Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 112. Розрахунок необхідного та можливого обсягу оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді (1)

За даними таблиці розрахуйте можливий та необхідний розмір оборотних активів торговельного підприємства на плановий період. Визначте управлінські рішення, які необхідно прийняти у цій ситуації. Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків та факторно-аналітичним методом. Розрахунки провести в тис. грн.

Таблиця

Показники

Значення

Амортизація необоротних активів, тис. грн

35,1

Обсяг сплачених відсотків (фінансових зобов’язань), тис. грн

1

Виплати дивідендів, тис. грн

Од

Надходження від продажу необоротних активів, тис. грн

52

Надходження від фінансових інвестицій (дивіденди, проценти тощо), тис. грн

48,2

Витрати на придбання необоротних активів (капітальні витрати), тис. грн

105

Зміни у власному капіталі, що впливають на обсяг активів, тис. грн:

Погашення заборгованості з капіталу

0,33

Зміни обсягу довгострокових зобов’язань, тис. грн

0,25

Зміни обсягу короткострокових кредитів банків, тис. грн:

– отримання нових кредитів

1,2

– погашення кредитів

5,4

Зміна обсягу доходів майбутніх періодів та забезпечень наступних витрат і платежів, тис. грн

4,3

Зменшення обсягу витрат майбутніх періодів, тис. грн

2,8

Плановий обсяг товарообороту, тис. грн

1010,5

Закінчення табл.

Показники

Значення

Прогнозний рівень комерційного доходу, %

22,1

Витрати обігу, тис. грн

161,68

Сальдо інших операційних доходів (витрат), тис. грн

52,15

Рівень оподаткування прибутку, %

25

Надзвичайні доходи, тис. грн

3,8

Обсяг кредиторської заборгованості на початок планового

Періоду, тис. грн 899

Середній обсяг кредиторської заборгованості у плановому періоді, тис. грн

1078,8

Обсяг інших поточних зобов’язань на початок планового періоду, тис. грн

99,89

Середній обсяг інших поточних зобов’язань у плановому періоді, тис. грн

134,85

Норма товарних запасів, дні

25,2

Рівень транспортно-заготівельних витрат, % до товарообороту

4,1

Потреба у МШП, тис. грн

2,5

Період погашення дебіторської заборгованості, дні

7,5

Частка продажу товарів у кредит, %

4,5

Необхідний запас грошових коштів, тис. грн

54

Цільовий обсяг поточних фінансових інвестицій, тис. грн

100

Прогнозний обсяг ненормованої дебіторської заборгованості, тис. грн

35,1

Обсяг оборотних активів на початок планового періоду, тис. грн

801

Кількість днів у періоді

90

Розв’язок

1. Розрахунок фінансового результату від операційної діяльності у плановому періоді (ФРОДпя):

ФРОДпл = КДпл – ВОпл ± ЮДІ ЮВпл = ^ТОпл^ ВОт±юд/ЮВт = 100

1010,5-22,1 ЬС1ЛвА01< п, в

—161,68 + 52,15 = 113,8 тис. грн.

100 И

Де КДпл – комерційний дохід у плановому періоді; ВОпл – витрати обігу у плановому періоді; ЮД/ЮВпл – сальдо інших операційних доходів (витрат) у плановому періоді; Ркд – рівень комерційного доходу, % до товарообороту.

2. Розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у плановому періоді (ФРЗДДОпл):

ФРЗДДОпл = ФРОДпл + ІФДпл + Щпл – ФВпл = = 113,8+52+48,2 -1 = 213 тис. грн.

За умовою задачі в плановому періоді очікується надходження від фінансових інвестицій (дивіденди, проценти тощо). Отже, інші фінансові доходи (ІФДпл) дорівнюватимуть 48,2 тис. грн.

Також у плановому періоді очікується надходження від продажу необоротних активів. Таким чином, інші доходи (Щпл) становитимуть 52 тис. грн.

За умовою задачі в плановому періоді очікується виплата відсотків за кредит у сумі 1 тис. грн. Тобто фінансові витрати (ФВпл) становитимуть 1 тис. грн.

3. Розрахунок загального прибутку до оподаткування в плановому періоді (ПДОпл):

ПДОпл = ФРЗДДОпл + НДпл = 213 + 3,8 = 216,8 тис. грн, де НДпл – обсяг надзвичайних доходів у плановому періоді.

4. Розрахунок податку на прибуток у плановому періоді (ППрпя)’.

ППрпл = 216,8 – 0,25 = 54,2 тис. грн.

5. Розрахунок чистого прибутку у плановому періоді (ЧПпл): ЧПпл = ПДОпл – ППрт = 216,8 – 54,2 = 162,6 тис. грн.

6. Розрахунок можливого приросту власного капіталу (АВК): АВК = ЧПпл – Див – ПЗ = 162,6 – 0,2-0,33 = 162,06 тис. грн,

Де Див – виплати дивідендів учасникам підприємства (дано в умові задачі);

123 – зміни у власному капіталі, що впливають на обсяг активів – погашення заборгованості з капіталу.

7. Розрахунок зміни кредиторської заборгованості товарного характеру (ДКЗтов):

ДКЗтов = 2 (КЗтовт – КЗтовп) = 2 – (1078,8 -899) = 359,6 тис. грн,

Де Ютов^ – середній обсяг кредиторської заборгованості у плановому періоді (дано в умові задачі); кзтовя – обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (дано в умові задачі).

8. Розрахунок зміни поточних зобов’язань за розрахунками (АПЗР):

ДПЗР = 2 – (ПЗРт – ПЗРп) = 2 – (134,85 – 99,89) = 69,92 тис. грн,

Де ПЗР – середній обсяг інших поточних зобов’язань за розрахунками у плановому періоді (дано в умові задачі);

ПЗРп – обсяг інших поточних зобов’язань за розрахунками на початок планового періоду (дано в умові задачі).

9. Розрахунок загальної зміни зобов’язань у плановому періоді (ДЗоб):

АЗоб = ДКЗтов + АПЗР+ОК-ПК + ДДМПтаЗНВП + АДЗ = = 359,6+69,92 +1,2 – 5,4 + 4,3 + 0,25 = = 429,87 тис. грн,

Де ОК – отримання нового кредиту;

ПК – погашення кредиту;

АДМПтаЗ – зміна обсягу доходів майбутніх періодів та забез-НВП печень наступних витрат і платежів;

АДЗ – зміна обсягу довгострокових зобов’язань.

10. Розрахунок можливого приросту обсягу оборотних активів

(ДОАм):

АОАм=ДВК + АЗоб + Ам-КВ + АВМП =

= 162,06 + 429,87 + 35,1 -105 – 2,8 = 519,24 тис. грн,

Де Ам – амортизація необоротних активів;

КВ – капітальні витрати – витрати на придбання необоротних активів; АВАЛІ – зміна витрат майбутніх періодів.

11. Розрахунок обсягу товарообороту за собівартістю (ТОс/вда):

Тп і тп №-Ркд + Ртзв) ТОсІвт = ТОпл – ^—- =

1010,5-000-22,1 + 4,1) сос<ї

=—:– = 828,61 тис. грн,

100 И

Де ТОпл – плановий обсяг товарообороту;

Ркд – рівень комерційного доходу, % до товарообороту;

Ртзв – рівень транспортно-заготівельних витрат, % до

Товарообороту.

12. Розрахунок планового обсягу товарних запасів (ТЗт):

=5- Т0сІвтНтз 828,61-25,2

ТЗт =–|-=—= 232,01 тис. грн,

Де Нтз – норма товарних запасів, дні;

Д – кількість днів у досліджуваному періоді.

13. Розрахунок обсягу товарообороту з відстрочкою оплати (у кредит) у плановому періоді (ТОкр):

_ ТОпл-%кредит 1010,5-4,5 Ае лп

ТОкр—-=—- = 45,47 тис. грн,

100 100

Де %кредит – частка продажу товарів у кредит.

14. Розрахунок планового обсягу дебіторської заборгованості

(ЖТ:

~Г ТОкр-ПОдз 45,47-7,5 …

ДЗЛ, =—+ НДЗМ = — + 35,1 = 38,89 тис. грн,

Де ПОаз – період погашення дебіторської заборгованості;

ИДзм – плановий обсяг ненормованої дебіторської заборгованості.

15. Розрахунок планового обсягу грошових активів (ГАт) :

Загальний обсяг грошових активів дорівнює сумі необхідного запасу грошових коштів.

ГАт = 54 тис. грн.

16. Розрахунок загальної потреби в оборотних активах на плановий період (ОАт):

= 232,01 + 38,89 + 54 +100+2,5 = 427,4 тис. грн9

ДО ПФІ ~ цільовий обсяг поточних фінансових інвестицій;

МШП – потреба в малоцінних та швидкозношуваних предметах.

17. Розрахунок необхідного приросту оборотних активів у плановому періоді (/ОАн):

ЛОАн = 2 – (ОС – ОАгі) = 2 – (427,4 -801) = -747,2 тис. грн,

Де О An – обсяг оборотних активів на початок планового періоду.

18. Оскільки можливий приріст оборотних активів перевищує необхідний, то необхідне управлінське рішення полягає у розробленні програми капіталізації надлишку оборотних активів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 112. Розрахунок необхідного та можливого обсягу оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді (1)