Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 58. Аналіз впливу зміни швидкості обороту товарних запасів на обсяг фінансових витрат торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати вплив зміни на фінансові витрати, пов’язані з формуванням товарних запасів, зміни швидкості обороту товарних запасів торговельного підприємства.

Таблиця

Показники

1-й рік

2-й рік

Товарооборот за цінами закупівлі, тис. грн

36430

41670

Товарні запаси за цінами закупівлі, тис. грн

5500

5900

Відсоткова ставка за користування кредитом на закупівлю товарів, %

16,2

18,2

Розв’язок

Визначимо швидкість обороту товарних запасів (коефіцієнт оборотності товарних запасів).

Т ТЗ

Де ТОзак – обсяг товарообороту в цінах закупівлі; 73^ – середні товарні запаси.

Розрахувати швидкість обороту товарних запасів для першого та другого періодів.

“,Л 36430

Ш1 = ~5500 = Р

Ш0тз, = = 7,06 раза. т2 5900

Для розв’язання цієї задачі фінансові витрати (ФВ)

Обчислюються за такою формулою:

^п ТОзак -% ФВ =-,

Де % – відсоткова ставка за користування кредитом.

Зміна фінансових витрат за рахунок зміни товарообороту розраховується за формулою:

АФИ _ (41670 – 36430) 0,162 АФВАТОзт-~шдт11—-бД–т тис. грн,

Де АТОзак – абсолютний приріст товарообороту в цінах закупівлі;

%! – відсоткова ставка за користування кредитом у 1-му періоді;

Ш0тзх – швидкість обороту товарних запасів за 1-й період.

Зміна фінансових витрат за рахунок зміни відсоткової ставки за користування кредитом визначається за формулою;

ТОзак2-А% 41670.(0,182 – 0,162) іпго

ЛФЛДо/о =-?-=—= 125,8 тис. грн,

Лл Ш0тзх 6,62 И

Де ТОзак 2 – обсяг товарообороту в цінах закупівлі у 2-му періоді; д% – абсолютний приріст відсоткової ставки за користування кредитом.

Зміна фінансових витрат за рахунок зміни швидкості обороту товарних запасів.

АФВ – ТОзак2′ %і ГОм*2 ‘ °/о2 41670 ■ 0,162 41670 0,162 шотз – Ш0т3і Ш0тзх = 7,06 6,62

= -7 ІД тис. грн,

Де %2 – відсоткова ставка за користування кредитом у 2-му періоді;

Ш0тз2 – швидкість обороту товарних запасів за 2-й період. АФВзаг = 128^ +125,8+(-712) = 182,8 тис. грн.

Результати розрахунків можна оформити у вигляді таблиці.

Таблиця

Показники

1-й період

2-й період

Абсолютний приріст

1. Товарооборот за цінами закупівлі, тис. грн

36430

41670

5240

2. Відсоткова ставка за користування кредитом на закупівлю товарів, %

16,2

18,2

2

3. Коефіцієнт оборотності товарних запасів, рази

6,62

7,06

0,44

4. Фінансові витрати, тис. грн

891

1073,8

182,8

5. Зміна фінансових витрат за рахунок зміни:

5.1. Товарообороту за цінами закупівлі, тис. грн

128,2

5.2. Відсоткової ставки за користування кредитом на закупівлю товарів, тис. грн

125,8

5.3. Коефіцієнта оборотності товарних запасів, тис. грн

-71,2

Задача 59. Аналіз динаміки та структури операційних витрат торговельного підприємства

Проаналізувати динаміку і структуру операційних витрат торговельного підприємства за звітний період на основі даних таблиці.

Таблиця тис. грн

Показники

1-й період

2-й період

І1 – Вартість реалізованих товарів за цінами закупівлі

5227,5

5894,4

2. Витрати на перевезення

21,8

30,3

2.1. Пов’язані із закупівлею товарів у постачальників

15,4

25,6

2.2. Пов’язані із реалізацією товарів споживачам

6,4

4,7

3. Витрати на оплату праці (крім матеріальної допомоги)

390

485

3.1. Управлінського персоналу

156,5

218,9

3.2. Торгово-оперативного і допоміжного персоналу

233,5

266,1

4. Матеріальна допомога працівникам

4

4,6

Закінчення табл.

Показники

1-й період

2-Й період

5. Витрати на оренду і утримання основних засобів

70

94

5.1. Виробничого призначення

57

66,8

5.2. Загальногосподарського призначення

13

27,2

6. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів і нематеріальних активів

34

40,8

6.1. Виробничого призначення

28,7

33

6.2. Загальногосподарського призначення

5,3

7,8

7. Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і витрати на поточний ремонт основних засобів

11

13,8

7.1. Виробничого призначення

10

Їй

7.2. Загальногосподарського призначення

1

2,5

8. Знос і утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів для потреб торгово-оперативного і допоміжного персоналу

10,1

7,6

9. Витрати на зберігання, підсортування, оброблення і передпродажну підготовку товарів

35,5

28,6

10. Витрати на рекламу

203

28,4

11. Втрати товарів у межах норм природного убутку

16

20

12. Витрати на тару

15,5

22,9

13. Відрахування на соціальні заходи

143,1

178,0

13.1. Управлінського персоналу

57,4

80,3

13.2. Торгово-оперативного і допоміжного персоналу

85,7

97,7

14. Витрати, пов’язані із забезпеченням нормативних умов праці

5,1

3,8

15. Витрати на утримання касового господарства

3,5

4,6

16. Витрати, пов’язані з управлінням торговельним підприємством

35,2

56,7

16.1. Оплата послуг зв’язку

16,5

29,7

16.2. Передплата друкованих видань

0,6

0,3

16.3. Оплата консультативно-інформаційних послуг

9,1

3

16.4. Витрати на службові відрядження

1,7

0

16.5. Представницькі витрати

0

11,8

16.6. Інші управлінські витрати

7,3

П,9

17. Безнадійна дебіторська заборгованість

16

19,6

18. Збитки від знищення запасів

9,3

0

19. Визнані штрафи, пені

2,8

0

20. Інші витраіи, пов’язані з операційною діяльністю

1,6

3,7

Товарооборот, тис. грн

6970

9210

І Показники

Алгоритм розрахунку

Обсяг, тис. грн

1 – й період

2-й період ___

11. Собівартість реалі 1 зованих товарів,

Іу т. ч.

П. І+п.2.2

5227,5+15,4=5242,9

5894,4+25,6=5920

11.1. Витрати обігу, 1 пов’язані із закупів-I лею товарів

П.2.1

15,4

25,6

12. Адміністративні * витрати

П.3.1+п.5.2+п.6.2+ +п.7.2+п. 13.1 +п. 14+п. 16

156,5+13+5,3+1+57,4+ +5,1+35,2=273,5

218,9+27,2+7,8+2,5+80,3+ +3,8+56,7=397,2

ІЗ. Витрати на збут

П.2.2+п. п.3.2+п.5.1+ +п.6.1+п.7.1+п.8+ +п.9+п. 10+п. 12+п. 13.2+п. 15

6,4+233,5+57+28,7+ +10+10,1+35,5+20,3+ +15,5+85,7+3,5=506.2

4,7+266,1+66,8+33+11,3+ +7,6+28,6+28,4+22,9+97,7+4,6=

=571,7 _

/4. Інші операційні [витрати

П.4+п.11+п.17+п.18+п.19+п.20 і

4+16+16+9,3+2,8+1,6=49,7

4,6+20+19,6+0+0+3,7=47,9

Всього операційнії витрати (ОВ)

І

1

І і

——– І

С/в + АВ + ВЗ + ІОВ,

Це С/е – собівартість

Реалізованих товарів;

4В – адміністративні витрати;

33 – витрати на збут;

ЮВ – інші операційні витрати

5242,9+273,5+ +506,2+49,7=6072,3

5920+397,2+571,7+ +47,9=6936,8

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Обсяг, тис. грн

1-й період

2-й період

У т. ч. витрати обігу

ТЗВ+АВ+ВЗ+НВЛЦ,

Де ТЗВ – транспортно-заготівельні витрати у складі собівартості реалізованих товарів (п. 1.1 розв’язку задачі); НВПЦ – нестачі та втрати від псування цінностей (п. 11 умови задачі – втрати товарів у межах норм природного убутку)

15,4+273,5+ +506,2+16=811,1

25,6+397,2+571,7+ +20=1014,5

Рівень операційних витрат, %

Он

Рое =-100, ТО

Де ТО – обсяг товарообороту

6О72-310О= 87,12о/о 6970

6936’8100 = 75,32о/о 9210

Рівень витрат обігу, %

Рео =-100 ТО

-^100 = 11,64% 6970

1014>5100 = 11,02о/о 9210


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 58. Аналіз впливу зміни швидкості обороту товарних запасів на обсяг фінансових витрат торговельного підприємства