Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 113. Розрахунок необхідного та можливого обсягу оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді (2)

За даними таблиці розрахувати можливий та необхідний розмір оборотних активів торговельного підприємства на плановий період. Визначте управлінські рішення, які необхідно прийняти в цій ситуації. Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків та факторно-аналітичним методом. Розрахунки провести в тис. грн.

Таблиця

Показники

Значення

Амортизація необоротних активів, тис. грн

35,1

Обсяг сплачених відсотків (фінансових зобов’язань), тис. грн

1

Виплати дивідендів учасникам підприємства, тис. грн

0,2

Надходження від продажу необоротних активів, тис. грн

52

Надходження від фінансових інвестицій (дивіденди, проценти тощо), тис. грн

48,2

Витрати на придбання необоротних активів (капітальні витрати), тис. грн

105

Зміни обсягу короткострокових кредитів банків, тис. грн:

– отримання нових кредитів

1,2

– погашення кредитів

5,4

Зміна обсягу доходів майбутніх періодів та забезпечень наступних витрат і платежів, тис. грн

4,3

Зменшення обсягу витрат майбутніх періодів, тис. грн

2,8

Обсяг товарообороту звітного періоду, тис. грн

1010,5

Очікуваний приріст обсягу товарообороту, %

5,17

Прогнозний рівень комерційного доходу, %

25,1

Рівень витрат на збут, %

15,05

Адміністративні витрати, тис. грн

111,16

Сальдо інших операційних доходів (витрат), тис. грн

35,86

Рівень оподаткування прибутку, %

25

Закінчення табл.

Показники

Обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду, тис. грн

Значення 899

Коефіцієнт еластичності кредиторської заборгованості до зміни товарообороту

1,01

Обсяг інших поточних зобов’язань на початок планового періоду, тис. грн

149,83

Середній обсяг інших поточних зобов’язань у плановому періоді, тис. грн

172,31

Період обороту товарних запасів, що склався у звітному періоді, дні

25,2

Очікувана зміна періоду обороту товарних запасів, дні

-3,78

Рівень транспортно-заготівельних витрат, % до товарообороту

4,1

Потреба в МШП, тис. грн

2,5

Період погашення дебіторської заборгованості, дні

7,5

Частка продажу товарів у кредит, %

4,5

Поточний запас грошових коштів, тис. грн

54

Страховий запас грошових коштів, тис. грн

100

Прогнозний обсяг іншої дебіторської заборгованості, тис. грн

35,1

Обсяг оборотних активів на початок планового періоду, тис. грн

1201

Додаткові грошові внески учасників, тис. грн

23

Погашення довгострокової заборгованості, тис. грн

0,5

Кількість днів у періоді

90

Розв’язок

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

™ (Ш+ТпрТОпл) 1010,5 – (100 + 5,17) в Л^ ПА

ТОпл = ТОзв—– =—- = 1062,74 тис. грн,

100 100

Де ТОзв – обсяг товарообороту звітного періоду;

ТпрТОпл – темп приросту товарообороту на плановий період.

2. Розрахунок фінансового результату від операційної діяльності у плановому періоді (ФРОДпл):

ФРОДпл = КДпл – ВЗпл – АВпл ± ЮДІ ЮВпл =

= ™^-ТОпяРвз-АВпп±ЮД, ЮВпп = 100 100

1062,74-25,1 1062,74-15,05 11П, ЛГО,

=———— 1,16 + 3 5,86 = 31,48 тис. грн,

100 100

Де КДпл – комерційний дохід у плановому періоді; ВЗпл – витрати на збут у плановому періоді; АВпл – адміністративні витрати у плановому періоді; ЮД/ЮВпл – сальдо інших операційних доходів (витрат) у плановому періоді; Ркд – рівень комерційного доходу, % до товарообороту;

Рвз – рівень витрат на збут, % до товарообороту.

3. Розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у плановому періоді (ФРЗДДОпл):

ФРЗДДОпл = ФРОДпл + ІФДпл + Щпл – ФВпл = = 31,48 + 52 + 48,2 -1 = 130,68 тис. грн.

За умовою задачі в плановому періоді очікується надходження від фінансових інвестицій (дивіденди, проценти тощо). Отже, інші фінансові доходи (ІФДпл) дорівнюватимуть 48,2 тис. грн.

Також у плановому періоді очікується надходження від продажу необоротних активів. Отже, інші доходи (Щпл) становитимуть 52 тис. грн.

За умовою задачі в плановому періоді очікується виплата відсотків за кредит у сумі 1 тис. грн. Отже, фінансові витрати (ФВпл) становитимуть 1 тис. грн.

4. Розрахунок обсягу чистого прибутку у плановому періоді (ЧПпл):

ИП ФРЗДДОпл(�0-СПП) 130,68-(100-25) Л0П1

ЧПпл =—— =—- = 98,01 тис. грн.

100 100

Де СПП – ставка податку на прибуток (дано в умові задачі).

5. Розрахунок можливого приросту власного капіталу (АВК): АВК = ЧПпл – Див + ДГВУ = 98,01 – 0,2 + 23 = 120,81 тис. гри,

Де Див – виплати дивідендів учасникам підприємства (дано в умові задачі);

ДГВУ – додаткові грошові внески учасників (дано в умові задачі).

6. Розрахунок очікуваного середнього обсягу кредиторської заборгованості товарного характеру (КЗтовм):

100 )

М =899{100+^7-1’01) = 945>94ОТ”С. гр”,

Де КЗтовп – обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоді (дано в умові задачі); Кел^то – коефіцієнт еластичності кредиторської заборгованості до зміни товарообороту.

7. Розрахунок зміни кредиторської заборгованості товарного характеру (АКЗтов):

АКЗтов = 2-(КЗтовт – КЗтов”) = 2 ■ (945,94 – 899) = 93,89 тис. грн.

8. Розрахунок зміни поточних зобов’язань за розрахунками (АПЗР):

АПЗР = 2 – (ПЗРм – ПЗРп) = 2 (172,31 -149,83) = 44,95 тис. грн,

Де ПЗРм, – середній обсяг інших поточних зобов’язань за розрахунками у плановому періоді (дано в умові задачі);

ПЗРп – обсяг інших поточних зобов’язань за розрахунками на початок планового періоду (дано в умові задачі).

9. Розрахунок загальної зміни зобов’язань у плановому періоді (АЗоб):

АЗоб = АКЗтов + АПЗР + ОК-ПК + ЬДМПтаЗИВП – ПДЗ = = 93,89+44,95 +1,2 – 5,4 + 4,3 – 0,5 = 138,44 тис. грн,

Де ОК – отримання нового кредиту;

ПК ~ погашення кредиту;

АДМП – зміна обсягу доходів майбутніх періодів та забез-та ЗНВП печень наступних витрат і платежів;

ПДЗ – погашення довгострокової заборгованості.

10. Розрахунок можливого приросту обсягу оборотних активів

(АОАм):

АОАм = АВК + АЗоб + Ам – КВ + АВМП =

= 120,81 + 138,44 + 35,1 -105 – 2,8 = 186,55 тис. грн,

Де Ам – амортизація необоротних активів;

КВ – капітальні витрати – витрати на придбання необоротних активів; АВМП – зміна витрат майбутніх періодів.

11. Розрахунок обсягу товарообороту за собівартістю (ТОс/в””):

Ту-” / тп (Ш-Рка + Ртзв) ТОсІвт =ТОпл±—=

1062,74.(100-25,1+4,1) 0.0″

=—і-9— = 839,57 тис. грн,

100

Де Ртзв – рівень транспортно-заготівельних витрат, % до товарообороту.

12. Розрахунок планового обсягу товарних запасів (T3m) :

ГГ – ТОс/впм <ПОтззв + ЬПОтз) Д

839,57425,2-3,78) 1ЫЫC0 –і-l = ] 99 g2 тис. грн,

90

Де ПОтз39 – період обороту товарних запасів, що склався у звітному періоді; АПОтз – очікувана зміна періоду обороту товарних запасів.

13. Розрахунок обсягу товарообороту з відстрочкою оплати (у кредит) у плановому періоді (ТОкр):

ТП ТОпл-%кредит 1062,74-4,5

ТОкр =—=-= 47,82 тис. грн,

^ 100 100

Де %кредит – частка продажу товарів у кредит.

14. Розрахунок планового обсягу дебіторської заборгованості

ТОкр ■ ПОдз ггто 47,82 -7,5 “, JPm – -~-+ДОл, = 90 + 35,1 = 39,09 тис. грн,

Де ПОдз – період погашення дебіторської заборгованості; ІДЗпм – плановий обсяг іншої дебіторської заборгованості.

15. Розрахунок планового обсягу грошових активів (ГА^ ): Загальний обсяг грошових активів дорівнює сумі поточного і

Страхового запасів.

ГА^ = 54+100 = 154 тис. грн.

16. Розрахунок загальної потреби в оборотних активах на плановий період (ОАт):

= 199,82 + 39,09 +154 + 2,5 = 395,4 тис. грн,

Де МШП – потреба в малоцінних га швидкозношуваних предметах.

17. Розрахунок необхідного приросту оборотних активів у плановому періоді (АОАн):

АОА” = 2(0£ – ОАп) = 2 – (395,4 -1201) = -1611,2 тис. грн,

Де ОАп – обсяг оборотних активів на початок планового періоду.

18. Оскільки можливий приріст оборотних активів перевищує необхідний, то потрібне управлінське рішення полягає у розробленні програми капіталізації надлишку оборотних активів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 113. Розрахунок необхідного та можливого обсягу оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді (2)