Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 116. Розробка балансу оборотних активів торговельного підприємства на плановий період

На основі даних, наведених в укрупненому балансі (ф№ 1), звіті про фінансові результати (ф№ 2), та додаткової інформації (табл. 1, 2, ЗХ скласти баланс оборотних активів на плановий період. Розрахувати потребу підприємства в отриманні кредиту для формування оборотних активів. Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків та факторно-аналітичним методом. Розрахунки провести в тис. грн.

Таблиця ї

Укрупнений баланс підприємства за звітний період

Тис. гри

Актив

На початок

На кінець

1. Необоротні активи

1202,8

1142,7

2. Товарно-матеріальні запаси

2441,4

2807,6

3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

466,7

488,7

4. Грошові кошти та їх еквіваленти

1499

1094,3

5. Інші оборотні активи

51

53,6

6. Витрати майбутніх періодів

12,207

11

Разом:

5673,1

5597,9

Пасив

1. Статутний капітал

5001

5001

2. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-29

3. Забезпечення наступних витрат і платежів

0

0

4. Довгострокові зобов’язання

1

0

5. Короткострокові зобов’язання

642,1

619,9

5.1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

385,3

377,6

Разом:

5673,1

5597,9

Таблиця 2

Звіт про фінансові результати за звітний період

__ тис, грн

Показники

За звітний період

За попередній період

Дохід (виручка) від реалізації продукці (товарів, робіт, послуг)

І 1621

1394,06

Податок на додану вартість

270,2

232,4

Акцизний збір

Інші вирахування з доходу

Чистий дохід

1350,8

1161,66

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1134,7

975,8

1

Валовий прибуток (збиток)

216,1

185,86

Інші операційні доходи

12

16,8

Адміністративні витрати

226,9

181,2

Витрати на збут

178,3

167,3

Інші операційні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності

-177,1 ■

-145,84

Дохід від участі в капіталі

156

171,6

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Фінансові витрати

116,7

81,69

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

-137,8 [

-55,93

Податок на прибуток

-24,8

-13,4

Чистий прибуток (збиток)

-113

-42,53 ._

Таблиця З

Додаткова інформація:

Показники

І Значення

Плановий темп зростання товарообороту (виручки від реалізації товарів), %

1

101_і

Очікуване зростання ставок орендної плати, %

1 _

Надходження від продажу необоротних активів планові, тис. грн

52

Закінчення табл. З

Показники

Значення

Надходження від фінансових інвестицій (дивіденди, проценти тощо) планові, тис. грн

48,2

Отримання нового кредиту в плановому періоді, тис. грн

500,5

Фінансові зобов’язання планового періоду (відсотки за кредит), тис. грн

1

Виплата дивідендів учасникам підприємства, % до отриманого планового чистого прибутку

10

Але не менше (гарантований обсяг), тис. грн

60

Очікувана зміна періоду обороту товарних запасів, дні

-10,1

Необхідний запас грошових коштів, % до поточної заборгованості

5

Очікувані додаткові грошові внески учасників, тис. грн 23

Амортизація необоротних активів у плановому періоді, тис. грн

35,1

Кількість днів у періоді

90

Обсяг інвестиційних витрат у будівництво нового торговельного об’єкта на плановий період, тис. грн

2505

Обсяг інших оборотних активів у плановому періоді залишиться без змін.

Розе ‘язок

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

ТОпл=ТОзв – ТрТОпл = —– = 1637,21 тис. грн, У 100 И

Де ТОзв – обсяг товарообороту звітного періоду;

ТрТОпл – темп зростання товарообороту на плановий період.

2. Розрахунок планового обсягу комерційного доходу* (виходячи з рівня, що склався у звітному періоді – Ркдм) (КДпл):

ТОпл. Ркб,. т Ш7аї~шГ,21Ц6 “,

100 100 у

-Комерційний дохід відображається у формі №2 р.050 “Валовий прибуток”

3. Розрахунок планового обсягу витрат на збут (виходячи з рівня витрат на збут звітного періоду – Рвз”) (ВЗпл):

ВЗпш™**””–1621_ = Ш,0Втис. грн.

100 100 у

4. Розрахунок планового обсягу адміністративних витрат (виходячи з їх абсолютного приросту в попередній період) (АВпл):

АВпл = АВзв + Абспр = 226,9 + (226,9 -181,2) = 272,6 тис. грн,

Де АВзв – обсяг адміністративних витрат звітного періоду; Абспр – абсолютний приріст.

5. Розрахунок планового обсягу інших операційних доходів (виходячи з очікуваного зростання ставок орендної плати) (ЮДпл):

12-(Ю0 + 1) ЮДпл = —- = 12,12 тис. грн.

100 У

6. Розрахунок планового обсягу фінансового результату від операційної діяльності (ФРОДпл):

ФРОДпл = КДпл – ВЗпл – АВпл + ЮДпл =

= 218,26-180,08 – 272,6 + 12,12 = -222,3 тис. грн.

7. Розрахунок планового обсягу доходу від участі в капіталі (виходячи з середнього обсягу отримання) (ДУКпл):

ПУКт = (17ї>6 + 156) * ШЯтисгрн.

8. Розрахунок планового обсягу інших фінансових доходів (ІФДпл).

За умовою задачі в плановому періоді очікується надходження від фінансових інвестицій (дивіденди, проценти тощо). Отже, ІФДпл ~ 48,2 тис. грн.

9. Розрахунок планового обсягу інших доходів (Щпл).

За умовою задачі в плановому періоді очікується надходження від продажу необоротних активів. Отже, Щпл = 52 тис. грн.

10. Розрахунок планового обсягу’ фінансових витрат (ФВпл).

За умовою задачі в плановому періоді очікується погасити відсотки за кредит у сумі 1 тис. грн. Отже, ФВпл = 1 тис. грн.

11. Розрахунок планового обсягу фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування (ФРЗДЦОпл):

ФРЗДЦОпл = ФРОДпл + ДУКпл + ІФДпл + Щпл – ФВпл – ІВпл = = -222,3 +163,8 + 48,2 + 52 -1 = 40,7 тис. грн.

12. Розрахунок суми податку на прибуток (виходячи з рівня податкового навантаження на прибуток, що склався) (ППрт).

Оскільки у звітному періоді результатом діяльності підприємства був збиток, то податок на прибуток обчислимо як 25% від обсягу прибутку від звичайної діяльності до оподаткування планового періоду.

ТІЇІрт = 40,7 ■ 0,25 = 10,17 тис. грн.

13. Розрахунок планового обсягу чистого прибутку (ЧПпл): ЧПпл = ФРЗДЦОпл – Ппрт = 40,7 -10,17 = 30,52 тис. грн.

14. Розрахунок необхідного обсягу виплат дивідендів власникам підприємства у плановому періоді (ДивЛ1).

За умовою задачі гарантований обсяг виплат дивідендів власникам має становити не менше 60 тис. грн, що є більшим за величину чистого прибутку планового періоду. Отже, виплати власникам у цьому випадку становитимуть 10% від чистого прибутку.

_ 30,52-10 … Ди”п* = ї00 = 3,05 тис. грн.

15. Розрахунок обсягу чистого прибутку капіталізованого (ЧПкап):

ЧПкап = ЧПпл – Дивт = 30,52 – 3,05 = 27,47 тис. грн.

16. Розрахунок приросту власного капіталу за рахунок зовнішніх факторів (АВК).

За умовою задачі передбачено додаткові грошові внески учасників в обсязі 23 тис. грн.

17. Розрахунок власного оборотного капіталу на кінець планового періоду (ВОКк):

ВОКк = ВКкм – НАкт + ЧПкап + АВК =

= (5001 + 23) – (1142,7 – 35,1) + 27,47 + 23 = 3966,87 тис. грн.

При обчисленні обсягу необоротних активів на кінець планового періоду їх обсяг кінця звітного періоду зменшено на суму амортизації планового періоду (35,1 тис. грн).

18. Розрахунок обсягу товарообороту за собівартістю (виходячи з рівня собівартості звітного періоду – Рс/е”) (ТОс/вм):

1637>21,1134,7-100

ТОс в”” =-21 =–= 1146,05 тис. грн.

100 100 у

19. Розрахунок коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості постачальникам у звітному періоді (КОкззв):

“гл Т0с/взв 1134,7 *°to – = ~ЩГ = (385,3 + 377,6) = 2

Де КЗ – середній обсяг кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у звітному періоді.

20. Розрахунок очікуваного середнього обсягу кредиторської заборгованості постачальникам (виходячи з оборотності, що склалася у звітному періоді) (КЗм ):

— ТОс/вм 1146,05 ЧМЛ,

КЗНЯ =-а =– = 385,26 тис. грн.

Т К0кззв 2,97 У

21. Розрахунок кредиторської заборгованості постачальникам на кінець планового періоду (КЗк):

КЗк = 2- – К3п = 2- 385,26 – 377,6 = 392,93 тис. грн,

Де КЗп – кредиторська заборгованість постачальникам на початок планового періоду (кінець звітного періоду).

22. Розрахунок обсягу інших короткострокових зобов’язань на кінець планового періоду (ІКЗк):

Інші короткострокові зобов’язання обчислюються як різниця між загальною сумою короткострокових зобов’язань та кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги. Також необхідно врахувати, що у плановому періоді підприємство отримає банківський кредит.

ІКЗк =(619,9-377,6)+ 500,5 = 743 тис. грн.

23. Розрахунок можливих джерел формування оборотних активів на кінець планового періоду (ДФОЛк):

ДФОАк = ВОКк + КЗк + ІКЗк – ІВ =

= 3966,87 + 392,93 + 743 – 2505 = 2597,6 тис. грн,

Де ІВ – обсяг інвестиційних витрат у будівництво нового торговельного об’єкта на плановий період.

24. Розрахунок періоду обороту товарних запасів, що склався

(ПОтззе):

(2441,4 + 2807,6)

ТЗ о

ПОтззе =-3-е – Д =-*–90 = 208,17 днів,

Зв ТОс/взв 1134,7

Де ТЗМ – середній обсяг товарних запасів у звітному періоді; Д – кількість днів у досліджуваному періоді.

25. Розрахунок необхідного обсягу товарних запасів на кінець

Планового періоду (ТЗк):

– ™ Л Т0сівплПОтзпя _

Т3к=2-Т3т-Т3п=2—^-73и=

114Д05Ч20^17-1(и).2807>6,275Ц1;яцсгрн> 90

Де 73и – товарні запаси на початок планового періоду (кінець звітного періоду).

При обчисленні планового періоду обороту товарних запасів враховано його можливу зміну в плановому періоді.

26. Розрахунок коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості покупців у звітному періоді (КОдззв):

ТОзв 1621

К°д3″ = Ж = (466,7 + 488,7) = **9 раза> 2

Де дзм – середній обсяг дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги у звітному періоді.

27. Розрахунок обсягу дебіторської заборгованості на кінець планового періоду, виходячи з оборотності звітного періоду (ДЗк):

№ = 2<Ж-ДЗп = 2-^^-ДЗп = КОдззв

=2′ ЩуГ ~488,7=476,25 тис – фн>

Де ДЗп – дебіторська заборгованість покупців на початок планового періоду (кінець звітного періоду).

28. Розрахунок необхідного обсягу грошових активів на кінець

Планового періоду (ГАк).

За умовою задачі необхідний запас грошових коштів становить

5% до поточної заборгованості.

(392,93 + 743) -5 ГАк =—- = 56,79 тис. грн.

100

29. Розрахунок необхідного обсягу оборотних активів на кінець планового періоду (ОАк):

ОАк = ТЗк+ДЗк+ГАк + ІОАк =

= 2751,11+476,25 + 56,79 + 53,6 = 3337,75 тис. грн,

Де ІОАк – обсяг інших оборотних активів на кінець планового періоду (за умовою задачі залишиться на рівні кінця звітного періоду). 30. Розрахунок необхідного додаткового кредиту для формування оборотних активів (ККрБк):

ККрБк = ОАк – ДФОАк = 3337,75 – 2597,6 = 740,15 тис. грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 116. Розробка балансу оборотних активів торговельного підприємства на плановий період