Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 119. Розробка платіжного календаря торговельного підприємства (2)

За даними таблиці розробити платіжний календар та визначити залишок грошових коштів у наступному кварталі (з розбивкою по місяцях). Визначити розмір овердрафту, який необхідний для підтримки платоспроможності підприємства.

Таблиця

Показники

Значення

. Обсяг товарообороту звітного періоду (грудень), тис. грн

241

2. Темп зростання товарообороту на плановий період, % до попереднього періоду:

Січень

105

Лютий

106

Березень

104

3. Обсяги торговельних площ, які передані в операційну

Оренду, м

71

4. Ставка орендної плати за 1 м2 площі, грн у місяць (сплачується 5-10 числа наступного місяця)

201

5. Очікується зростання ставки орендної плати в лютому, на %

11

6. Обсяги формування дебіторської заборгованості покупців, % до товарообороту відповідного періоду (погашаються повністю у наступному місяці)

3,5

7. Рівень комерційного доходу, що прогнозується на плановий період, %

20,6

8. Обсяг товарних запасів на початок планового періоду, тис. грн

3,8

9. Норма товарних запасів, днів

0,5

10. Рівень змінних витрат обігу, %

6,1

11. Постійні витрати обігу, тис. грн на місяць

23

11.1. У тому числі амортизація основних засобів

4,6

12. Рівень податкового навантаження, % до обороту (прийняти умовно сплату податків до 15 числа наступного місяця)

8,1

13. Інше грошове витрачання у 2-ому місяці, тис. грн

4,2

У 3-ому місяці, тис. грн

8,5

14. Цільовий залишок грошових коштів, % до товарообороту

1

15. Залишок грошових коштів на початок планового періоду (на 01 січня), тис. грн

0,3

Розв’язок

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

” ТОзв ТрТОпл

ТОпл—-,

100

Де ТОзв – обсяг товарообороту звітного періоду;

ТрТОпл – темп зростання товарообороту на плановий період.

ТОпл’ы = 241 10 = 253,1 (тис. грн) 100 v У 9

ТОпл™= 253,1 ‘106 = 268,2 (mue. грн) 100 V

Ют*” = 2б8’2″104 = 279,0 (тис. грн) 100 v И ‘

2. Розрахунок нормативу товарних запасів (на кінець періоду) (НТЗкін.):

. ТОпл-Нтз НТЗкш =-,

Д

Де Итз – норма товарних запасів;

Д – кількість днів у досліджуваному періоді.

253,1 0,5 ч

НТЗ =-= 4,2 [mue. грн 1

30 V ‘

IrTnmt 268,2-0,5 _ /

//73 = —ї – = 4,5 (тис. грн) 30 v w

ЯП*” = 279,0 ‘0,5 = 4,6 (тис. грн) 30 V у ‘

3. Розрахунок собівартості товарообороту (ТОс/в):

ТОс/в =—

100

Де Ркд – рівень комерційного доходу, що прогнозується на плановий період.

Т_ . CN 253,1 (100-20,6) ч

ТОс/в =—- = 200,9 (mue. гри)

100 v у 9

Ют. 268,2 (100-20,6) ….

Тисів =—= 213,0 mue. гри

100 и

Тп. бсР. 279,0 (100-20,6) ….

ТОс/в у =– = 221,5 тис. грн

100 ^

4. Розрахунок необхідного обсягу закупівлі товарів (балансовим методом) (37):

37″ = TOcfem + НТЗкін-ТЗпоч, де ТЗпоч – обсяг товарних запасів на початок планового періоду.

ЗТ січ= 200,9 + 4,2 – 3,8 = 201,3 mue. грн ЗТ mm = 213,0 + 4,5-4,2 = 213,2 mue. грн ЗТ 6ер = 221,5+4,6 – 4,5 = 221,7 mue. грн

План руху грошових коштів на СІЧЕНЬ

1. Розрахунок залишку на початок місяця (Зпоч.):

За умовою задачі залишок грошових коштів на початок планового періоду (на 01 січня) становить 0,3 тис. грн.

2. Надходження грошових коштів (НГК):

2.1. Розрахунок обсягу реалізації за готівку (РГ):

Dr ТОпл(100-%ДЗ) 253,1 (100-3,5) ….

РГ =—- =—- = 244,2 тис. грн,

100 100

Де %ДЗ – обсяги формування дебіторської заборгованості покупців, % до товарообороту відповідного періоду (погашаються повністю у наступному місяці).

2.2. Розрахунок орендних надходжень (ОН):

71-201

ОН = ТПор. – Сор. =-= 14,3 тис. грн,

И У 1000 у

Де ТПор. – обсяг торговельних площ, які передано в операційну оренду;

Сор. – ставка орендної плати за 1 м2 площі, грн у місяць (сплачується 5-10 числа наступного місяця).

2.3. Разом грошових надходжень:

НГК = РГ+ОН = 244,2 + 14,3 = 258,5 тис. грн.

3. Витрачання грошових коштів (ВГК):

3.1. Розрахунок закупівлі товарів (37):

Необхідний обсяг закупівлі товарів за допомогою балансового методу визначено вище – для січня місяця він становить 201,3 тис. грн.

3.2. Розрахунок постійних грошових витрат (ПВ):

ПВ = ПВоб – Аоз = 23 – 4,6 = 18,4 тис. грн,

Де Проб – постійні витрати обігу на місяць; Аоз – амортизація основних засобів.

3.3. Розрахунок змінних витрат (ЗВ):

Пл ТОпл-Ру, 253,1-6,1

З В =-=—- = 15,4 тис. грн,

100 100

Де Рзв – рівень змінних витрат обігу.

3.4. Розрахунок податкових платежів (ПП):

Пп ТОзв-Рпн 241-8,1 _

ПП =– =– = 19,5 тис. грн,

100 100

Де Рпн – рівень податкового навантаження, % до обороту (прийняти умовно сплату податків до 15 числа наступного місяця).

3.5. Разом грошових витрачань:

ВГК =ЗТ + ПВ + ЗВ + ПП =

= 201,3 +18,4 +15,4 +19,5 = 254,7 тис. грн.

4. Розрахунок залишку на кінець місяця (Зкін.):

Зкін = Зпоч + НГК – ВГК = 0,3 + 258,5 – 254,7 -= 4,1 тис. грн.

5. Розрахунок цільового залишку грошових коштів (ЦЗгк):

Т ТОплЦЗГК%ТО 253,1 1

ЦЗГК =- =-= 2,5 тис. грн,

™ 100 100 И

Де Ц3гк%ю – цільовий залишок грошових коштів, % до товарообороту.

6. Розрахунок необхідного обсягу овердрафту для підтримки ліквідності (Ое):

Оскільки залишок на кінець місяця (4,1 тис. грн) є більшим від цільового залишку грошових коштів підприємства (2,5 тис. грн), овердрафт для підтримки ліквідності підприємству не потрібен.

План руху грошових коштів на ЛЮТИЙ

1. Розрахунок залишку на початок місяця (Зпоч.):

Зпоч – Зкінзв–Ов зв = 4Д+0 = 4,1 тис грн,

Де Зкін. зв – залишок на кінець попереднього місяця (січня);

Ов зв – необхідний обсяг овердрафту для підтримки ліквідності у попередньому місяці.

2. Надходження грошових коштів (НГК):

2.1. Розрахунок обсягу реалізації за готівку (РГ):

Рг т ГО”.(100-НДЗ) т 268,2 (100-3,5) = 8 ^ 100 100

2.2. Погашення дебіторської заборгованості (Пдз):

ТОзв%ДЗ 253,1-3,5 во /7–і-£2_ =-= 8,9 тис. грн.

Дз 100 100

2.3. Розрахунок орендних надходжень (ОН):

За умовою задачі ставка орендної плати за 1 м площі сплачується 5-10 числа наступного місяця, а обсяги торговельних площ, які передані в операційну оренду протягом трьох місяців, не змінюються. У зв’язку з цим орендні надходження лютого дорівнюють орендним надходженням січня – 14,3 тис. грн.

2.4. Разом грошових надходжень:

НГК = РГ + Пдз + ОН = 258,8 + 8,9 +14,3 = 282,0 тис. грн. 3. Витрачання грошових коштів (ВГК):

3.1. Розрахунок закупівлі товарів (ЗТ):

Необхідний обсяг закупівлі товарів за допомогою балансового методу визначено вище – для лютого він становить 213,2 тис. грн.

3.2. Розрахунок постійних грошових витрат (ПВ):

Постійні грошові витрати були знайдені у розрахунку для попереднього місяця = 18,4 тис. грн.

3.3. Розрахунок змінних витрат (ЗВ):

ТОпя-Ру 268,2-6,1 …

ЗВ =– =-= 16,4 тис. грн.

100 100

3.4. Розрахунок податкових платежів (ПП):

ТОзв-Рпн 253,1-8,1

ПП =– =—- = 20,5 тис. грн.

100 100

3.5. Інше грошове витрачання (IB):

За умовою задачі інше грошове витрачання у лютому становить 4,2 тис. грн.

3.6. Разом грошових витрачань:

ВГК = ЗТ+ПВ+ЗВ+ПП+ІВ = 213,2+18,4+ +16,4+20,5+4Д = 272,7 тис. грн.

4. Розрахунок залишку на кінець місяця (Зкін.):

Зкін. = Зпоч.+НГК – ВГК = 4,1 + 282,0 – 272,7 = 13,4 тис. грн.

5. Розрахунок цільового залишку грошових коштів (ЦЗгк):

Гп ТОплЦЗГк. лю 268,2 1 07

Цзги =- піти _-= 27 тис. грн.

ГК 100 100 у

6. Точрахунок необхідного обсягу овердрафту для підтримки ліквідності (Ое):

Оскільки залишок на кінець місяця (13,4 тис. грн) є більшим від цільового залишку грошових коштів підприємства (2,7 тис. грн), овердрафт для підтримки ліквідності підприємству не потрібен.

План руху грошових коштів на БЕРЕЗЕНЬ

1. Розрахунок залишку на початок місяця (Зпоч.):

Зпоч = Зкін зв + Ов зв-13,4+0 = 13,4 тис. грн.

2. Надходження грошових коштів (НГК):

2.1. Розрахунок обсягу реалізації за готівку (РГ):

Рр ТОпл(Ш-%ДЗ) 279,0 (100-3,5)

РГ =—С2~- =—- = 269,2 тис. грн.

100 100 У

2.2. Погашення дебіторської заборгованості (Пдз):

” ТОзв-%ДЗ 268,2-3,5

/7 =-сі_ =-1-!_ = 9 4 mucm 2nht

M 100 100 у

2.3. Розрахунок орендних надходжень (ОН):

За умовою задачі у лютому очікується зростання ставки орендної плати за 1 м площі на 11%.

Пи ОНзв{�0 + ТпрСОП) 143 (ЮО+ П)

ОНпл =— и = – ь– = 15,8 тис. грн.

100 100 *

Де Тпрсоп – темп приросту ставки орендної плати.

2.4. Разом грошових надходжень:

НГК = РГ + Пдз + ОН = 269,2+9,4+15,8 = 294,4 тис. грн.

3. Витрачання грошових коштів (ВГК): 3.1. Розрахунок закупівлі товарів (ЗТ):

Необхідний обсяг закупівлі товарів за допомогою балансового методу визначено вище, для березня він становить 221,7 тис. грн.

3.2. Розрахунок постійних грошових витрат (ПВ):

Постійні грошові витрати були знайдені вище, і становлять 18,4 тис. грн.

3.3. Розрахунок змінних витрат (ЗВ):

ЗВ =– =-= 17.0 тис. грн.

100 100

3.4. Розрахунок податкових платежів (ПП):

“” ТОзв – Рггн 268,2 -8,1

ПП =-ж = —- = 21,7 тис. грн.

100 100

3.5. Інше грошове витрачання (ІВ):

За умовою задачі інше грошове витрачання у березні становить 8,5 тис. грн.

3.6. Разом грошових витрачань:

ВГК = ЗТ + ПВ + ЗВ + ПП + ІВ =

= 221,7 +18,4 +17,0 + 21,7 + 8,5 = 287,3 тис. грн.

4. Розрахунок залишку на кінець місяця (Зкін.):

Зкін. = Зпоч.+НГК – ВГК = 13,4+294,4 – 287,3 = 20,5 тис. грн.

5. Розрахунок цільового залишку грошових коштів (ЦЗгк):

Щ Щгк яТОпп. ЦЗ^тр шЩ±житши Л ™ 100 100 ^

6. Розрахунок необхідного обсягу овердрафту для підтримки ліквідності (Ов):

Оскільки залишок на кінець місяця (20,5 тис. грн) с більшим від цільового залишку грошових коштів підприємства (2,8 тис. грн), овердрафт для підтримки ліквідності підприємству не потрібен.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 119. Розробка платіжного календаря торговельного підприємства (2)