Аудит – Утенкова К. О. – 5. Аудит поточних біологічних активів

Поточні біологічні активи тваринництва складають особливу групу оборотних активів, що утримуються виключно на сільськогосподарських підприємствах. За своїм економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі, як складова поточних біологічних активів, є незавершеним виробництвом галузі тваринництва, тому що вони в результаті біологічних перетворень постійно змінюють свою масу і оцінку. Ці зміни пов’язані з витратами на утримання тварин і їх годівлю до моменту реалізації, забою, переведення до основного стада.

Первісне визнання змін маси тварин і їх приросту як результат біологічних перетворень оцінюється відповідно до вимог П(С)БО № 30 “Біологічні активи”. Але після вирощування та відгодівлі тварин певної групи можна реалізувати, забити на м’ясо, безоплатно передати фізичним або юридичним особам, перевести до основного стада. Тобто поточні біологічні активи з цього погляду можна віднести до запасів, визнання яких регламентується 77 (С)БО 9 “Запаси”. Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями поточних біологічних активів тваринництва, визнаються витратами основної діяльності. Облік витрат ведеться за окремими об’єктами обліку витрат (окремі види біологічних активів та/або їх групи) відповідно до П (С)БО 16 “Витрати”.

До складу молодняку тварин, птиці і тварин на відгодівлі включають поголів’я, вирощене у власному підприємстві або придбане: молодняк усіх видів з моменту одержання приплоду до переведення в основне стадо чи вибуття, тварини на відгодівлі. Сюди ж відносять нетелів і свиноматок, що перевіряються, піддослідних тварин, а в спеціалізованих господарствах по вирощуванню тварин основного стада – ще й корів первісток від моменту розтелення до реалізації, а також сім’ї бджіл.

Мета аудиту поточних біологічних активів відповідно до МСА 200 “Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності” полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації, що стосується поточних біологічних активів.

Виходячи з мети, основними завданнями аудиту поточних біологічних активів є такі:

– контроль за дотриманням чинного законодавства щодо операцій з поточними біологічними активами;

– встановлення відповідності умов утримання тварин встановленим вимогам;

– перевірка своєчасності і правильності документального відображення операцій щодо надходження, руху, вибуття тварин;

– перевірка правильності відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку;

– перевірка призначення матеріально відповідальних осіб за збереження закріпленого за ними поголів’я та укладання з ними договорів про повну матеріальну відповідальність;

– встановлення дотримання строків проведення інвентаризації тварин;

– перевірка дотримання вимог щодо організації обліку тварин на місцях їх утримання;

– з’ясування правильності відображення в обліку та відповідності даних про надходження, рух і вибуття худоби в Книзі обліку руху худоби і птиці на фермі первинним документам;

– відповідність обсягів витрачання кормів наявній кількості поголів’я;

– відповідність даних синтетичного, аналітичного обліку та звітності.

Об’єктами аудиту є поточні біологічні активи в розрізі груп, операції щодо їх надходження, вибуття, переміщення тощо. Джерелами аудиту поточних біологічних активів є:

1) вимоги нормативних документів, що регламентують облік біологічних активів;

2) наказ про облікову політику;

3) первинні документи з обліку поточних біологічних активів і операцій, пов’язаних з ними (Акт на оприбуткування приплоду тварин. Накопичувальний акт на оприбуткування приплоду звірів, Акт на сортування яєць в цеху інкубації (для спеціалізованих господарств), Акт на вихід і сортування добового молодняку птиці, Відомість зважування тварин, Розрахунок визначення приросту, Товарно-транспортна накладна на перевезення тварин, Приймальна квитанція ПК-1, Акт на переведення тварин з групи в групу, Акт на вибуття тварин та птиці (забій, прирізка та падіж). Обліковий лист забою та падежу худоби тощо);

4) регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахункам:

21 “Поточні біологічні активи”;

23 “Виробництво”;

63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”;

70 “Доходи від реалізації”;

90 “Собівартість реалізації” тощо.

5) Головна книга;

6) фінансова звітність (ф. 1 Баланс, ф.2 Звіт про фінансові результати, ф.5 Примітки до річної фінансової звітності);

7) відповіді на запити аудитора;

8) акти і довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю;

9) договори купівлі-продажу запасів, супровідні документи тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – 5. Аудит поточних біологічних активів