Аудит – Утенкова К. О. – 3. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками

У процесі господарської діяльності підприємства вступають у взаємовідносини з постачальниками та підрядниками з приводу придбання запасів, основних засобів, отримання послуг тощо. Такі операції супроводжуються відповідними розрахунками. Постачальники (підрядники) – це підприємства, що відвантажують продукцію (виконують роботи, надають послуги) покупцям.

Для узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками і підрядниками передбачено рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, який має такі субрахунки:

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”;

632 “Розрахунки з іноземними постачальниками”;

633 “Розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп”.

Мета аудиту розрахунків з постачальникам і підрядниками відповідно до МСА 200 “Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності” полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Виходячи з мети, основними завданнями аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками є такі:

– контроль за дотриманням чинного законодавства щодо розрахунків з постачальниками і підрядниками;

– перевірка наявності і правильності оформлення документів з поставки товарно-матеріальних цінностей (договорів, рахунків-фактур, актів звіряння розрахунків);

– встановлення правильності здійснення розрахунків з постачальниками та підрядниками і відображення їх в обліку;

– визначення правильності оцінки отриманих товарів при бартерних (товарообмінних) операціях;

– підтвердження повноти і своєчасності оприбуткування отриманих цінностей і обліку спожитих робіт, послуг;

– встановлення правильності оформлення та відображення в обліку виданих авансів, пред’явлення претензій;

– встановлення правильності відображення за відповідними статтями кредиторської заборгованості в балансі підприємства:

– встановлення причин і строків виникнення заборгованості за розрахунками, визначення реальності та шляхів її погашення;

– перевірка дотримання фінансово-розрахункової дисципліни та її впливу на платоспроможність підприємства.

Об’єктами аудиту є операції, пов’язані із розрахунками з постачальниками і підрядниками, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

Джерелами інформації аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками є:

1) вимоги нормативних документів щодо обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками;

2) наказ про облікову політику підприємства;

3) договірна документація на постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт і послуг;

4) первинні документи щодо обліку розрахунків, а також документи, що підтверджують надходження, оприбуткування ТМЦ, одержання послуг і т. д.;

5) журнал реєстрації довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;

6) акти звіряння розрахунків, акти інвентаризації розрахунків, аудиторські висновки тощо;

7) облікові регістри по рахунках:

10 “Основні засоби”;

11 “Інші необоротні матеріальні активи”;

12 “Нематеріальні активи”;

20 “Виробничі запаси”:

21 “Поточні біологічні активи”;

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”; 30 “Каса”;

31 “Рахунки в банку”;

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”;

64 “Розрахунки за податками і платежами” тощо.

8) Головна книга;

9) акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки, дані внутрішнього контролю та інша документація, що узагальнює результати контролю;

10) фінансова та статистична звітність (ф. 1 “Баланс”, ф. З “Звіт про рух грошових коштів”, ф. 5 “Примітки до річної фінансової звітності” тощо);

11) відповіді на запити аудитора;

12) результати, отримані в ході аудиторської перевірки тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – 3. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками