Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Зміни статутного капіталу

Акціонерне товариство може змінювати розмір статутного капіталу згідно з рішенням зборів акціонерів. У бухгалтерському обліку ці зміни знаходять відображення тільки після державної реєстрації нового розміру статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства не більше ніж на 1/3 може бути здійснено за рішенням правління за умови, що таке передбачено статутом.

Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю, не нижчою від номінальної.

Збільшення статутного капіталу може здійснюватися шляхом:

– випуску нових акцій;

– обміну облігацій на акції;

– збільшення номінальної вартості акцій.

У разі збільшення кількості акцій установленої номінальної вартості передплата додатково випущених акцій проводиться в тому ж порядку, що й на акції першої емісії, а статутний капітал збільшується за рахунок:

1) додаткових внесків учасників – в обліку це буде відображатись аналогічно операціям формування статутного капіталу;

2) індексації основних засобів згідно з Положенням про порядок збільшення статутного фонду за рахунок індексації основних засобів, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 12 лютого 1998 p., № 39;

3) реінвестування прибутку;

4) нарахованих дивідендів – у разі, коли прийнято рішення про виплату дивідендів акціями.

За збільшення номінальної вартості акцій статутний капітал може збільшуватися за рахунок додаткових внесків учасників до встановленого рівня номінальної вартості акцій або за рахунок індексації основних засобів. Обидва ці варіанти вже були розглянуті.

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства може здійснюватися шляхом:

– зменшення номінальної вартості акцій;

– або зменшення кількості акцій наявної номінальної вартості шляхом викупу їх у власників з метою анулювання.

Для реєстрації інформації про випуск акцій до реєструвального органу подають такі документи:

А) заява про реєстрацію інформації про випуск акцій;

Б) нотаріально засвідчена копія установчого договору (у разі здійснення першого випуску акцій);

В) інформація про випуск акцій відкритого акціонерного товариства. Інформація подається реєструвальному органу у двох примірниках і має бути пронумерована, прошнурована і засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі здійснення першого випуску акцій – підписами та печатками засновників або уповноваженими ними особами), а також підписами та печаткою аудитора (аудиторської фірми).

Якщо емітент користується послугами торговця цінними паперами щодо розміщення даного випуску акцій, то інформація також має бути засвідчена підписом та печаткою торговця цінними паперами;

Г) копія платіжного доручення про сплату державного мита за реєстрацію інформації про випуск цінних паперів у розмірі, передбаченому законодавством;

Г) рішення про випуск акцій, що оформлено протоколом, який має містити відомості:

– про кількість та відсоток голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

– фірмове найменування емітента і його місцезнаходження;

– розмір статутного фонду або вартість основних і оборотних фондів емітента;

– цілі та предмет його діяльності;

– зазначення службових осіб емітента;

– найменування контрольного органу (аудиторської фірми);

– дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів: перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва (із зазначенням за кожним випуском кількості цінних паперів іменних і на пред’явника, простих і привілейованих акцій, процентних і безпроцентних облігацій, номінальної вартості та загальної суми випуску);

– мету випуску акцій;

– зазначення категорій акцій;

– кількість іменних акцій та акцій на пред’явника;

– кількість привілейованих акцій;

– форму випуску акцій;

– загальну суму випуску та кількість акцій;

– номінальну вартість акцій;

– кількість і відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про випуск акцій (у разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів);

– порядок проведення голосування;

– порядок виплати дивідендів;

– строк і порядок передплати акцій та їхньої оплати;

– строк повернення коштів у разі відмови від випуску акцій;

– черговість випуску акцій (у разі випуску їх різними серіями);

– порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій;

– права власників привілейованих акцій;

– порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про випуск акцій;

– термін проведення відкритої передплати для акціонерів, що реалізують своє переважне право, та термін проведення передплати для інших інвесторів та акціонерів на придбання акцій у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер має переважне право;

Д) проміжна фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск акцій, у складі балансу та звіту про фінансові результати (для банків – звіту про прибутки та збитки), засвідчена підписами і печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми), а також висновок аудитора (аудиторської фірми) – за додаткового випуску акцій;

Е) баланс і звіт про фінансові результати (для банків – звіт про прибутки та збитки), засвідчені підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), довідка про фінансовий стан та висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск акцій (за додаткового випуску акцій);

Є) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо спроможності засновників – юридичних осіб сплатити відповідні внески до статутного фонду (за першого випуску акцій);

Ж) довідка, засвідчена підписами та печаткою реєстратора про передачу реєстру власників цінних паперів;

З) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків цінних паперів;

И) нотаріально засвідчена копія статуту товариства (для підтвердження повноважень щодо прийняття рішення про збільшення розміру статутного фонду іншим, аніж загальні збори акціонерів, органом товариства).

В інформацію про випуск акцій мають бути включені такі відомості:

А) характеристика емітента:

– повне та скорочене (у разі наявності) найменування;

– місцезнаходження, номери телефону (факс електронної пошти);

– дата державної реєстрації акціонерного товариства та орган, що здійснив його реєстрацію;

– предмет і цілі діяльності;

– розмір статутного фонду;

– чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи);

– чисельність акціонерів (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи);

Б) дані про посадових осіб емітента, голову та членів виконавчого органу, голову та членів ради (спостережної ради) товариства, ревізійної комісії та головного бухгалтера;

В) відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та за фінансовий рік, що передував поданню;

Г) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії;

Г) відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо;

Д) відомості про юридичних осіб, які володіють більше ніж 10% статутного фонду;

Е) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, подаються документи для реєстрації інформації про випуск акцій, а саме дані про:

– обсяг основних видів продукції, послуг робіт, що здійснює емітент;

– ринки збуту та особливості розвитку галузі, в якій здійснює діяльність емітент;

– обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;

– політику щодо досліджень та розробок;

Є) можливі фактори ризику в діяльності емітента;

Ж) перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки;

З) проміжна фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск акцій, у складі балансу та звіту про фінансові результати (для банків – звіту про прибутки і збитки);

И) баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск акцій;

І) дані про випуск акцій:

– дата і номер рішення (протоколу) про випуск акцій;

– найменування органу, який прийняв рішення (із зазначенням кількості та відсотка голосів, якими прийнято рішення про випуск акцій у разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів);

– загальна номінальна вартість акцій, на які планується здійснити передплату;

– мета використання фінансових ресурсів, залучених від випуску (конкретні обсяги та напрями використання);

– зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску акцій для покриття збитків товариства;

– кількість акцій за типами і категоріями (іменні або на пред’явника, прості і привілейовані);

– форма випуску акцій (документарна або бездокументарна);

– перелік засновників із зазначенням кількості, типу і категорій належних їм акцій на дату прийняття рішення про випуск акцій;

– права, що надаються власникам простих і привілейованих акцій;

– номінальна вартість акцій;

– серії та порядкові номери акцій;

– адреси місць, дати початку і закінчення проведення першого етапу передплати акцій (за додаткового випуску акцій);

– адреси місць, дати початку і закінчення передплати другого етапу передплати акцій (за додаткового випуску акцій);

– адреси місць, дати початку і закінчення передплати акцій (за першого випуску акцій);

– запланований курс продажу акцій;

– відомості щодо ринкової вартості акцій (за додаткового випуску);

– докладний опис порядку передплати акцій та їх оплати (подання заяви до уповноваженого органу управління товариства, укладення договору, здійснення оплати акцій відповідно до умов випуску, видача уповноваженим органом управління товариства документів, які підтверджують внесення коштів в оплату за акції (письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій, тимчасове свідоцтво про підтвердження внеску) із зазначенням найменування банківської установи та номера поточного рахунку, на який буде внесено оплату за акції;

– порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій (за додаткового випуску акцій);

– дії, що проводяться в разі перевищення (недосягнення) запланованого рівня передплати акцій або її дострокового закінчення (згідно з рішенням про випуск акцій);

– найменування торговця цінними паперами (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення даного випуску) зі зазначенням повної назви, місцезнаходження, номерів телефонів та факсів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі чинного дозволу;

– терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів за підсумками календарного року (за додаткового випуску акцій);

Ї) перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва (із зазначенням за кожним випуском кількості цінних паперів іменних і на пред’явника, простих і привілейованих акцій, процентних і безпроцентних облігацій, номінальної вартості та загальної суми випуску);

Й) кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%, із зазначенням відсотків за кожною такою особою;

К) відомості про реєстратора (за додаткового випуску акцій у документарній формі) або депозитарій (за бездокументарної форми) із зазначенням повної назви, місцезнаходження, номерів телефонів та факсів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі дозволу на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (дозволу на здійснення депозитарної діяльності);

Л) дані про відповідальних за інформацію про випуск акцій осіб (для фізичних осіб – прізвище, ім’я і по батькові, посада; для юридичних осіб – повна назва, місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ);

М) дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавали або продають цінні папери цього емітента (у разі здійснення таких операцій);

Н) дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента (назва аудиторської фірми або прізвище, ім’я та по батькові аудитора, місцезнаходження, номери телефонів та факсів, номер ліцензії і дата її одержання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Зміни статутного капіталу