Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – ТЕМАЗ. Управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства

Задача 22. Аналіз відповідності обсягу надходження товарів товарним потребам торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати відповідність цільового обсягу надходження товарів товарним потребам підприємства на основі розрахунку коефіцієнта відповідності. Для цього необхідно розрахувати приріст товарних запасів, роздрібну реалізацію товарів за товарними групами на плановий рік.

За результатами розрахунків дати характеристику достатності товарного забезпечення даного торговельного підприємства.

Таблиця 1

Товарні групи

Товарооборот звітного року, тис. грн

Темп приросту товарообороту у плановому періоді, %

Частка в річному плановому товарообороті.

%

Норма товарних запасів, дні

Частка іншого вибуття, % до товарообороту

Обсяг надходження товарів у плановому періоді, при якому забезпечується отримання цільового прибутку, тис. гри

6

IV кв.

На початок І кварталу

На кінець | IV кварталу

Тканини

1060

-3,8

20

17

31

22

1,03

1001

Одяг і білизна

5640

-1,3

II

10

40

42

1,23

5554,3

Головні убори

980

10,1

16

18

36

32

2,05

1100.5

Трикотаж

3190

13,1

21

32

29

36

0,01

3561

Взуття

670

3,8

14

25

37

33

0,11

702,2

Розв’язок

1. Розрахунок річного планового товарообороту за групою “тканини” (ТОпл):

Тп ТОзв (100 + ТпрТОпл) 1060(100 + (-3,8)) 1Л1Л_

ТОпл =—— =——‘-У – = 1019,7 тис. грн.

100 100

2. Розрахунок планового товарообороту за групою “тканини” у І кварталі (ТОплі):

ТОпл, = 1019,7 20 = 203,9 тис. грн. 1 100

3. Розрахунок планового товарообороту за групою “тканини” у IV кварталі (ТОплц):

Тп 1019,7 17 …. л

ТОпл м =-= 173,4 тис. грн.

ІУ 100 у

4. Розрахунок іншого вибуття за групою “тканини” у плановому періоді (ІВпл):

1019,7-1,03 1Л.

ІВпл =-= 10,5 тис. грн.

100 у

5. Розрахунок товарних запасів на початок планового періоду за групою “тканини” (ТЗпоч):

Т1 ТОплІНТЗІ 203,9 31 “

ТЗпоч =—- =-= 70,2 тис. грн,

Д 90 р

Де НТЗі – норма товарних запасів на початок першого кварталу.

6. Розрахунок товарних запасів на кінець планового періоду за групою “тканини” (ТЗкін):

_ . ТОпл1уИТ31у 173,4-22

ТЗкін =—- =-= 42,4 тис. грн,

Д 90 ‘

Де ЯГЗ/к – норма товарних запасів на кінець четвертого кварталу.

7. Розрахунок приросту товарних запасів за групою “тканини” у плановому періоді (АТЗ):

АТЗ = ТЗкін – ТЗпоч = 42,4 – 70,2 = -27,9 тис. грн.

8. Розрахунок надходження товарів за групою “тканини” у плановому періоді (Нпл):

Нпл = ТОпл + ІВпл + 73кш – ТЗпоч = 1019,7 +10,5 +

+ 42,4 – 70,2 = 1002,4 тис. грн.

9. Розрахунок коефіцієнта відповідності цільового обсягу надходження товарів товарним потребам підприємства (Квідп):

Квідп-иші–m-^ ;

ТОпл + АТЗ 1019,7 + (-27,9)

10. Оцінка відповідності цільового обсягу надходження товарів товарним потребам підприємства.

Якщо коефіцієнт відповідності перевищує 1, маємо надлишок надходження товарів. Якщо коефіцієнт відповідності менший за 1, маємо дефіцит надходження товарів. Якщо коефіцієнт відповідності надходження товарів дорівнює 1, то можна робити висновок про достатність цільового надходження товарів товарним потребам підприємства.

За товарною групою “тканини” коефіцієнт відповідності становить 1,009, тому має місце невеликий надлишок цільового обсягу надходження товарів.

Аналогічні розрахунки здійснюються і за іншими товарними групами. Результати проведених розрахунків наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Показники

Тканини

Одяг і білизна

Головні убори

Трикотаж

Взуття

1. Товарооборот річний плановий, тис. грн

1019,7

5566,7

1079,0

3607,9

695,5

2. Товарооборот І кварталу плановий, тис. грн

203,9

612,3

172,6

757,7

97,4

3. Товарооборот IV кварталу плановий, тис. грн

173,4

556,7

194,2

1154,5

173,9

4. Інше вибуття у плановому році, тис. грн

10,5

68,5

22,1

0,4

0,8

5. Товарні запаси на початок планового періоду, тис. грн

70,2

272,1

69,1

244,1

40,0

Закінчення табл. 2

Показники

Г-‘

Тканини

Одяг і білизна

Головні убори

Трикотаж

Взуття

6. Товарні запаси на кінець планового періоду, тис. грн

42,4

259,8

69,1

461,8

63,8

7. Приріст товарних запасів у плановому періоді, тис. грн

-27,9

-12,4

0,0

217,7

23,7

8. Надходження товарів у плановому році, тис. грн

1002,4

5622,8

1101,1

3825,9

719,9

9. Коефіцієнт відповідності цільового обсягу надходження товарів товарним потребам підприємства

1,009

1,000

1,020

0,931

0,976

10. Оцінка відповідності цільового обсягу надходження товарів товарним потребам підприємства

Надлишок надходження

Відповідність надходження

Надлишок надходження

Дефіцит надходження

Дефіцит надхо-1 дження


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – ТЕМАЗ. Управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства