Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 115. Розрахунок необхідного та можливого приросту оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді

На основі даних, наведених у звіті про фінансові результати (ф № 2) та додаткової Інформації (табл. 1, 2, 3), розрахувати можливий та необхідний приріст оборотних активів торговельного підприємства на плановий період. Обгрунтуйте можливості фінансування цільових потреб підприємства – придбання необоротних активів. Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків та факторно-аналітичним методом. Розрахунки провести в тис. грн.

Таблиця І

Показники

Значення

Погашення довгострокової заборгованості, тис. грн

200,5

Отримання нового короткострокового кредиту, тис. грн

98

Зміна обсягу доходів майбутніх періодів та забезпечень наступних витрат і платежів, тис. грн

4,3

Зменшення обсягу витрат майбутніх періодів, тис. грн

2,8

Обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду, тис. грн

2899

Період обороту кредиторської заборгованості плановий, дні

5,1

Період обороту товарних запасів, що склався у звітному періоді, дні

25,2

Очікувана зміна періоду обороту товарних запасів, дні

-3,78

Потреба в інших матеріальних оборотних активах, тис. грн

2,5

Період погашення дебіторської заборгованості плановий, дні

7,5

Необхідний запас грошових коштів, тис. грн

1750,05

Обсяг оборотних активів на початок планового періоду, тис. грн

15001

Очікувані додаткові грошові внески учасників, тис. грн

23

Кількість днів у періоді

90

Таблиця 2

Дані звіту про фінансові результати

Тис. грн

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

128695,6

37706

(51363,1

| 62086,1

Податок на додану вартість

15

4732

6646,6

8450,3

10319,4

Акцизний збір

20

Інші вирахування з доходу

Зо

489,2

Чистий дохід

35

23963,6

31059,4

42423,6

51766,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

19405,8

25002,5

33390,8

40558,3

Валовий прибуток (збиток)

50

4557,8

6056,9

9032,8

11208,4

Інші операційні доходи

60

1612

2211,6

2862

2885,8

Адміністративні витрати

70

1096,3 і

1366,5

1627,9

1097,6

Витрати на збут

80

2995

3913,9

5701,7

8451

Закінчення табл. 2

Інші операційні витрати

90

231,4

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

100

2078,5

2988,1

4333,8

4545,6

Дохід від участі в капіталі

110

100

105

110

156

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

374,1

Фінансові витрати

140

163,1

116,7

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170

2178,5

3467,2

4280,7

4584,9

Податок на прибуток

180

605,7

884,3

1490

1753,4

Чистий прибуток

220

1572,8

2582,9

2790,7

2831,5 1

Таблиця З

Додаткова інформація

Показники

Значення

Плановий темп зростання товарообороту (виручки від реалізації товарів), %

101

Зміна рівня комерційного доходу (з врахуванням зовнішніх факторів), п. п.

-1,9

Плановий обсяг доходів від надання в оренду торговельних площ, тис. грн

2500

Надходження від продажу необоротних активів планові, тис. грн

52

Надходження від фінансових інвестицій (дивіденди, проценти тощо) планові, тис. грн

48,2

Амортизація необоротних активів, тис. грн

35,1

Фінансові зобов’язання планового періоду (відсотки за кредит), тис. грн

1

Виплати дивідендів учасникам підприємства, % до отриманого планового чистого прибутку

10

Але не менше (гарантований обсяг), тис. грн

1010

Цільові витрати на придбання необоротних активів*, тис. грн

105

Розе ‘язок

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

ТОпл = ТОзв ■ ТрТОпл = 6,1 101 = 62706,96 тис. грн, У 100 ^

Де ТОзв – обсяг товарообороту звітного періоду;

ТрТОпл – темп зростання товарообороту на плановий період.

2. Розрахунок планового обсягу комерційного доходу* (КДпл):

6270(і9б/1120М’100-1>9)

№=™^ =_І 62086,1-^,0129,05™^

100 100 у

* Комерційний дохід відображається у формі № 2 р.050 “Валовий прибуток”

Рівень комерційного доходу планового періоду (Ркдга) було обчислено на основі рівня комерційного доходу звітного періоду та зміни рівня комерційного доходу (з врахуванням зовнішніх факторів).

3. Розрахунок планового обсягу витрат на збут (виходячи з рівня витрат на збут звітного періоду – Рвззв) (ВЗпл):

“ПГКГПГ 8451-100

” ” 62706,96–

ТОпп-РвЗп 62086,1 0С. СС1 ВЗпл =-£- =- -= 8535,51 тис. грн.

100 100

4, Розрахунок планового обсягу адміністративних витрат (методом середнього темпу зростання) (АВпл):

АВпл = АВзв – Тр = 1097,6 – 4-і/1097’6 = 1098,03 /ямс. гря, ^ 1/1096,3 ^

Де – обсяг адміністративних витрат звітного періоду;

Тр ‘ – середній темп зростання, обчислений за формулою середньої геометричної

5. Розрахунок планового обсягу фінансового результату від операційної діяльності (ФРОДпл):

ФРОДпл = КДпл – ВЗпл – АВпл + ЮДпл =

= 10129,05 – 8535,51 -1098,03 + 2500 = 2995,51 тис. грн,

Де ЮДпл – плановий обсяг інших операційних доходів (за умовою задачі – обсяг доходів від надання в оренду торговельних площ).

6. Розрахунок планового обсягу доходу від участі в капіталі (методом середнього темпу зростання) (ДУКпл):

ДУКпл = ДУКзв – 7> = 156 – = 180,93 тис. грн,

Де ДУКзв – обсяг доходу від участі в капіталі звітного періоду.

7. Розрахунок планового обсягу інших фінансових доходів (ІФДпл).

За умовою задачі в плановому періоді очікується надходження від фінансових інвестицій (дивіденди, проценти тощо). Отже, ІФДпл = 48,2 тис. грн.

8. Розрахунок планового обсягу інших доходів (Щпл).

За умовою задачі в плановому періоді очікується надходження від продажу необоротних активів. Отже, Щпл = 52 тис. грн.

9. Розрахунок планового обсягу фінансових витрат (ФВпл).

За умовою задачі в плановому періоді очікується погасити відсотки за кредит у сумі 1 тис. грн. Отже, ФВпл – І тис. грн.

10. Розрахунок планового обсягу фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування (ФРЗДЦОпл):

ФРЗДЦОпл = ФРОДпл+ДУКпл + ІФДпл+ + Щпл – ФВпл – ІВпл = 2995,51 +180,93 + 48,2 + 52 -1 = 3275,63 тис. грн.

11. Розрахунок суми податку на прибуток (виходячи з рівня податкового навантаження на прибуток, що склався) (ППрм).

ППрт = 3275,63 – ¥~ = 1252,7 тис. грн. 4584,9

12. Розрахунок планового обсягу чистого прибутку (ЧПпл): ЧПпл = ФРЗДДОпл – Ппрт = 3275,63 -1252,7 = 2022,94 тис. грн.

13. Розрахунок необхідного обсягу виплат дивідендів власникам підприємства у плановому періоді (flueM).

За умовою задачі гарантований обсяг виплат дивідендів власникам має становити не менше 1010 тис. грн. На цю потребу може бути використано за умовою 10% чистого прибутку, тобто:

2022,94-10

Див”п =-= 202,29 тис. грн.

100

Отже, 10% від планового чистого прибутку недостатньо для забезпечення гарантованого обсягу виплат дивідендів власникам підприємства, тому їх обсяг дорівнюватиме гарантованому -1010 тис. грн.

14. Розрахунок обсягу чистого прибутку капіталізованого (477коп):

ЧПкап = ЧПпл – Дивт = 2022,94 -1010 = 1012,94 тис. грн.

15. Розрахунок можливого приросту власного капіталу (АВК).

АВК = 1012,94 + 23 = 1035,94тис. грн.

За умовою задачі передбачено додаткові грошові внески учасників в обсязі 23 тис. грн.

16. Розрахунок обсягу товарообороту за собівартістю (виходячи з рівня собівартості звітного періоду – Рс/вЗЙ) (ТОс/впл):

Тп рі 62706,%.40558’3100

ТОсіет = ГС*”-*”- =-62086Д_ в тис

Т 100 100 И

17. Розрахунок очікуваного середнього обсягу кредиторської заборгованості (КЗ^):

ТОс і вт – ПОк3пд 40963,88 – 5,1 , “Л

КЗт =—“■ =-‘– = 2321,29 тис. грн,

Д 90 у

Де ПОкз^ – період обороту кредиторської заборгованості плановий (дано в умові задачі); Д ~ кількість днів у досліджуваному періоді.

18. Розрахунок зміни кредиторської заборгованості (АКЗ): АКЗ = 2-(АЗ^ – КЗп) = 2- (2321,29- 2899) = -1155,43 тис. грн,

Де КЗ” – кредиторська заборгованість на початок планового періоду (дано в умові задачі).

19. Розрахунок зміни обсягу зобов’язань (ДЗ):

АЗ = АКЗ + ОК – ПДЗ + ДДМПтаЗНВП =

= -1155,43 + 98 – 200,5 + 4,3 = -1253,6 тис. грн,

Де ОК – отримання нового кредиту;

ПДЗ – погашення довгострокової заборгованості;

АДМП – зміна обсягу доходів майбутніх періодів та забез-та ЗНВП печень наступних витрат і платежів.

20. Розрахунок можливого приросту обсягу оборотних активів (ДОА):

АОА = АВК + ДЗ + Ам + АВМП = 1035,94 + + (-1253,6) + 35,1 + (-2,8) = -18539 тис. грн,

Де Ам амортизація необоротних активів у плановому періоді;

&;ВМП – зміна обсягу витрат майбутніх періодів.

21. Розрахунок планового обсягу товарних запасів (ТЗт);

ТГ Т0сІвт*П0тзт 40963,88-(25,2-3,78) …. л

ТЗпл =-~– =—- = 9749,4 тис. гри,

Де ПОтЗпя – період обороту товарних запасів плановий (звітний період обороту (дано в умові задачі) відкоригований на очікувану зміну в плановому періоді).

22. Розрахунок планового обсягу дебіторської заборгованості

ТО^ПОдЗм 62706,96-7,5 ……

ДЗт s д – =-їй-= 5225,58 тис. гри.

23. Розрахунок загальної потреби в оборотних активах на плановий період (ОАт):

Шт =73* +ШШпЯ+~ЦЗпд+7Апп =

= 9749,4 + 2$ + 5225,58 +1750,05 = 16727,53 тис. гри,

Де ШОАум ” обсяг інших матеріальних оборотних активів планового періоду (дано в умові задачі);

РА – обсяг грошових активів планового періоду (дано в умові задачі)

24. Розрахунок необхідного приросту обсягу оборотних активів (АОА):

АОА = 2 – (<%£-ОАп) = 2 – (16727,53 -15001) = 1453,07 тис. гри,

Де О An – оборотні активи на початок планового періоду (дано в умові задачі).

25. Оцінити наявність оборотних коштів для придбання необоротних активів.

Оскільки необхідний приріст оборотних активів перевищує можливий, кошти для придбання необоротних активів відсутні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 115. Розрахунок необхідного та можливого приросту оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді