Аудит – Утенкова К. О. – 2.2. Аудит грошових коштів на рахунках у банку

Мета аудиту відповідно до МСА 200 “Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності” полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації щодо грошових коштів на рахунках у банках.

Основними завданнями аудиту грошових коштів на рахунках в банку є:

– контроль за дотриманням чинного законодавства, що регулює обліку грошових коштів на рахунках у банку;

– встановлення наявності у підприємства поточного та інших рахунків у банках;

– дослідження законності здійснених операцій на рахунках підприємства в банках;

– перевірка правильності документального оформлення банківських операцій, дослідження первинних документів з погляду правильності їх оформлення, достовірності, доцільності і законності операцій, відображених у них;

– встановлення відповідності даних виписок банку сумам, відображеним у первинних розрахункових документах;

– перевірка правильності відображення банківських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

– встановлення відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку грошових коштів на рахунках в банку тощо.

Об’єктами аудиту грошових коштів на рахунках у банку є наявність і рух грошових коштів на рахунках у банку, матеріали інвентаризації, фінансова звітність.

Джерелами інформації аудиту грошових коштів на рахунках в банку є:

1) вимоги нормативних документів з обліку грошових коштів на рахунку в банку;

2) наказ про облікову політику підприємства;

3) виписки банку за відповідний період;

4) первинні розрахункові документи та прикладені до них документи;

5) регістри синтетичного та аналітичного обліку;

6) головна книга;

7) звітність (Баланс ф. № 1, Звіт про рух грошових коштів ф.№ З, Примітки до фінансової звітності ф. № 5);

8) відповіді на запити аудитора;

9) договори (угоди) з банком про відкриття рахунків тощо.

Методика аудиту грошових коштів на рахунках у банку

Стратегія проведення аудиту грошових коштів на рахунках у банку розробляється виходячи із норм МСА 300 “Планування”. На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.

Для оцінки ефективності внутрішнього контролю грошових коштів на рахунках у банку аудитор проводить тестування.

Тест внутрішнього контролю грошових коштів на рахунках у банку

Аудиторська фірма “Центр-аудит”,

Підприємство ТОВ “Агроінформ”

Період, що перевіряється 01 01 7009-31.12.2009

Зміст

Варіанти відповіді

Примітки

Ні

Так

Інформація відсутня

1

2

3

4

5

6

1.

Доручення на перерахування грошей з рахунка в національній валюті подаються:

– На паперових носіях;

– В електронному вигляді за допомогою системи “клієнт-банк”

2.

Право підпису на банківських документах (електронного підпису):

– має винятково керівник;

– делеговане іншим посадовим особам

3.

(Наявність суцільної реєстрації платіжних доручень

4.

Наявність пропусків у нумерації платіжних доручень

5.

Регістри з обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті формуються:

– автоматизовано;

– вручну.

6.

Банківські виписки з додатками групуються і підшиваються в хронологічному порядку

7.

Доступ до комп’ютерного обліку операцій з руху коштів мають тільки особи, яким необхідний такий доступ у рамках службових обов’язків

8

Наявність рахунків, відкритих в іноземних банках

9.

Наявність окремих синтетичних регістрів для обліку коштів в різних валютах

10.

Облік руху коштів в іноземній валюті ведеться в двох валютах: валюті розрахунків і національній валюті

11.

Перерахунок залишку коштів в іноземній валюті для відображення в національній валюті здійснюється за курсом НБУ на дату звіту

12.

Регістри з обліку операцій на поточному рахунку в іноземній валюті формуються: автоматизовано; вручну.

13.

У звітному періоді надходила виручка в іноземній валюті

14.

У звітному періоді здійснювалися операції з продажу іноземної валюти

15..

Наявність замовлень на продаж іноземної валюти

16.

Наявність замовлень на купівлю іноземної валюти

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання плану аудиту.

ПЛАН аудиту грошових коштів на рахунках у банку

Аудиторська фірма “Центр-аудит”

Підприємство TOB “Агроінформ”

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Запланований ризик середній

Запланована суттєвість 10000 грн.

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Період перевірки

Примітки

1

2

3

4

5

1.

Перевірка наявності прибуткових і видаткових документів, відображених у банківських виписках по рахунку

Макаренко В. Ю.

17 лютого 2010 р.

2.

Перевірка наявності банківських виписок

Степанов К. Д.

17 лютого 2010 р.

3.

Перевірка відповідності дат платіжних доручень датам у банківських виписках

Макаренко В. Ю.

17 лютого 2010 р.

4.

Перевірка повноти оприбуткування коштів, зданих з каси на поточний рахунок

Степанов К. Д.

17 лютого 2010 р.

5.

Перевірка правильності заповнення платіжних доручень

Макаренко В. Ю.

17 лютого 2010 р.

6

Звірка відповідності контрагентів по платіжним документах і по журналу-ордеру

Макаренко В. Ю.

18 лютого 2010 р.

7.

Таксування оборотів у виписках банку

Степанов К. Д.

18 лютого 2010 р.

8

Розрахунок залишків по рахунку на кінець дня

Макаренко В. Ю.

18 лютого 2010 р.

9.

Перевірка правильності застосованої кореспонденції рахунків і повноти відображення операцій по рахунку у журналі-ордері

Степанов К. Д.

18 лютого 2010 р.

11.

Звірка оборотів і залишків у виписках банку та головній книзі

Степанов К. Д.

19 лютого 2010 р.

12.

Зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, з залишком у регістрах бухгалтерського обліку у головній книзі

Степанов К. Д.

19 лютого 2010 р.

13.

Звірення оборотів і залишків

У виписках банку та головній книзі

Степанов К. Д.

19 лютого 2010 р.

14.

Перевірка повноти розкриття інформації у фінансовій звітності

Макаренко В. ю.

19 лютого 2010 р.

15.

Групування і систематизація виявлених недоліків

Степанов К. Д.

19 лютого 2010 р.

16.

Формулювання висновків за результатами аудиту

Макаренко В. Ю.

19 лютого 2010 р.

Аудит банківських операцій здійснюється суцільним способом окремо за кожним рахунком. Особливу увагу слід приділити поточному рахунку.

Під час аудиту спочатку встановлюють наявність усіх виписок банку за рахунками підприємства. Якщо частина виявилась відсутньою, необхідно отримати банківські копії. Після цього здійснюють перевірку достовірності виписок банку і їх якості як за зовнішнім виглядом, так і шляхом зустрічної перевірки.

При опрацюванні виписок банку слід мати на увазі, що для банку рахунок підприємства по відношенню до балансу є пасивним, а тому залишки будуть кредитовими, операції по надходженню готівки на рахунок будуть відображені по кредиту, а по списанню з рахунку – по дебету.

Необхідно звірити залишки грошових коштів на рахунку, що перевіряється, з виписками, даними бухгалтерського обліку і звітності. Результати такої перевірки відображають у робочому документі такого виду (РД 12). Перевірка банківських виписок повинна поєднуватись із вивченням банківських операцій по суті. Це дає змогу здійснити перевірку законності здійснення операцій на банківських рахунках та правильності їх документального оформлення.

Аудит   Утенкова К. О.   2.2. Аудит грошових коштів на рахунках у банку

Важливим етапом аудиту є перевірка повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів, що надійшли до банку, перерахування податків до бюджету та інших обов’язкових платежів до позабюджетних фондів. Обов’язком аудитора є перевірка правильності і обгрунтованості перерахування коштів за товарно-матеріальні цінності. З цією метою порівнюють суми, вказані в платіжних документах, з даними виписок банку і записи на відповідних рахунках.

Методикою аудиту передбачено також вивчення платоспроможності підприємства та причин прострочення розрахунків з іншими кредиторами. Особливе місце займає перевірка правильності ведення аналітичного та синтетичного обліку шляхом арифметичної перевірки реєстрів, призначених для обліку грошових коштів на рахунках в банку, а також звірки з іншими обліковими регістрами. При цьому звертають увагу на правильність кореспонденції рахунків за банківськими операціями.

Усі порушення чинних нормативних документів стосовно господарських операцій за банківськими рахунками виявляються суцільною перевіркою документів і взаємною звіркою регістрів обліку на відповідність.

Типовими є такі порушення в обліку коштів на рахунках в банку:

– покриття зловживань окремими працівниками разом з касиром шляхом підміни документів або виправлення у виписках банку відповідних сум;

– привласнення готівки, одержаної з банку (шляхом не оприбуткування одержаних коштів на рахунок 30, а віднесення – на рахунки 36,63,68);

– невірно складена кореспонденція рахунків з обліку операцій на рахунках в банку;

– відсутність платіжних документів, що підтверджують факт здійснення операції;

– відсутність додатків до платіжних документів, які були підставою для здійснення господарських операцій;

– наявність документів, оформлених з порушенням вимог законодавства (ксерокопії документів, відсутність на документах банківських відміток);

– невідповідність даних у платіжних документах, що зберігаються у підприємства, яке перевіряється, фактичним перерахуванням коштів (дане порушення може бути виявлене шляхом проведення зустрічної перевірки розрахунків підприємства, що перевіряється, з іншими підприємствами, у які за даними обліку перераховувалися кошти); – невідповідність кореспонденції рахунків, зазначеної у платіжних документах, аналогічній кореспонденції в облікових регістрах;

– невідповідність даних платіжних документів банківській виписці;

– відсутність перекладу українською мовою текстів платіжних документів, що стали підставою для здійснення валютних операцій тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – 2.2. Аудит грошових коштів на рахунках у банку