253 800 грн.

21. Підприємство “Росава” отримало орендну плату 3 тис. грн, здійснило 40 тис. грн адміністративних витрат і 24 тис. грн витрат на збут. Валовий прибуток становив 145 тис. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності буде:

А) 84 тис. грн;

Б) 81 тис. грн;

В) 108 тис. грн;

Г) 124 тис. грн.

22. Фірму оголошено банкрутом. Заборгованість кредиторам – 220 тис. грн, сума активів – 180 тис. грн, заборгованість із заробітної плати – 25 тис. грн, плата арбітражному суду – 1 тис. грн. Розмір платежу, який припадає на першу чергу, це:

А) 25 тис. грн;

Б) 26 тис. грн;

В) 1 тис. грн.

23. AT при розподілі дивідендів використовує ставку 15%. Акції випущено з номінальною вартістю 30 грн. Доходи акціонера, якщо він володіє 150 акціями, становитимуть:

А) 67 500 грн;

Б) 675 грн;

В) 650 грн;

Г) 6 750 грн.

24. Чистий прибуток, що підлягає розподілу на дивіденди, становить 45 тис. грн. Випущено 1 000 акцій номіналом 100 грн; з них 100 акцій – привілейовані. Дивіденди на звичайну акцію, якщо на привілейовані ставка – 50%, становитимуть:

А) 34,5;

Б) 44,4;

В) 44,0;

Г) 34,0.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – ТЕСТИ