Аудит – Утенкова К. О. – 1. Аудит власного капіталу

1. Аудит власного капіталу

Капітал – це джерело утворення активів підприємства, сформоване за рахунок власних і залучених коштів.

Власний капітал суб’єкта господарювання визначається вартістю його майна, тобто чистими активами. За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на:

– статутний капітал;

– пайовий капітал;

– додатковий капітал;

– резервний капітал;

– нерозподілений прибуток (непокритий збиток); – неоплачений капітал; – вилучений капітал.

Власний капітал засновників (учасників) підприємства поділяється на дві частини: 1) реєстрований капітал (статутний або пайовий); 2) нереєстрований (додатковий, резервний і т. д.).

Мета аудиту відповідно до МСА 200 “Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності” полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про власний капітал.

Завдання аудиту власного капіталу:

1) перевірка наявності і відповідності форм установчих документів;

2) встановлення дотримання норм чинного законодавства щодо формування власного капіталу та відповідності його даним установчих документів;

3) виявлення повноти і своєчасності внесків засновників підприємства та правильність відображення в обліку величини власного капіталу;

4) перевірка своєчасності сплати мінімального розміру статутного (пайового) капіталу підприємства під час його реєстрації;

5) встановлення правомірності і правильності відображення в обліку змін власного капіталу протягом звітного періоду;

6) перевірка правильності вартісної оцінки майна, внесеного засновниками;

7) встановлення дотримання чинного законодавства щодо оформлення первинних документів і ведення бухгалтерського обліку власного капіталу;

8) перевірка повноти і правильності відображення у звітності структури власного капіталу та змін, що відбулися протягом року.

Об’єктами аудиту є власний капітал підприємства в розрізі складових, а також операції, пов’язані з його формуванням і використанням. Джерела інформації аудиту власного капіталу: – вимоги нормативних документів щодо операцій із власним капіталом;

– установчі документи, а також документи пов’язані із створенням підприємства (свідоцтво про державну реєстрацію, довідки про прийняття на облік у податковому органі, про реєстрацію в органі статистики та відповідних державних цільових фондах тощо);

– документи, що підтверджують право власності на майно, яке є внеском до статутного капіталу, свідоцтво про право власності на нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, інтелектуальну власність тощо;

– реєстр акціонерів для акціонерних товариств;

– витяги із протоколів зборів засновників, акціонерів;

– витяги рішень зборів директорів;

– накази і розпорядження виконавчої дирекції;

– ліцензії на здійснення окремих видів діяльності;

– журнали реєстрації виданих доручень і повноважень при реєстрації, перереєстрації, ліквідації, реорганізації та інших діях других осіб (крім керівника) підприємства;

– локальні нормативні акти підприємства;

– методики оцінки часток (паїв), внесених у статутний капітал в натуральній і нематеріальній формах згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, 8 “Нематеріальні активи”, 9 “Запаси”, 30 “Біологічні активи”;

– наказ про облікову політику підприємства;

– первинні документи з обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань, а також операцій, пов’язаних з формуванням і використанням власного капіталу; документи про внесення часток засновників до статутного капіталу (виписки банку, прибуткові касові ордери, акти оприбуткування майна у натуральній формі як внеску до статутного капіталу тощо);

– регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахункам:

10 “Основні засоби”;

11 “Інші необоротні матеріальні активи”;

12 “Нематеріальні активи”;

20 “Виробничі запаси”;

21 “Поточні біологічні активи”;

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”;

40 “Статутний капітал”;

41 “Пайовий капітал”;

42 “Додатковий капітал”;

43 “Резервний капітал”;

44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”;

45 “Вилучений капітал”;

46 “Неоплачений капітал”;

67 “Розрахунки з учасниками” тощо;

– акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки, дані внутрішнього контролю та інша документація, що узагальнює результати контролю;

– фінансова та статистична звітність (ф. 1 “Баланс”, ф.4 “Звіт про власний капітал”, ф. 5 “Примітки до річної фінансової звітності” тощо);

– відповіді на запити аудитора;

– результати, отримані в ході аудиторської перевірки тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – 1. Аудит власного капіталу