Аудит – Утенкова К. О. – 2. Аудит позик банків

Відповідно до П(С)БО № 11 “Зобов’язання” усі зобов’язання можна поділити на: довгострокові; поточні; забезпечення; непередбачені зобов’язання; доходи майбутніх періодів.

У свою чергу, до довгострокових зобов’язань належать:

– довгострокові кредити банків;

– інші довгострокові фінансові зобов’язання;

– відстрочені податкові зобов’язання:

– інші довгострокові зобов’язання.

Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов’язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов’язання на довгострокове.

Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються у балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов’язання.

До поточних зобов’язань включають:

– короткострокові кредити банків;

– поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями:

– короткострокові векселі видані;

– кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;

– поточну заборгованість за розрахунками – з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків;

– інші поточні зобов’язання.

Кредит являє собою угоду між банком та позичальником, згідно з якою банк за винагороду надає кошти у розпорядження контрагента на умовах строковості та повернення.

Для обліку кредитів банків Планом рахунків передбачено рахунок 50 “Довгострокові позики”, який має такі субрахунки:

501 “Довгострокові кредити банків у національній валюті”;

502 “Довгострокові кредити банків в іноземній валюті”:

503 “Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті”;

504 “Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті”;

505 “Інші довгострокові позики в національній валюті”;

506 “Інші довгострокові позики в іноземній валюті”;

А також рахунок 60 “Короткострокові позики”, який має такі субрахунки:

601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті”;

602 “Короткострокові кредити банків в іноземній валюті”:

603 “Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті”;

604 “Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті”;

605 “Прострочені позики в національній валюті”;

606 “Прострочені позики в іноземній валюті”.

Мета аудиту позик банку відповідно до МСА 200 “Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності” полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про заборгованість підприємства по отриманим позикам..

Виходячи з мети, основними завданнями аудиту позик банку є такі:

– контроль за дотриманням чинного законодавства щодо операцій з отриманням, використанням і поверненням банківських позик;

– реальність даного виду кредиторської заборгованості;

– наявність необхідних документів для оформлення кредитів, їх правильність, достовірність;

– дотримання встановлених вимог до оформлення договору застави при отриманні кредиту;

– правильність нарахування відсотків та їх віднесення на рахунки обліку витрат;

– використання одержаних кредитів за цільовим призначенням;

– своєчасність сплати нарахованих відсотків та суми кредиту;

– наявність і причини виникнення простроченої заборгованості підприємства за позиками банку;

– правильність відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з отриманням і використанням банківських кредитів, а також з їх поверненням.

Об’єктами аудиту є операції, пов’язані з отриманням, використанням і поверненням банківських кредитів.

Джерелами інформації аудиту позик банків є:

1) вимоги нормативних документів щодо операцій з отримання, використання та повернення позик банку;

2) наказ про облікову політику підприємства;

3) кредитні договори (угоди) та додатки до них, розрахунки величини застави, перелік об’єктів застави і т. д.;

4) первинні документи з обліку одержання, використання і повернення довгострокових і поточних кредитів банків;

5) облікові регістри по рахункам: 31 “Рахунки в банку”

50 “Довгострокові позики”;

60 “Короткострокові позики” тощо;

6) Головна книга;

7) акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки, дані внутрішнього контролю та інша документація, що узагальнює результати контролю;

8) фінансова та статистична звітність (ф. 1 “Баланс”, ф. З “Звіт про рух грошових коштів”, ф. 5 “Примітки до річної фінансової звітності” тощо);

9) відповіді на запити аудитора;

10) результати, отримані в ході аудиторської перевірки тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – 2. Аудит позик банків