Аудит – Утенкова К. О. – Методика аудиту позик банку

Стратегія проведення аудиту позик банку розробляється виходячи із норм МСА 300 “Планування”, На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.

Отже, з метою оцінки ефективності внутрішнього контролю аудитор проводить тестування, у процесі якого з’ясовує питання викладені у наступному документі.

Тест внутрішнього контролю позик банку

Аудиторська фірма “Центр-аудит”

Підприємство TOB “Агроінформ”

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Варіанти відповіді

Зміст

НІ

Так

Інформація відсутня

Примітки

1

2

3

4

5

6

1.

Доручення на перерахування грошей з кредитних рахунків подаються:

– на паперових носіях;

– в електронному вигляді за допомогою системи “Клієнт-банк”

2.

Право підпису на документах за кредитними рахунками (електронного підпису):

– має винятково керівник;

– делеговане Іншим посадовим особам

3.

Наявність суцільної реєстрації платіжних доручень на перерахування кредитних коштів

4.

Наявність контролю за використанням кредитних коштів за цільовим призначенням

5.

Реєстри з обліку операцій на кредитних рахунках формуються:

– автоматизовано;

– вручну.

6.

Банківські виписки по кредитних рахунках групуються і підшиваються в хронологічному порядку

7.

Наявність окремих синтетичних регістрів для обліку руху кредитних коштів у різних валютах

8.

Облік руху кредитних коштів в іноземній валюті ведеться в двох валютах: валюті розрахунків і національній валюті

9

Перерахунок залишку кредитів в іноземній валюті для відображення в національній валюті здійснюється за курсом НБУ на дату звіту

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання плану аудиту.

ПЛАН аудиту позик банку

Аудиторська фірма “Центр-аудит”

Підприємство TOB “Агроінформ”

Період, що перевіряється Ol. Ol.2009-31.12.2009

Запланований ризик середній

Запланована суттєвість 10000 грн.

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Період перевірки

Примітки

1

2

3

4

5

1.

Перевірка відповідності облікової політики щодо операцій з отримання, використання і погашення позик банків нормам діючого законодавства

Макаренко В. Ю.

01 лютого 2010 р.

2.

Перевірка правильності класифікації і оцінки даного виду заборгованості

Степанов К. Д.

01 лютого 2010 р.

3.

Звірка залишків по рахункам 50 і 60 за даними головно)’ книги з залишками в облікових регістрах

Макаренко В. ю.

02 лютого 2010 р.

4.

Перевірка наявності і дійсності кредитних угод

Степанов К. Д.

02 лютого 2010 р.

5.

Перевірка дотримання строків, порядку, документального оформлення та відображення в обліку погашення кредитів та сплати відсотків за ними

Макаренко В. Ю.

03 лютого 2010 р.

6

Зустрічна перевірка даних договору, документів на оплату, та інших супровідних документів з даними відображеними у аналітичному та синтетичному обліку

Макаренко В. Ю.

04 лютого 2010 р.

7.

Перевірка використання кредитів за цільовим призначенням

Степанов К. Д.

04 лютого 2010 р.

8

Формулювання висновків за результатами аудиту

Макаренко В. Ю.

05 лютого 2010 р.

Під час аудиту кредитних операцій необхідно отримати підтвердження банків за всіма рахунками, кредитні договори та додатки до них. Зокрема, вивчаючи кредитний договір, аудитор з’ясовує ціль кредиту, умови отримання і погашення кредиту, ставки відсотків за кредит, їх підвищення та зниження; склад і розмір майна, що виконує роль застави; джерела погашення кредиту, термін кредитування, інші умови кредитування та взаємовідносини підприємства з банком.

Під час аудиту кредитних операцій аудитор повинен здійснити аналіз обліку розрахунків у національній та іноземній валютах за короткостроковими кредитами банків (строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу), а також за простроченими позиками (строк погашення яких закінчився).

При наявності простроченої заборгованості необхідно, перш за все, з’ясувати причини її виникнення, а потім знайти шляхи для її погашення.

У процесі аудиту потрібно перевірити зміни щодо сальдо за розрахунками банківських кредитів і встановити достовірність інших даних, що відображують потоки грошових коштів (наприклад, зміни стану заборгованості за кредитами), враховуючи умови повернення кредитів.

Аудиторська перевірка кредитів банку передбачає аналіз умов надання кредитів, джерел їх покриття, а також законність і доцільність здійснення господарських операцій, проведених за рахунок кредитів банку.

Аудит здійснюють у такій послідовності. За даними ф. 1 “Баланс” за звітний період, записів на рахунках 50 “Довгострокові позики” і 60 “Короткострокові позики” та в Головній книзі з’ясовують загальну суму (обсяг), види отриманих кредитів. Після цього перевіряють їх використання, своєчасність погашення наданих кредитів, правомірність віднесення на витрати нарахованих відсотків за користування ними та правильність відображення кредитних операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Для того, щоб перевірити, чи було використано кредит за цільовим призначенням порівнюють умови договору з документами, що підтверджують використання коштів, одержаних за кредитом.

Під час перевірки відповідності відображення в обліку кредитів банку чинному законодавству визначають правильність кореспонденції рахунків при зарахуванні коштів на поточний рахунок, використанні кредиту на оплату рахунків постачальників без зарахування на поточний рахунок в банку, оплату робіт підрядників, погашенні позик.

Встановити своєчасність погашення заборгованості банку за отриманими кредитами можна шляхом зіставлення дати погашення кредитів зі строками їх погашення, тобто порівняти дати із виписок банків із датами, зазначеними в кредитних угодах. Особливу увагу приділяють виявленню простроченої заборгованості банку за кредитами, причин її виникнення, встановленню суми втрат підприємства у зв’язку з оплатою підвищених відсотків.

У випадку настання умов, за яких можливе відстрочення виплат на погашення кредитів банків, відстрочена заборгованість обліковується на окремому кредитному субрахунку 605 “Прострочені позики в національній валюті”. Вона погашається за рахунок коштів, що надходять до підприємств від органів страхування і від інших організацій на відшкодування збитків, шляхом зарахування їх суми на той рахунок, де вона обліковується. Тому при виявленні під час аудиту таких випадків необхідно особливу увагу приділити правильності і законності проведення подібних розрахунків та відображення їх в обліку.

Важливе місце займає перевірка відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку. Зокрема, аудитор повинен переконатися у правильності відображення в обліку господарських операцій з кредитування на рахунках 50 “Довгострокові позики”, 60 “Короткострокові позики”, в регістрі синтетичного обліку, який відкривається на місяць і в якому для кожного рахунку виділено окремі розділи, та в аналітичному обліку, який ведеться за видами позик. Аудитор має підсумувати залишок на кінець місяця за рахунками позик, визначених в аналітичних даних, та звірити із залишками в Головній книзі, а також переконатися у правильності перенесення до Головної книги в кінці місяця кредитових оборотів цих рахунків з регістру синтетичного обліку. Для цього доцільно використовувати робочий документ форма якого наведена нижче (РД 21).

Аудит   Утенкова К. О.   Методика аудиту позик банку

Під час аудиту кредитів банків можуть бути виявлені такі порушення:

1) відсутність договору позики або складання Його з порушеннями, відсутність договору з банком про продовження кредиту;

2) неналежне ведення обліку (неправильна кореспонденція рахунків, відсутність аналітичного обліку, неправильний облік витрат щодо сплати відсотків за кредитами тощо);

3) нецільове використання коштів кредитів;

4) несвоєчасне погашення позик і неправильне відображення їх у обліку;

5) помилки під час списання з балансу кредиторської заборгованості, строк позовної давності за якою минув.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – Методика аудиту позик банку