Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 5.12. Методика перевірки системи внутрішнього аудиту

Існують випадки, коли клієнту, якому здійснюють аудиторську перевірку аудитори, окремі організації виконують певні види робіт (ведуть облік, реєструють господарські операції або обробляють окремі дані за допомогою комп’ютерних систем).

У цьому випадку аудитор повинен розглянути як організація, що надає послуги, впливає на систему бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю клієнта для планування аудиторської перевірки.

Аудитор повинен визначати необхідність діяльності організації, що надає послуги для клієнта, та доречність аудиторської перевірки. При цьому аудитор повинен виявити:

O характер послуг, які надаються підприємством;

O умови договору між клієнтами та організацією;

O суттєві дані у фінансових звітах, на які впливають результати договору;

O риси, які пов’язані з цим договором;

O ступінь взаємодії системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю організації, що надає послуги;

O процедури внутрішнього контролю клієнта, які застосовуються до операцій, що опрацьовуються організацією, яка надає послуги;

O можливості та фінансову стійкість організації, що надає послуги;

O інформацію про організацію, що надає послуги.

Аудитор повинен розглянути наявність звітів третьої сторони, систему бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю організації.

Під час складання висновку про діяльність організації, яка надає послуги, аудитор повинен одержати достатню інформацію, яка надає можливість отримати уявлення про особливості організації системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, а також оцінити ризик контролю як максимальний або нижчого рівня, за умови проведення тестів контролю.

Якщо інформації недостатньо, аудитор повинен звернутися до організації, що надає послуги, з проханням про виконання аудитором процедур для отримання необхідної інформації або з проханням про необхідність відвідування організації для одержання цієї інформації.

Якщо аудитор використовує аудиторський висновок організації, що надає послуги, йому слід розглянути необхідність здійснення запитів щодо професійної компетентності аудитора в контексті конкретного завдання аудиту такої організації. Під час використання висновків аудитора організації, що надає послуги, аудиторові слід розглянути характер і зміст такого висновку.

Аудиторові слід розглянути обсяг роботи, виконаної аудитором організації, що надає послуги, а також оцінити корисність та відповідність висновків, наданих аудитором такої організації. Аудитор також повинен розглянути, наскільки характер, розрахунок часу та обсяг таких тестів забезпечені достатніми відповідними аудиторськими доказами про ефективність систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю для підтвердження оцінки аудитором рівня ризику контролю.

5.12. Методика перевірки системи внутрішнього аудиту

Перевірка об’єктів під час перевірки системи внутрішнього контролю оформляється документально. До робочих документів, що складаються під час аудиту, можна віднести: анкети, блок-схеми, описи, характеристики процедур контролю, письмові пояснення керівництва та працівників підприємства, висновки аудитора.

Розглядаючи питання планування внутрішнього аудиту системи бухгалтерського обліку, можна попередньо скласти такий варіант тестів:

* наявність на підприємстві служби внутрішнього контролю;

– належність служби внутрішнього контролю;

* відповідальні за розробку внутрішнього контролю;

* існування на підприємстві взаємозамінності;

* регулярність проведення підвищення кваліфікації;

* вимоги до фахівців внутрішнього контролю;

* використання документації службою внутрішнього контролю: типових форм, розроблених самостійно, інші;

* вивчення фінансової звітності службою внутрішнього контролю до затвердження її керівництвом;

* здійснюється чи не здійснюється перевірка системи обліку та фінансової звітності ревізійною комісією;

* затвердження звітності на річних загальних зборах.

Перед перевіркою руху необоротних активів складаються тести, які можуть включати такі питання:

– наявність на підприємстві основних засобів: власних, на відповідальному зберіганні, в ремонті та інших;

– чи присвоєні кожному об’єкту інвентарні номери;

– наявність для кожного об’єкта інвентарних карток;

– наявність документів з обліку основних засобів;

– наявність договорів повної матеріальної відповідальності з особами, які відповідають за збереження основних засобів;

– наявність створеної постійно діючої комісії з питань використання нематеріальних активів;

– наявність документації, за якою проводяться операції з основними засобами: протоколів загальних зборів акціонері в, розпоряджень керівника та ін.;

– наявність документів бухгалтерського обліку з класифікації основних засобів;

– наявність документації з інвентаризації основних засобів;

– наявність відомостей про об’єкти основних засобів, за якими планується переоцінка для визначення їх справедливої вартості;

– наявність аналітичного обліку переоцінки основних засобів з відображенням даних;

– додержання порядку нарахування амортизації основних засобів;

– призупинення нарахування амортизації основних засобів на період реконструкції об’єктів;

– наявність у складі основних засобів повністю зношених основних засобів;

– наявність бухгалтерських записів зі збільшення вартості основних засобів у зв’язку з витратами на їх покращання;

– наявність бухгалтерських записів зі зменшення додаткового капіталу на суму індексації основних засобів, списаних з балансу;

– наявність основних засобів, що тимчасово не використовуються, вилучених з експлуатації для продажу;

– наявність основних засобів, що тимчасово виведені з експлуатації у зв’язку з капітальним ремонтом, реконструкцією, модернізацією, консервацією;

– основних засобів, що вибули;

– основних засобів, за якими існують обмеження володіння та використання;

– основні засоби, за якими існують отримані претензії;

– основні засоби, за якими існують судові позови;

– основні засоби, що передані під заставу;

– наявність договорів на придбання основних засобів у майбутньому;

– наявність основних засобів соціально-культурного призначення. Аналітично складаються тести з перевірки системи внутрішнього

Контролю нематеріальних активів та малоцінних матеріальних активів.

Тести з контролю капітального будівництва мають певну особливість. Під час складання тестів з контролю капітального будівництва необхідно розглянути такі питання:

O проведення у поточному році будівництва об’єктів основних засобів підрядним та господарським способами;

O проведення фінансування капітального будівництва за рахунок власних обігових коштів, позикових коштів, кредитних коштів;

O наявність аналітичного обліку капітального будівництва окремо за кожним об’єктом будівництва;

O наявність первинних документів, які є підставою для прийняття до обліку або зняття з обліку об’єктів основних засобів у бухгалтерії підприємства;

O наявність договорів про повну матеріальну відповідальність;

O наявність документації про інвентаризацію основних засобів;

O наявність незавершеного капітального будівництва;

O наявність об’єктів, уведення яких не оформлено відповідними документами;

O наявність на підприємстві “законсервованих об’єктів”.

При перевірці системи внутрішнього контролю запасів необхідно розглянути порядок придбання, виготовлення, рух запасів, які належним чином повинні відображатися в обліку. Перевірці підлягають оцінка запасів, а також втрати від списання цінностей.

Тести перевірки системи внутрішнього контролю запасів містять такі питання:

– відповідність умов зберігання запасів;

– наявність документації про закріплення запасів за особами, які відповідають за їх зберігання;

– наявність договорів про повну матеріальну відповідальність;

– наявність обліку в розрізі підзвітних осіб;

– проведення передачі та інвентаризації на час відпустки працівників, пов’язаних зі збереженням та відпуском запасів;

– можливість доступу до комп’ютерних записів інших осіб, які не пов’язані з посадовими обов’язками з обліку запасів;

– наявність системи нумерування документації при видачі запасів та її реєстрації в журналах;

– дотримання порядку списання запасів;

– дотримання порядку відображення в обліку результатів інвентаризації;

– дотримання порядку стягнення нестач, що виявлені під час інвентаризації;

– дотримання порядку оприбуткування запасів, що виявлені під час інвентаризації;

– проведення на підприємстві незапланованих інвентаризацій;

– проведення звірки даних регістрів бухгалтерського обліку запасів з даними Головної книги;

– здійснення звірки лімітно-забірних карток з документами на витрачання запасів;

– проведення контролю за своєчасністю пред’явлення претензій з якості та кількості одержаних запасів;

– проведення звірки корінців Книжки довіреностей з Журналом реєстрації довіреностей;

– проведення контролю за несвоєчасно зданими, невикористаними довіреностями;

– відповідність підписів на документах при видачі запасів підписам осіб, які мають право підписувати документи.

Перевірка системи внутрішнього контролю готівкових операцій передбачає вивчення порядку здійснення операцій згідно з чинним законодавством. Особливу увагу слід звернути на дотримання збереження грошових коштів та їх еквівалентів, а також виявлення тих умов, коли касові операції належним чином контролюють.

Складання тестів з контролю готівкових операцій забезпечує більш правильний хід перевірки і встановлення дійсного стану об’єкта.

Зразковий перелік тестів з контролю готівкових операцій буде включати такі питання:

O наявність договору з касиром про повну матеріальну відповідальність;

O наявність сейфа для збереження грошей та їх еквівалентів;

O зберігання чекової книжки в сейфі;

O оформлення Касової книги;

O наявність суцільної реєстрації прибуткових і видаткових ордерів;

O проведення раптових перевірок каси та оформлення результатів відповідними актами;

O правильність установлення ліміту каси;

O дотримання касиром ліміту залишку каси і контроль зі сторони головного бухгалтера;

O дотримання цільового використання коштів, отримання у банку та їх контроль головним бухгалтером;

O правильність оформлення надання послуг;

O своєчасність здачі готівкової виручки у банк;

O порядок формування відомостей, касових ордерів, регістрів: автоматизовано, касиром вручну;

O дотримання порядку доступу до комп’ютерного обліку тих осіб, яким необхідний такий доступ.

Перевірка каси в іноземній валюті також здійснюється з попереднього складання тестів. Блок тестів формується з таких питань:

– наявність окремих касових книг для обліку готівки у різних валютах;

– порядок формування касових ордерів, звітів касира, регістрів з касових операцій: автоматизовано, касиром вручну;

– дотримання обліку касових операцій в іноземній валюті у двох валютах;

– своєчасність повного використання іноземної валюти;

– своєчасність і повнота повернення валюти в касу;

– правильність перерахунку готівки в іноземній валюті для відображення в національній валюті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 5.12. Методика перевірки системи внутрішнього аудиту