Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 98. Розрахунок потреби торговельного підприємства в оборотних активах на плановий період на основі методу техніко-економічних розрахунків (1)

За даними таблиці розрахувати потребу торговельного підприємства в оборотних активах на плановий період (квартал). для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків. розрахунки провести в тис. грн.

Таблиця

Показники

Значення

Роздрібний товарооборот звітного кварталу тис. грн

15304

Планове зростання товарообороту, %

105,1

Рівень комерційного доходу від реалізації товарів, %

20,1

Рівень транспортних витрат, %

1,41

Норма запасів товарів, днів

26

Кількість робочих місць

26

Середньооблікова чисельність, осіб

36,4

Норматив мшп для оснащення 1 робочого місця, грн за місяць

46

Норматив мшп для забезпечення 1 працівника, грн

62,1

Коефіцієнт пакування товарообороту

0,2

Вартість пакувальної одиниці товарообороту, грн

0,01

Інтервал закупівлі пакувальних матеріалів, днів

10

Інші запаси матеріальних оборотних активів, тис. грн

2

Прогнозний період інкасації дебіторської заборгованості, днів

25

Фактичний період інкасації дебіторської заборгованості,

ДНІВ

20__

Готівкою сплачується в середньому % товарообороту

90__

Коефіцієнт грошових витрат (відносно товарообороту)

0,91

1 ривалість циклу обороту грошових коштів, днів

_]£___-

Коефіцієнт варіації надходження грошових коштів, %

0,1__

Коефіцієнт варіацц витрачання грошових коштів, %

2__

Потреба в інших оборотних активах залишиться на рівні звітного кварталу, тис. грн

Продовження табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

6. Пакувальні матеріали планові (ПМщ), тис. грн

Ї^-ТОм, КПТО впото

ПМ” =-2-■—-,

90

Де КПТО – коефіцієнт пакування товарообороту; ВПОТО – вартість пакувальної одиниці ТО; ІЗПМ – інтервал закупівлі пакувальних матеріалів

– 16084,5 ОД 0,01

90 =13

7. Оборотні активи для формування дебіторської заборгованості (ДЗш), тис. грн

І8. Грошові кошти в касі

ДЗпл=ТО™’П°Ъ,

Д

По**

Де &; – прогнозний період інкасації дебіторської заборгованості

1 16084’5-25 = 4467,92 90

Тис. грн

Гк _о>тоы %г

90 100

Де %Г – відсоток товарообороту, який сплачується готівкою

■ 0,1-16084,5 . 90 90 100

9. Грошові кошти в дорозі (ГКД), тис. грн

Гкй = то~.%г

Д 90 100

1б084>5 . 90 =160,85 90 100

10. Платіжний оборот (ПО), тис. грн

Лол,=топлкгв,

Де КГВ – коефіцієнт грошових витрат

16084,5 -0,91 = 14636,9

11. Поточний запас грошових активів (ГКпот тис. грн

Якщо ЦОГКХ), то ГК^ – ПО”‘ЦОГК, якщо ЦОГК <0, то ГКпот = ПО” ,

Де ЦОГК – тривалість циклу обороту грошових) коштів (фінансовий цикл)

1 14636,9 1,9 90

Закінчення табл.

Показники Алгоритм розрахунку

Розрахунок

12. Страховий запас грошових активів (ГКстр), тис. грн

Ргг – Г^”от ‘ (Кінгк + КвВГК )

Де КвНГК та КвВГК – коефіцієнт варіації надходження та витрачання грошових коштів відповідно

■ 309-(0,1 + 2) 100

13. Разом потреба в грошових коштах (ЛСД тис. грн

ГКт = ГКк+ГКд+ГК^ + гкстр

16,08 +160,85 + 309 + 6,49 = 492,42

14. Загальна потреба в оборотних активах (ОЯн), тис. грн

ОАп = ТЗ” + МШПОРМ +АШШЗП +ПМ” + ІЗМОА^+ДЗ^ +ГК” + ЮА”,

Де ІЗМОАп, – інші запаси матеріальних оборотних активів у плановому періоді;

|/ОЛа,- потреба в інших оборотних активів на плановий період.

3778 ,18 + 3.59 + 2,26 + 1,79 + 2 + **6? -02 + + 492,42 + 5,1 = 8753 ,25

Задача 99. Розрахунок потреби торговельного підприємства в оборотних активах на плановий період на основі методу техніко-економічних розрахунків (2)

За даними таблиці розрахувати потребу торговельного підприємства в оборотних активах на плановий період (квартал). Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків. Розрахунки провести в тис. грн.

Таблиця 1

Показники

Значення

Плановий обсяг товарообороту, тис. грн

15304

Рівень комерційного доходу від реалізації товарів, %

20,1

Рівень транспортних витрат, %

1,41

Періоду обороту товарних запасів, що склався у звітному періоді, днів

26

Очікувана зміна періоду обороту товарних запасів з урахуванням факторів зовнішнього середовища, днів

-23

Інші запаси матеріальних оборотних активів, тис. грн

146

Прогнозний період інкасації дебіторської заборгованості покупців, днів

10

Частка товарообороту, що реалізується на умовах споживчого та комерційного кредиту, %

5,1

Прогнозний період інкасації дебіторської заборгованості постачальників, днів

18,8

Частка авансових проплат постачальникам у загальному обсязі обороту із закупівлі товарів, %

Оо

Потреба у грошовому запасі у касі, тис. грн

6,8

Період зарахування торговельної виручки, днів

1

Коефіцієнт грошових витрат (відносно товарообороту)

0,91

Період погашення кредиторської заборгованості, що склався, днів

15

Норматив створення резервного запасу грошових коштів, % до поточного запасу грошових коштів

20

Потреба в інших оборотних активах залишиться на рівні звітного кварталу, тис. грн

Розв’язок

1. Розрахунок планового обороту по собівартості (ТОс/в^):

ТОсІвт =—=

Т 100

15304 (100-20,1 + 1,41) 10.._й =—— = 12443,68 тис. грн,

100 у

Де Ркд – рівень комерційного доходу від реалізації товарів плановий, %; Ртв ~ рівень транспортних витрат, %.

2. Розрахунок планового обсягу оборотних активів для формування товарних запасів (ТЗт):

Т3^ = ТОс І вгі1 (ПОтз + АПОтз) _ Ш~ 90

12443,68-(26-23) “л ” а-ї-і-і = 414 79 тис. грн,

Де ПОтз – період обороту товарних запасів, що склався у звітному періоді, днів; Д ПОтз – очікувана зміна періоду обороту товарних запасів з урахуванням факторів зовнішнього середовища, днів.

3. Розрахунок матеріальних оборотних активів разом (МОАт):

МОАт = ТЗпл + ІЗМОАт = 414,79 + 146 = 560,79 тис. грн,

Де ІЗМОАт – інші запаси матеріальних оборотних активів, тис. грн.

4. Розрахунок дебіторської заборгованості покупців (ДЗпок):

По ТОпл – Что кр ■ ПОдз пок 15304 – 5,1 – 10 а£ _

ДЗпок =—=-= 86,72 тис. грн,

100-90 100-90

Де Что кр – частка товарообороту, що реалізується на умовах споживчого та комерційного кредиту, %; ПОдз пок – прогнозний період інкасації (обороту; погашення) дебіторської заборгованості покупців, днів.

5. Розрахунок дебіторської заборгованості постачальників

(ДЗпост);

ТОпл – (100 – Ркд) – Чав – ПОдз пост

ДЗпост =—–=

100-100-90

15304 (100 – 20,1)- 8- 18,8 “ЛЛ

=—— = 204,34 тис. грн,

100-100-90

Де Чав – частка авансових проплат постачальникам у загальному обсязі обороту із закупівлі товарів, %; ПОдз пост – прогнозний період інкасації (обороту; погашення) дебіторської заборгованості постачальників, днів.

6. Розрахунок оборотних активів для формування дебіторської заборгованості разом (Д3″):

ДЗт * ДЗпок + ДЗпост = 86,72 + 204,34 = 291,06 тис. грн.

1. Розрахунок грошових коштів у касі (ГКк). Сума грошових коштів у касі визначається, виходячи з потреби у грошовому запасі за умовою:

ГКк = 6,8 тис. грн.

8. Розрахунок грошових коштів у дорозі (ГКд):

ТОпяПЗТВ 15304*1 ,”ллд

ГКд =-=-= 170,04 тис. грн,

90 90 У

Де ПЗТВ – період зарахування торговельної виручки, днів.

9. Розрахунок планового періоду обороту дебіторської заборгованості (ПОдз^):

Ппл” ДУ90 291,06-90 …..

ПОдЗп, = —=-= 1,71 днів.

ТОпл 15304

10. Розрахунок тривалості операційного циклу в плановому періоді (ОЦпя):

ОЦт = ПОтз+ЬПОтз + П0дз” = 26-23 +1,71 = 4,71 днів.

11. Розрахунок тривалості фінансового циклу (ФЦМ):

ФЦт=0Цпя-П0кз^А,1-5^-(),29днів,

Де ПОкз – період погашення (обороту) кредиторської заборгованості, що склався, днів.

12. Розрахунок поточного запасу грошових активів (ГКпот) Оскільки тривалість фінансового циклу від’ємна, то:

ТОпл КГБ 15304-0,91

ГКпот =-=-= 154,74 тис. грн,

90 90 ^

Де КГВ – коефіцієнт грошових витрат (відносно товарообороту).

13. Розрахунок страхового запасу грошових активів (ГКстр):

ГКстр = ГКпот– = 154,74 – = 30,95 тис. грн, 100 100

Де Нсз – норматив створення резервного запасу грошових коштів, %.

14. Розрахунок потреби у грошових коштах разом (ГК”):

ГКт=ГКк+Гкд+ГКпот+ГКеяр =

= 6,8 +170,04 +154,74+30,95 = 362,53 тис. грн.

15. Розрахунок загальної потреби в оборотних активах (ОАЛ1):

ОА” = МОАт+-ДЗт+ГКт+ІОАт =

= 560,79 + 291,06+362,53 + 5,1 = 1219,49 тис. грн,

Де ІОАт – потреба в інших оборотних активах залишиться на рівні звітного кварталу, тис. грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 98. Розрахунок потреби торговельного підприємства в оборотних активах на плановий період на основі методу техніко-економічних розрахунків (1)