Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 75. Визначення планового обсягу доходів торговельного підприємства

За даними таблиці розрахуйте можливий (очікуваний) обсяг товарообороту, обсяг та рівень комерційного доходу від реалізації товарів торговельного підприємства. Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічннх розрахунків.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг закупівлі товарних ресурсів, тис. грн

300025

Структура обороту зі закупівлі, %

1. Тканини

5,1

2. Одяг та взуття

5,8

3. Меблі та килими

5,9

4. Побутова техніка

10,2

5. Інші товари

73

Рівень торговельної надбавки, %

1. Тканини

22,1

2. Одяг та взуття

25,1

3. Меблі та килими

18,1

4. Побутова техніка

30,1

5. Інші товари

15

Розв’язок

1. Розрахунок комерційного доходу від реалізації товарів (КД): ОЗт-ПВ, р 100 100′

Де ОЗтр – обсяг закупівлі товарних ресурсів;

ПВ) – частка закупівлі ресурсів і-‘і товарної групи в

Загальному обсягу закупівлі ресурсів; Ртні – рівень торговельної надбавки на товари /-ї групи.

Тобто за товарною групою “тканини” розрахунок комерційного доходу проводиться так:

“” 300025-5,1 22,1

КД” =—= 3381,58 тис. грн.

Я 100 100

Аналогічно розраховується обсяг комерційного доходу за іншими товарними групами:

300025-5,8 25,1

КДОІ. =–‘- = 4367,76 тис. грн,

100 100 *

“_ 300025 5,9 18,1

Л77″ “” ” =—-= 3203,97 тис. грн,

У4″.яо”. 1(Х) 10() ^

“_ 300025-10,2 30,1

КД _ =—= 9211,37 тис. грн,

Т 100 100

“” 300025-73 15 “0”_.

/¡77. =—= 32852,74 тис. грн.

Ш 100 100

1.1. Розрахунок загального обсягу комерційного доходу (КД):

КД=КДт+КДоі.+КДММІ1к+КДт+КДіт-А# =3381,58+4367,76+3203,97+9211,37+32852,74 = 53017,42 тис. грн.

2. Розрахунок обсягу товарообороту (ТО): ТО = ОЗа” ^- + КД”

Тр. т V*,.

Де КДі – обсяг комерційного доходу і-ї товарної групи.

Тобто за товарною групою “тканини” розрахунок обсягу товарообороту проводиться так:

ТО” =300025- – + 3381,58 = 18682,86 тис. грн. 100

Аналогічно розраховується обсяг товарообороту за іншими товарними групами:

Т0ОШЛ = 300025 – + 4367,76 = 21769^ 1 тис. грн.

Ом: 100

ТОи та ” = 300025 – – + 3203,97 = 20905,44 тис. грн.

Мма,. 100

102

ТО^ =300025 -+9211,37 = 39813,92 тис. грн. “”- 100

ТОія = 300025- – + 32852,74 = 251870,99 тис. грн. т 100 ■

2.1. Розрахунок загального обсягу товарообороту (ТО): ТО=ТОп+Т0оіь+ТОм. так+ТОт+ТОіп.

ГС>=18682,86+21769,21+20905,44+39813,92+251870,99= =353042,42 тис. грн.

3. Розрахунок рівня комерційного доходу (Рад)’-кд, щ

Тобто рівень комерційного доходу за товарною групою “тканини” розраховується таким чином:

Р шШ**.. ЮО = 18,10%. щ 18682,96

Аналогічно розраховується рівень комерційного доходу за іншими товарними групами:

Ркдоі. =-^-^–100 = 20,06%. КДо.,.,. 21769д1

3203 97

РКШ, так = ‘ 100 = 15,33%.

Кдм. так. 20905,44 921137

^=^ 100 = 23,14%.

=^11.100 = 13,04%. т 251870,99

3.1. Розрахунок середнього рівня комерційного доходу від реалізації товарів по підприємству в цілому (Рцд):

?-=”017:42. т 353042,12

Задача 75. Визначення планового обсягу доходів торговельного підприємства

На основі даних ф.2 “Звіт про фінансові результати” та додаткових умов спрогнозуйте можливий (очікуваний) обсяг отримання доходів торговельного підприємства. Для проведення розрахунків комерційного доходу скористатися факторно-аналітичним методом, виходячи з рівня комерційного доходу у % до чистого доходу (виручки), що склався в передплановому періоді (табл. І, 2). Інші види доходів прогнозувати на основі їх середнього темпу зростання. У плановому періоді ставка ПДВ та умови його сплати не зміняться.

Таблиця і тис. грн

Показники

Код

1 1 2 і 3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

28695,6

37706

1 51363,1

62086,1

Податок на додану вартість

15

4732

6646,6

8450,3

10319,4

Акцизний збір

20

Інші вирахування з доходу

Зо

489,2

Чистий дохід

35

23963,6

31059,4

42423,6

51766,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

19405,8

25002,5

33390,8

40558,3

Валовий прибуток (збиток)

50

4557,8

6056,9

9032,8

11208,4

Інші операційні доходи

60

1612

2211,6

2862

2885,8

Адміністративні витрати

70

1096,3

1366,5

1627,9

1097,6

Витрати на збут

80

2995

3913,9

5701,7

8451

Інші операційні витрати

90

231,4

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

100

2078,5

2988,1

4333,8

4545,6

Дохід від участі в капіталі

ПО

100

105

110

156

Інші фінансові доходи

120

Закінчення табл. І

Показники

Код

1

2

3

4

Інші доходи

130

374,1

Фінансові витрати

140

163,1

116,7

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170

^2І78,5

3467,2

4584,9

Податок на прибуток

180

605,7

884,3

1490

1753,4

Чистий прибуток

220

1572,8 І

2582,9

2790,7

2831,5

Таблиця 2

Додаткові умови

Плановий темп зростання товарообороту (виручки від реалізації товарів), %

101

Зміна рівня чистого комерційного доходу (з врахуванням зовнішніх факторів), п. п.

-0,75

Плановий обсяг інших доходів, тис. грн

20,1

Розв *язок

1. Розрахунок рівня чистого комерційного доходу у звітному періоді, % до чистого доходу (РЧКДзв):

РЧКДп = ВПзв І ЧДзе 100 = 11208,4/51766,7 = 21,65%,

Де ВП39 – валовий прибуток звітного періоду; ЧДзе – чистий дохід звітного періоду.

2. Розрахунок прогнозного рівня чистого комерційного доходу на плановий період з врахуванням впливу факторів (РЧКДт):

РЧКДт=РЧКДзв +АР^ = 21,65+(-0,75) = 20,9%, де АРкд – зміна рівня комерційного доходу.

За умовою задачі в плановому періоді очікується зміна рівня комерційного доходу (з врахуванням зовнішніх факторів) – скорочення на 0,75 п. п.

3. Розрахунок планового обсягу товарообороту (включаючи Іт)(ТОпл):

ТОтш = (ТОм ТрТОт ) 1100 = (6208,1 – 101) /100 = 62706,96 тис. грн,

Де ТОи – обсяг товарообороту у звітному періоді;

ТрТОт – темп зростання товарообороту у плановому періоді.

За умовою задачі плановий темп зростання товарообороту (виручки від реалізації товарів) становитиме 101%.

4. Розрахунок планового обсягу товарообороту (чистої виручки від реалізації товарів (без ПДВ) (Г0читад):

ТО, тил = ТОм= 62706,96- ,?° = 52284^7 тис. грн,

Чист. пп. пл т^ У 62086д >

Де ЧДзв – обсяг чистого доходу у звітному періоді.

5. Розрахунок планового обсягу чистого комерційного доходу (КДпя), виходячи з рівня, що склався у звітному періоді:

КДт. ЧТОм■ЯЧВД, М)/100 = (52284,37-20,9)/100 = 10928^5 тис. грн.

6. Розрахунок середнього темпу зростання інших операційних доходів (ТрЮД):

Г V Юдбаз V 1612

Де ЮДя – обсяг інших операційних доходів у звітному періоді; ЮДбвз – обсяг інших операційних доходів у базовому періоді.

7. Розрахунок планового обсягу інших операційних доходів

(ІОДм):

ЮД” =ЮДЗВ 7>/ОД/100 = 2885,8- 121,42/100 = 3504,02 тис. грн.

8. Розрахунок середнього темпу зростання доходів від участі у капіталі (Трдук):

ТрДУК = п-і ДШзв 100 = 4 – І-100 = 115,98%,

Де ДУК.” – дохід від участі в капіталі звітного періоду; ДУК баз – Дохід від участі в капіталі в базовому періоді.

9. Розрахунок планового обсягу доходу від участі у капіталі

(ДУКпл):

ДУКМ = ДУКЯ ■ ТрДУК 1100 = 156 – 115,98 /100 = 180,93 тис. грн.

10. Плановий обсяг інших видів доходів (Щпл):

ІДт=20, тис. грн (дано в умові задачі).

11. Розрахунок загального планового обсягу доходів (Дзагт): Дзагт = КДт^ ЮДЯ + ДУКт + ІДт =

= 10928,35 + 3504,02 +180,93+20Д = 14633,4 тис. грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 75. Визначення планового обсягу доходів торговельного підприємства