Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 100. Розрахунок необхідного приросту оборотних активів торговельного підприємства на плановий період

За даними таблиці розрахувати необхідний приріст оборотних активів торговельного підприємства на плановий період (квартал). Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків та факторно-аналітичним методом. Розрахунки провести у тис. грн.

Таблиця

Показники

Значення

Плановий обсяг товарообороту, тис. грн

15304

Рівень торговельної надбавки при реалізації товарів, %

20,1

Рівень транспортних витрат, %

1,41

Період обороту товарних запасів, що склався у звітному періоді, днів

6

Очікувана зміна періоду обороту товарних запасів з урахуванням факторів зовнішнього середовища, днів

-2

Інші запаси матеріальних оборотних активів, тис. грн

146

Період обороту дебіторської заборгованості, що склався у звітному періоді, днів

123

Очікувана зміна періоду обороту дебіторської заборгованості з врахуванням впливу факторів зовнішнього оточення, днів

Оо

Період погашення кредиторської заборгованості, що склався, днів

ЗО

Очікуване скорочення періоду погашення кредиторської заборгованості з врахуванням впливу факторів зовнішнього оточення, днів

3,6

Потреба у грошовому запасі у касі, тис. грн

6,8

Період зарахування торговельної виручки, днів

1

Коефіцієнт грошових витрат (відносно товарообороту)

0,86

Норматив створення резервного запасу грошових коштів, % до поточного запасу грошових коштів

20

Потреба в інших оборотних активах залишиться на рівні звітного кварталу, тис. грн

5,1

Фактичний обсяг оборотних активів на початок планового періоду, тис. грн

3203

Розв’язок

1. Розрахунок рівня комерційного доходу (Ркд):

Ркд= – 100 = -^–100 = 16,74%,

100 +Лин 100 + 20,1

Де Ртн – рівень торговельної надбавки при реалізації товарів, %-

2. Розрахунок планового обороту по собівартості (ТОс/вм):

” , ТОпл(�0-Ркд + Ртв)

ТОсІ вт =—- =

100

15304-(100-16,74 + 1,41)

=—= 12958,50 тис. грн,

100

Де ТОпл – плановий обсяг товарообороту, тис. грн; Ртв – рівень транспортних витрат, %.

3. Розрахунок планового обсягу оборотних активів для формування товарних запасів (ТЗМ):

Т” Т0с/впя(П0тз + /Ш0тз) 12958,50 (6-2) С_СЛ.

ТЗпл =—- =—— = 575,93 тис. грн,

90 90 – чк t

Де ПОтз – період обороту товарних запасів, що склався у звітному періоді, днів; ьПОтз – очікувана зміна періоду обороту товарних запасів з урахуванням факторів зовнішнього середовища, днів.

4. Розрахунок матеріальних оборотних активів (МОАм разом: МОАт = T3″ + ШОАм = 575,93 +146 = 721,93 тне грн,

Де ІЗМОАпп – інші запаси матеріальних оборотних активів, тис. грн.

5. Розрахунок оборотних активів для формування дебіторської заборгованості (ДЗщ):

ТОпл (ПОдз+ ЬПОдз) 15304 .(12,3 + 1,8) ДЗМ =-~-1 =-к–= 2397,63 тис. грн,

Де ПОдз – період обороту дебіторської заборгованості, що склався у звітному періоді, днів; ЬПОдз – очікувана зміна періоду обороту дебіторської заборгованості з врахуванням впливу факторів зовнішнього оточення, днів.

6. Розрахунок грошових коштів у касі (ГКк). Сума грошових коштів у касі визначається, виходячи з потреби у грошовому запасі за умовою:

ГКк = 6,8 тис. грн.

7. Розрахунок грошових коштів у дорозі (ГКд):

_л ТОплПЗТВ 15304-1

ГКд =-=–= 170,04 тис. грн,

90 90

Де ПЗТВ – період зарахування торговельної виручки, днів.

8. Розрахунок тривалості операційного циклу (ОЦ^):

ОЦт = ПОтз + АПОтз+ПОдз+АПОдз = 6 – 2 +12,3 +1,8 = 18,1 днів.

9. Розрахунок тривалості фінансового циклу (ФЦпл):

ФЦт = ОЦт -(ПОкз+АЛОкз) = 18,1-(30-3,6) = -8,3 днів,

Де ПОкз – період погашення (обороту) кредиторської заборгованості, що склався, днів; дЯОкз – очікуване скорочення періоду погашення (обороту) кредиторської заборгованості з врахуванням впливу факторів зовнішнього оточення, днів.

10. Розрахунок поточного запасу грошових активів (ГКпот). Оскільки тривалість фінансового циклу від’ємна, то:

ТОпл-КГВ 15304-0,86 ЛА^А

ГК”пт =-=-= 146,24 тис. грн,

90 90

Де КГВ – коефіцієнт грошових витрат (відносно товарообороту).

11. Розрахунок страхового запасу грошових активів (ГКстр):

ГКстр = ГКтя = 146,24 ^ = 29,25 тис. грн,

Де Нсз – норматив створення резервного запасу грошових коштів, %.

12. Розрахунок потреби у грошових активах (ГКпя), разом:

ПСт = ГКк + Гкд+ГКпот +ГКстр =

= 6,8+170,04 +146,24 + 29,25 = 352,33 тис. грн.

13. Розрахунок загальної потреби в оборотних активах (ОА^,):

ОАт = МОАт +ДЗт + ГКт + ЮАт =

= 721,93+2397,63 + 352^3 + 5,1 = 3476,99 тис. грн,

Де ЮАпя – потреба в інших оборотних активах залишиться на рівні звітного кварталу, тис. грн.

14. Розрахунок необхідного приросту оборотних активів за період (АОА):

ЫОА = 2(04™ – ОА”) = 2 – (3476,99-3203) = 547,98 тис. грн,

Де ОА” – фактичний обсяг оборотних активів на початок планового періоду, тис. грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 100. Розрахунок необхідного приросту оборотних активів торговельного підприємства на плановий період