Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 15. Обгрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (2)

За даними таблиці розрахувати потребу у формуванні товарних запасів на основі прогнозування оборотності товарних запасів на наступний квартал. Для прогнозування періоду обороту товарних запасів використати метод середнього абсолютного приросту.

Таблиця

№ пор.

Товарні групи

Товарооборот, тис. грн

Прогнозний темп приросту

То, %

Товарні запаси, тис. грн

1

2

3

1

2

3

1.

Бакалія

178

242,1

195,1

0,37

24,9

26,7

23,2

2.

Молочна продукція

95,4

126,5

106,5

2,66

15,3

13,3

12,9

3,

М’ясо та риба

24,5

27Д

25,5

0,43

3,9

5,4

9,7

4.

Кондитерські вироби

21,71

18,1

18,9

0,42

5,7

5,1

3,9

Усього

319,61

413,9

346,0

49,8

50,4

49,7

Розв’язок

1. Розрахунок періоду обороту товарних запасів (77^ 73):

ПаЬрТХшаЛ-І = ^Д = ^^90 = 12’60 Шв>

Де 73 – товарні запаси бакалійної продукції, тис. грн; ТО – товарооборот бакалійної продукції, тис. грн; Д ~ кількість днів у досліджуваному періоді.

77 оборТЗбакшія -2 = 9,91 днів її оборШакалія-3 ~ 10,72 днів.

Аналогічно розраховуються значення періоду обороту товарних запасів за іншими групами товарів:

77 обортзмоА. прод _1 = 14,44 днів

П оборТімспрод – 2 = 9>48 дні*

Лобортзмшпрод-З* 10.*9 днів

ПоборТМясо-І^^вМ*

Побортзм’яео-2 = !7,77 днів.

ПоборТЗмясо-Ъ = 34ДЗ днів.

77обортзконд. вироби -1 ~ 23,59 днів. її обортзкондлироби _ 2 = 25,24 днів.

77обфПкшгі. Іфвб” _3 = 18>48 0ИІв –

2. Розрахунок товарообороту на плановий період (ТО пл):

ТО (Ш + Тпрю т ^100 + 0,371

I иш бакалія ~ Іи”—-І = 195,0^—j = 195,81 тис. грн,

Де Тпр то_пд – прогнозний темп приросту товарообороту, %

70ш моппрод = 109,39 тис. грн. ТОм МІЯС0 = 25,57 тис. грн. ТОт кондвироби =19″°3 тис. грн.

3. Розрахунок планового періоду обороту товарних запасів

(ТІобор пя.)*

П _(ПобоРг’їїо6орЛ ^10,72-12,60^ .

II обор. плбакаяія ~ ^ -*~ | + “оборЗ 35 ^–J +12″60 = 9,78 днів,

Де Я обор / – період обороту товарних запасів за 1-й період; ЇЇ обоР. з – період обороту товарних запасів за 3-й період; п – кількість досліджуваних періодів.

Її обор, т молпрод = 9Д2 днів.

П обор. т мяео = 44,14 днів.

ЇЇобор. пл конд. вироби ~ 15,93 днів.

4. розрахунок обсягів товарних запасів на плановий період (ТЗпл):

ТЗпл бакалія = ГО”*-” “Я*”-“*”* s 195’819’78 = 21,28 тис. грн.

90 90 * у

ТЗплмол проб-11,08 тис грн

ТЗпл м’ясо = 12,54 тис. грн.

ТЗпл конд. вироби – 3,37 тис. грн.

5. розрахунок товарних запасів у цілому по підприємству на плановий період (ТЗзагЛ,):

ТЗзагЛ1 = £73лд = 21,28 +11,08 +12,54 + 3,37 = 48,27 тис. грн.

Задача 16. визначений потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів на основі індексного методу

За даними таблиці розрахувати потребу у формуванні товарних запасів на основі застосування індексного методу.

Таблиця

№ пор.

Товарні групи

Товарооборот, тис. грн

Прогнозний темп приросту то, %

Товарні запаси, тис. грн

1

2

3

1

2

3

“.

Галантерея

478

650,1

532,6

0,32

66,9

68,3

60,9

2.

Парфумерія

695,4

922,1

798,9

1,98

105,3

91,6

88,7

3.

Синтетичні мийні засоби

24,5

27,2

25,6

1,10

2,9

4,0

3,1

4.

Мило

113,81

95,1

99,3

1,28

22,0

22,9

17,8

Усього

1311,71

1694,5

1456,5

197,2

186,8

170,5

Розв’язок

1. розрахунок планового обсягу товарних запасів за товарною групою “галантерея”.

1.1. розрахунок планового товарообороту за товарною групою (ТОпл):

532,63 (100 + 0,32)

ТОпл =——- – 534.33 тис. грн.

100

1.2. розрахунок коефіцієнтів співвідношення між товарними запасами і товарооборотом (Ken):

І – ■ іл Д 66,9

1-й період Кепі =-1- =-= 0,12.

Щ+73, 478 + 66,9

2-й період Ксп-у = **8″-= 0,10.

4 650,08 + 68,3

– ” ” 60,9 Л1Л 3-й період Ken-,—-= 0,10.

3 532,63 + 60,9

1.3. розрахунок коефіцієнта співвідношення між товарними запасами і товарооборотом на плановий період (Кспп1)

Кспх + Ken 2 + Ken, 0,12 + 0,10 + 0,10 Л,, Ken т =-!–L =—= 0,11.

1.4. розрахунок планового обсягу товарних запасів (ТЗпл):

F w / п 1 1 ^

ТЗпл = ТОпл м = 534,33 – = 63,9 тис. грн.

{-Кспм) U-0.1U

2. розрахунок планового обсягу товарних запасів за товарною групою “парфумерія”.

2.1. розрахунок планового товарообороту за товарною групою (ТОпл):

™ 798,92(100 + 1,98) ОЛАПП

ТОпл =—– = 814,77 тис. грн.

100

2.2. розрахунок коефіцієнтів співвідношення між товарними запасами і товарооборотом (Ken):

1-й період Кспх =— ол 3.

695,4 + 1053

. 91,6 ЛЛП 2-й період Ксп2 =—= 0,09.

922,1+91,6

88 7

3-й період Ксщ = —-= 0,10.

3 798,92 + 88,7

2.3. Розрахунок коефіцієнта співвідношення між товарними запасами і товарооборотом на плановий період (Ксп”):

” 0,13 + 0,09+0,10 Ken,,, =—= 0,11.

2.4. Розрахунок планового обсягу товарних запасів (ТЗпл):

ТЗпп = 814,77| – І = 97,91 тис. грн.

3. Розрахунок планового обсягу товарних запасів за товарною групою, “синтетичні мийні засоби”:

3.1. Розрахунок планового товарообороту за товарною групою (ТОпл):

Тп 25,63(100+1,1) “01

ТОпл = —— = 25,91 тис. грн.

100

3.2. Розрахунок коефіцієнтів співвідношення між товарними запасами і товарооборотом (Ken):

2,9

1-й період Ken, =-!-= 0,11.

Г 1 24,5+2,9

4

2-й період Ксги =-= 0,13.

* 27,2 + 4

31

3-й період Ксщ =—= 0,11.

25,63 + 3,1

3.3. Розрахунок коефіцієнта співвідношення між товарними запасами і товарооборотом на плановий період (КсПм):

0,11 + 0.13 + 0.11

З

3.4. Розрахунок планового обсягу товарних запасів (ТЗпл):

ТЗпл = 25,9і[ 0,11 І = 3,35 тис. грн.

4. Розрахунок планового обсягу товарних запасів за товарною групою “мило”.

4.1. Розрахунок планового товарообороту за товарною групою (ТОпл):

Тп 99,34(100 + 1,28)

ТОпл—– = 100,62 тис. грн.

100 v

4.2. Розрахунок коефіцієнтів співвідношення між товарними запасами і товарооборотом (Ken):

1-й період Ken, =-= 0,16.

1 113,81+22,0

22 9

2-й період Ксщ =—= 0,19.

Г ^ 95,14 + 22,9

3-й період Ксщ =–= 0,15.

^ 99^4 + 17,8

4.3. Розрахунок коефіцієнта співвідношення між товарними запасами і товарооборотом на плановий період (Кспм):

” 0,16 + 0,19 + 0,15

=—= 0,17.

4.4. Розрахунок планового обсягу товарних запасів (ТЗпл):

ТЗпл = 100,62f 0,17 ] = 20,53 тис. грн.

5. Розрахунок планового обсягу товарних запасів у цілому по підприємству (ТЗзагпл):

ТЗ заглч = 63,9+97,91 + 3,35+20,53 = 185,69 тис. грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 15. Обгрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (2)