Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 7.8.6. Методика документування аудиту капіталу і зобов’язань

Найважливішим документом при плануванні перевірки власного капіталу є програма. Програма аудиту власного капіталу передбачає розгляд мети перевірки, перелік аудиторських процедур, а також закріплює виконавців та посилання на робочий документ.

Розміщення в програмі розділу “мета аудиту” дає можливість більш цілеспрямовано підібрати перелік аудиторських процедур.

Зміст розділу “мета аудиту” може включати такі питання:

O вивчення стану бухгалтерського обліку власного капіталу;

O вивчення стану внутрішнього контролю власного капіталу;

O перевірка правильності формування власного капіталу та відображення його в бухгалтерській звітності. У перелік аудиторських процедур аудиту власного капіталу, які вичерпують мету аудиту, вносять такі питання:

– вивчення взаємозв’язку показників формування власного капіталу в регістрах;

– перевірка законності створення підприємства;

– вивчення правильності та законності складання засновницьких документів;

– вивчення наукової організації праці робітників та засновників;

– перевірка повноти внесків засновників при створенні підприємства, організації;

– перевірка правильності оцінки майна при оприбуткуванні його від засновників;

– перевірка правильності зміни вартості власного капіталу;

– перевірка правильності виплати дивідендів від отримання прибутку;

– перевірка правильності переоцінки основних фондів;

– перевірка власного капіталу за видами: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, вилучений капітал, неоплачений капітал, розподілений прибуток;

– перевірка дотримання встановленого розміру капіталу за видами;

– перевірка складання звіту про власний капітал (ф. № 4).

Для відображення помилок і порушень, виявлених під час аудиту власного капіталу, складають групувальну таблицю (табл. 7.8.6.1).

Таблиця 7.8.6.1 Зведена відомість виявлених помилок і порушень під час аудиту власного капіталу

Аудит: організація і методика  Огійчук М. Ф.  7.8.6. Методика документування аудиту капіталу і зобовязань

У зведеній відомості (табл. 7.8.6.1) вказують повний характер порушень і коротку характеристику документів, які підтверджують виявлені негативні дані.

Для відображення складу власного капіталу також можна скласти таблицю. У ній необхідно вказати структуру власного капіталу на початок і на кінець року. При цьому в таблиці вказують статті формування власного капіталу: розмір пайових внесків, кількість простих і привілейованих акцій, прибуток від продажу акцій, суму безоплатно отриманих підприємством необоротних активів.

Під час перевірки звертається увага на своєчасне внесення до статутного капіталу відповідних сум засновниками. У зв’язку з цим також можна скласти таблицю (табл. 7.8.6.2).

Таблиця 7.8.6.2. Відомість своєчасності внесення сум засновниками до статутного капіталу

Аудит: організація і методика  Огійчук М. Ф.  7.8.6. Методика документування аудиту капіталу і зобовязань

Аналогічну таблицю складають при дослідженні формування пайового та резервного капіталів.

Оскільки емісійний дохід є джерелом формування власного капіталу, аудитор перевіряє порядок його отримання. Для цього він складає таблицю, в якій вказують показники формування емісійного доходу, і порівнює свої дані з даними підприємства.

За даними таблиці або формули встановлюють можливу повноту використання емісійного доходу.

Емісійний дохід можна визначити за формулою:

Аудит: організація і методика  Огійчук М. Ф.  7.8.6. Методика документування аудиту капіталу і зобовязань

Де ЕМ – емісійний дохід, грн;

Зп – загальна сума продажу акцій, грн;

ЦА – ціна акцій, грн.

Структуру кожного із видів власного капіталу аудитор вивчає згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”.

Документальне оформлення порядку аудиту кредитів здійснюють шляхом правильної розробки цілей перевірки.

До основних цілей перевірки кредитів відносять:

O вивчення необхідності одержання кредитів;

O встановлення класифікації кредитів;

O вивчення раціонального використання кредитів;

O вивчення своєчасності і повноти погашення кредитів;

O вивчення повноти погашення відсотків за кредит;

O вивчення правильності складання господарських операцій з відображення руху кредитів.

Виходячи з наукового визначення цілей перевірки кредитів, перед початком аудиту для цих цілей складають програму.

Таблиця 7.8.6.3 Програма аудиту користування кредитами банку

Аудит: організація і методика  Огійчук М. Ф.  7.8.6. Методика документування аудиту капіталу і зобовязань

Для визначення окремих кредитів аудитор складає реєстр одержаних кредитів. При цьому в реєстрі необхідно окремо зазначити короткострокові та довгострокові кредити. У цьому реєстрі також вказують дату одержання кредиту, дату, на яку треба погасити кредит, і дату фактичного погашення кредиту (табл. 7.8.6.4).

Таблиця 7.8.6.4. Реєстр одержаних кредитів підприємством у 20_р.

Аудит: організація і методика  Огійчук М. Ф.  7.8.6. Методика документування аудиту капіталу і зобовязань

Аудит кредиторської заборгованості починають з визначення мети перевірки:

O виявлення законності укладання господарських договорів за різними господарськими операціями;

O встановлення фактичних термінів виникнення заборгованості;

O встановлення реальності кредиторів і сум заборгованості;

O встановлення причин несвоєчасного повернення кредиторської заборгованості;

O встановлення наявності первинних документів, на підставі яких виникла кредиторська заборгованість.

В основу складання програми аудиту кредиторської заборгованості і вибору переліку аудиторських процедур покладено питання, які визначають мету перевірки. Програма складається за окремими групами розрахункових операцій: розрахунками з постачальниками, розрахунками за одержаними авансами, розрахунками з іншими кредиторами.

Для встановлення звірки залишків кредиторської заборгованості складають перевірочну таблицю (табл. 7.8.6.5).

Таблиця 7.8.6.5 Результати звірки залишків кредиторської заборгованості

Аудит: організація і методика  Огійчук М. Ф.  7.8.6. Методика документування аудиту капіталу і зобовязань

Під час вибіркової перевірки встановлення залишків кредиторської заборгованості складають відомість реєстрації актів звірки, де вказують заборгованість за даними акта звірки, дані заборгованості підприємства і відхилення.

Під час вивчення повноти надходження вантажу від постачальників та встановлення його нестач при одержанні аудитор складає реєстр постачальників, за якими виявлені такі негативні операції.

Важливо також виявити кредиторів, від яких отримані великі суми авансів, а відвантаження товарів або надання послуг їм не відбувається. У цьому разі аудитор складає зведену відомість переліку даних кредиторів. У відомості вказують: найменування кредиторів; дату виникнення заборгованості; № документа, на підставі якого виникла кредиторська заборгованість. Така ж відомість складається при реєстрації одержаних і виданих векселів.

Під час проведення перевірки господарських операцій з імпорту також складають аналогічні таблиці. Окремо складається відомість реєстрації контрактів з іноземними покупцями або постачальниками. Для перевірки правильності визначення курсових різниць аудитор також складає таблицю, в якій вказує суму курсових різниць за даними обліку і за даними аудитора. Всі виявлені порушення за експортно-імпортними операціями аудитор повинен відобразити у спеціальній таблиці.

Під час підготовки аудиту розрахунків з оплати праці аудитор спочатку визначає мету проведення, яка полягає у наступному:

O у виявленні правильності складання господарських операцій з нарахування заробітної плати і утримань з неї;

O у виявленні повноти нарахування заробітної плати;

O у виявленні порядку нарахувань на заробітну плату;

O у встановленні додержання терміну видачі заробітної плати;

O у встановленні правильності заповнення бухгалтерських регістрів з обліку розрахунків за заробітною платою. Така мета перевірки розрахунків за заробітною платою знайде своє відображення в програмі аудиту розрахунків з оплати праці (табл. 7.8.6.6).

Таблиця 7.8.6.6. Програма аудиту розрахунків з оплати праці

Аудит: організація і методика  Огійчук М. Ф.  7.8.6. Методика документування аудиту капіталу і зобовязань

Перевірку порядку нарахування заробітної плати починають з вивчення розрахунково-платіжної відомості, а також розрахунку нарахування заробітної плати працівникам тваринництва.

Для встановлення правильності утримання зборів до Пенсійного фонду, до Фонду на загальнообов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, до Фонду соціального страхування на випадок безробіття складають вибіркові таблиці, в яких зазначають: місяць, ПІБ, податок з доходів фізичних осіб, нарахування зборів до Пенсійного фонду (Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду на загальнообов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням) за даними підприємства і за даними аудитора, а також відхилення (табл. 7.8.6.7).

Таблиця 7.8.6.7. Відомість результату перевірки правильності утримання зборів і внесків у фонди (вид фонду), грн

Аудит: організація і методика  Огійчук М. Ф.  7.8.6. Методика документування аудиту капіталу і зобовязань

Окремо робиться розрахунок внесків на соціальне страхування від нещасного випадку і відомість з перевірки правильності утримання прибуткового податку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 7.8.6. Методика документування аудиту капіталу і зобов’язань