Аудит – Утенкова К. О. – 4. Аудит виробничих запасів

Необхідною умовою здійснення процесу виробництва є постійна наявність виробничих запасів у потрібній кількості та асортименті.

Основні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності висвітлено у 77 (С)БО№ 9 “Запаси”. Згідно з даним нормативним документом, запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їхня вартість може бути достовірно визначена.

З метою забезпечення ефективності обліку, виробничі запаси поділяють на такі класифікаційні групи:

– сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб; – незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу; – готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;

– товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;

– малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;

– поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за П(С)БО № 9 “Запаси”, а також сільськогосподарська продукція і продукція лісового господарства після її первісного визнання.

Як правило, на підприємстві обсяг операцій із запасами досить великий, а тому їх перевірка є трудомістким і відповідальним процесом.

Мета аудиту відповідно до МСА 200 “Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності” полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про виробничі запаси.

Виходячи з мети, основними завданнями аудиту виробничих запасів є такі:

– контроль за дотриманням чинного законодавства щодо операцій з виробничими запасами;

– встановлення правильності визнання активів запасами згідно з П(С)БО№ 9 “Запаси”;

– перевірка правильності формування первісної вартості запасів;

– дослідження стану складського господарства запасів;

– встановлення повноти і правильності відображення в бухгалтерському обліку надходження запасів за їх каналами;

– підтвердження (спростування) доцільності вибору підприємством методу списання запасів на витрати підприємства;

– перевірка дотримання встановлених нормативів використання запасів на виробництво;

– дослідження правильності і повноти відображення в обліку господарських операцій з вибуття запасів за їх каналами;

– перевірка правильності віднесення вартості запасів, використаних на виробництво.

Діючим Планом рахунків, затвердженим наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291, для обліку запасів передбачено клас 2 “Запаси”, який містить такі рахунки:

20 “Виробничі запаси”;

21 “Поточні біологічні активи”;

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”;

23 “Виробництво”;

24 “Брак у виробництві”;

25 “Напівфабрикати”;

26 “Готова продукція”;

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”;

28 “Товари”.

“Поточні біологічні активи”, хоча і віднесені до категорії запасів, проте мають свої особливості, як в обліку, так і у проведенні аудиту, а тому будуть описані окремо. Це ж стосується і рахунку 23 “Виробництво”.

Об’єктами аудиту є групи запасів, а також операції пов’язані з надходженням, рухом і вибуттям запасів на підприємстві, їх оцінка, нормування, списання тощо.

Джерелами інформації аудиту запасів є:

1) вимоги нормативних документів, що регламентують облік основних засобів;

2) наказ про облікову політику;

3) первинні та інші документи з обліку запасів: журнал обліку вантажів, що надійшли; довіреність; акт списання бланків довіреностей; журнал реєстрації довіреностей; прибутковий ордер; акт про приймання матеріалів; лімітно-забірна картка; наклад-на-вимога на відпуск матеріалів на сторону; накладна внутрішньогосподарського призначення: акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів; акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів; рахунок-фактура; товарно-транспортна накладна; акт закупки запасів; акт про брак; відомість про брак, накладна на здачу готової продукції на склад; опис-акт уцінки товарів і продукції, які залежались, і лишків запасів тощо;

4) картка (книга) складського обліку матеріалів;

5) сальдова відомість;

6) звіт про рух матеріальних цінностей:

7) регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахункам: 15 “Капітальні інвестиції”;

20 “Виробничі запаси”;

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”:

23 “Виробництво”;

26 “Готова продукція”:

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”;

28 “Товари”;

40 “Статутний капітал”;

41 “Пайовий капітал”;

46 “Неоплачений капітал”;

63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”; 70 “Доходи від реалізації”;

91 “Загально виробничі витрати”;

92 “Адміністративні витрати”; 94 “Інші витрати” тощо;

8) фінансова звітність (ф. 1 Баланс, ф.2 Звіт про фінансові результати, ф.5 Примітки до річної фінансової звітності);

9) відповіді на запити аудитора;

10) акти і довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю;

11) договори купівлі-продажу запасів, супровідні документи тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – 4. Аудит виробничих запасів