Аудит – Утенкова К. О

Аудит – Утенкова К. О. – Вступ

Ринкові відносини, що склались у реформованому аграрному секторі України, обумовили потребу удосконалення національної системи фінансово-економічного контролю. Для задоволення потреб нових груп споживачів економічної інформації відбулося становлення і продовжується розвиток аудиту – незалежної форми контролю.

Аудит – Утенкова К. О. – МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АУДИТУ

Ринкові відносини, що склались у реформованому аграрному секторі України, обумовили потребу удосконалення національної системи фінансово-економічного контролю. Для задоволення потреб нових груп споживачів економічної інформації відбулося становлення і продовжується розвиток аудиту – незалежної форми контролю.

Аудит – Утенкова К. О. – Тема 1. Сутність, предмет, метод і об’єкти аудиту

Ринкові відносини, що склались у реформованому аграрному секторі України, обумовили потребу удосконалення національної системи фінансово-економічного контролю. Для задоволення потреб нових груп споживачів економічної інформації відбулося становлення і продовжується розвиток аудиту – незалежної форми контролю.

Аудит – Утенкова К. О. – 1. Передумови виникнення аудиту в Україні

Ринкові відносини, що склались у реформованому аграрному секторі України, обумовили потребу удосконалення національної системи фінансово-економічного контролю. Для задоволення потреб нових груп споживачів економічної інформації відбулося становлення і продовжується розвиток аудиту – незалежної форми контролю.

Аудит – Утенкова К. О. – 2. Сутність аудиту

Термін аудит походить від латинського audio – “слухати”. Економічна наука по-різному тлумачить термін “аудит”. Класичним вважається визначення, дане відомим автором книги “Основи аудиту” Р. Адамсом, який стверджує, що аудит може бути визначений як діяльність

Аудит – Утенкова К. О. – 3. Предмет, метод і об’єкти аудиту

Аудит як вид діяльності має свій предмет, метод, за допомогою якого вивчає предмет, та об’єкт. Предметом аудиту є стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що знаходяться в сфері аудиторської оцінки. Метод, у

Аудит – Утенкова К. О. – 4. Класифікація аудиту

Аудит як вид діяльності має свій предмет, метод, за допомогою якого вивчає предмет, та об’єкт. Предметом аудиту є стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що знаходяться в сфері аудиторської оцінки. Метод, у

Аудит – Утенкова К. О. – 5. Нормативне регулювання аудиту в Україні

Аудит як вид діяльності має свій предмет, метод, за допомогою якого вивчає предмет, та об’єкт. Предметом аудиту є стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що знаходяться в сфері аудиторської оцінки. Метод, у

Аудит – Утенкова К. О. – Тема 2. Організація аудиторської діяльності в Україні

1. Сутність аудиторської діяльності Згідно зі ст. З Закону України “Про аудиторську діяльність”, аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та

Аудит – Утенкова К. О. – 1. Сутність аудиторської діяльності

1. Сутність аудиторської діяльності Згідно зі ст. З Закону України “Про аудиторську діяльність”, аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та

Аудит – Утенкова К. О. – 2. Організація управління аудитом в Україні

1. Сутність аудиторської діяльності Згідно зі ст. З Закону України “Про аудиторську діяльність”, аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та

Аудит – Утенкова К. О. – 3. Професійні організації аудиторів, їх повноваження і функції

Професійні організації аудиторів сприяють підвищенню професійного рівня аудиторів, захищають соціальні та професійні права аудиторів, вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення аудиторської діяльності, виконують інші повноваження, передбачені їхніми статутами і положеннями. Відповідно до Закону України “Про

Аудит – Утенкова К. О. – 4. Підготовка і сертифікація аудиторів

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність для здійснення аудиторської діяльності. Сертифікація аудиторів-це визначення кваліфікаційної придатності на заняття аудиторською діяльністю. В Україні сертифікація аудиторів здійснюється Аудиторською палатою. Умови

Аудит – Утенкова К. О. – 5. Порядок створення аудиторських фірм

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність для здійснення аудиторської діяльності. Сертифікація аудиторів-це визначення кваліфікаційної придатності на заняття аудиторською діяльністю. В Україні сертифікація аудиторів здійснюється Аудиторською палатою. Умови

Аудит – Утенкова К. О. – 6. Процедура замовлення аудиторських послуг

Аудиторські послуги надаються згідно з договором на проведення аудиту, укладанню якого передують такі процедури. Для здійснення аудиту на підприємстві аудитор (аудиторська фірма) повинна отримати від замовника письмове звернення у вигляді “Листа-замовлення” (рис. 2.2.). Рис.

Аудит – Утенкова К. О. – 7. Права і обов’язки аудиторів (аудиторських фірм)

Аудиторські послуги надаються згідно з договором на проведення аудиту, укладанню якого передують такі процедури. Для здійснення аудиту на підприємстві аудитор (аудиторська фірма) повинна отримати від замовника письмове звернення у вигляді “Листа-замовлення” (рис. 2.2.). Рис.

Аудит – Утенкова К. О. – 8. Професійна етика аудитора

Аудиторська діяльність – це професійна діяльність, яка має свій етичний кодекс, оскільки особи, що займаються цією діяльністю, зацікавлені у взаємодовірі та високій якості наданих послуг незалежно від поведінки деяких представників цієї професії. З метою

Аудит – Утенкова К. О. – 9. Відповідальність аудитора за неналежне виконання своїх обов’язків

Забезпечення якості аудиторських послуг і задоволення потреб суспільства потребує вдосконалення процесу саморегулювання аудиторської діяльності. Важливою функцією регулювання є здійснення контролю. Законом України “Про аудиторську діяльність” на Аудиторську палату України покладені повноваження щодо здійснення контролю

Аудит – Утенкова К. О. – 10. Контроль якості аудиторських послуг

Ключовим напрямком контролю аудиторської діяльності в Україні є контроль якості аудиторських послуг. Системи контролю якості аудиторських послуг формуються кожним аудитором та аудиторською фірмою в Україні. Аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально

Аудит – Утенкова К. О. – Тема 3. Внутрішній аудит

1. Сутність внутрішнього аудиту, його об’єкти і суб’єкти Внутрішній аудит є одним з видів внутрішньогосподарського контролю суб’єктів підприємницької діяльності. Внутрішній аудит являє собою незалежну діяльність суб’єкта господарювання спрямовану на перевірку та оцінку його діяльності

Аудит – Утенкова К. О. – 1. Сутність внутрішнього аудиту, його об’єкти і суб’єкти

1. Сутність внутрішнього аудиту, його об’єкти і суб’єкти Внутрішній аудит є одним з видів внутрішньогосподарського контролю суб’єктів підприємницької діяльності. Внутрішній аудит являє собою незалежну діяльність суб’єкта господарювання спрямовану на перевірку та оцінку його діяльності

Аудит – Утенкова К. О. – 2. Організація проведення внутрішнього аудиту

З метою здійснення внутрішнього аудиту підприємство може створювати аудиторську службу або наймати внутрішніх аудиторів. У ході своєї діяльності внутрішні аудитори проводять звичайні перевірки на відповідність або здійснюють операційний аудит. Внутрішні аудитори як суб’єкти аудиту

Аудит – Утенкова К. О. – 3. Реалізація результатів внутрішнього аудиту

З метою здійснення внутрішнього аудиту підприємство може створювати аудиторську службу або наймати внутрішніх аудиторів. У ході своєї діяльності внутрішні аудитори проводять звичайні перевірки на відповідність або здійснюють операційний аудит. Внутрішні аудитори як суб’єкти аудиту

Аудит – Утенкова К. О. – Тема 4. Планування, стадії і методичні прийоми аудиту

1. Стадії аудиторської перевірки Аудиторська перевірка – це складний і багатогранний процес, який складається з великої кількості різнорідних процедур, а тому її умовно можна поділити на такі стадії: 1) переддослідна (початково-організаційна); 2) дослідна; 3)

Аудит – Утенкова К. О. – 1. Стадії аудиторської перевірки

1. Стадії аудиторської перевірки Аудиторська перевірка – це складний і багатогранний процес, який складається з великої кількості різнорідних процедур, а тому її умовно можна поділити на такі стадії: 1) переддослідна (початково-організаційна); 2) дослідна; 3)

Аудит – Утенкова К. О. – 2. Основні принципи планування аудиторської перевірки

1. Стадії аудиторської перевірки Аудиторська перевірка – це складний і багатогранний процес, який складається з великої кількості різнорідних процедур, а тому її умовно можна поділити на такі стадії: 1) переддослідна (початково-організаційна); 2) дослідна; 3)

Аудит – Утенкова К. О. – 3. Складання Плану аудиту

Якісне планування аудиторської роботи сприяє забезпеченню належної уваги до важливих ділянок аудиторської перевірки, визначенню можливих проблем і виконанню роботи в стислий термін. Розглянувши всі вищеназвані питання, аудитор складає план аудиту. ПЛАН АУДИТУ Організація, що

Аудит – Утенкова К. О. – 4. Методичні прийоми і процедури, що застосовуються в аудиті

Якісне планування аудиторської роботи сприяє забезпеченню належної уваги до важливих ділянок аудиторської перевірки, визначенню можливих проблем і виконанню роботи в стислий термін. Розглянувши всі вищеназвані питання, аудитор складає план аудиту. ПЛАН АУДИТУ Організація, що

Аудит – Утенкова К. О. – Тема 5. Аудиторські докази і аудиторський ризик

1. Сутність і види аудиторських доказів Відповідно до норм стандартів аудиту аудитор повинен отримати таку кількість аудиторських доказів, яка б забезпечила можливість підготувати аудиторський висновок. Докази – це будь-які фактичні дані, на підставі яких

Аудит – Утенкова К. О. – 1. Сутність і види аудиторських доказів

1. Сутність і види аудиторських доказів Відповідно до норм стандартів аудиту аудитор повинен отримати таку кількість аудиторських доказів, яка б забезпечила можливість підготувати аудиторський висновок. Докази – це будь-які фактичні дані, на підставі яких

Аудит – Утенкова К. О. – 2. Процедури та прийоми одержання аудиторських доказів

Відповідно до МСА 500 “Аудиторські докази” існують наступні процедури одержання доказів: 1. Інспектування – перевірка записів, документів або матеріальних активів. V ході інспектування можна одержати аудиторські документальні докази різного ступеня надійності: – створені третіми

Аудит – Утенкова К. О. – 3. Аудиторський ризик

Аудиторський ризик, відповідно до МСА 400 “Оцінка ризиків та внутрішній контроль” полягає в тому, що аудитор може висловити неадекватну думку (зробити неадекватний висновок) за результатами проведеної перевірки. Ризик аудиту має три складові (рис. 5.1):

Аудит – Утенкова К. О. – 4. Помилки і шахрайства, виявлені в результаті аудиту. Суттєвість помилок

Аудиторський ризик, відповідно до МСА 400 “Оцінка ризиків та внутрішній контроль” полягає в тому, що аудитор може висловити неадекватну думку (зробити неадекватний висновок) за результатами проведеної перевірки. Ризик аудиту має три складові (рис. 5.1):

Аудит – Утенкова К. О. – МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА АУДИТУ

Тема 6. Аудит активів підприємства 1. Аудит операцій з основними засобами та іншими необоротними активами 1.1. Організація і методика аудиту основних засобів та інших необоротних активів Згідно з П (С)БО № 7 основні засоби

Аудит – Утенкова К. О. – Тема 6. Аудит активів підприємства

Тема 6. Аудит активів підприємства 1. Аудит операцій з основними засобами та іншими необоротними активами 1.1. Організація і методика аудиту основних засобів та інших необоротних активів Згідно з П (С)БО № 7 основні засоби

Аудит – Утенкова К. О. – 1. Аудит операцій з основними засобами та іншими необоротними активами

Тема 6. Аудит активів підприємства 1. Аудит операцій з основними засобами та іншими необоротними активами 1.1. Організація і методика аудиту основних засобів та інших необоротних активів Згідно з П (С)БО № 7 основні засоби

Аудит – Утенкова К. О. – 1.1. Організація і методика аудиту основних засобів та інших необоротних активів

Тема 6. Аудит активів підприємства 1. Аудит операцій з основними засобами та іншими необоротними активами 1.1. Організація і методика аудиту основних засобів та інших необоротних активів Згідно з П (С)БО № 7 основні засоби

Аудит – Утенкова К. О. – 1.2. Організація і методика аудиту нематеріальних активів

Згідно з П (С)БО № 8 “Нематеріальні активи” “нематеріальний актив” – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримуватися підприємством строком використання більше одного року (або одного

Аудит – Утенкова К. О. – 2. Аудит грошових коштів

В процесі своєї діяльності підприємства вступають у взаємовідносини, які супроводжуються певними розрахунками. Для здійснення таких розрахунків використовують грошові кошти, під якими розуміють готівку, кошти на рахунках в банку та депозити до запитання. Для ведення

Аудит – Утенкова К. О. – 2.1. Аудит грошових коштів у касі підприємства

В процесі своєї діяльності підприємства вступають у взаємовідносини, які супроводжуються певними розрахунками. Для здійснення таких розрахунків використовують грошові кошти, під якими розуміють готівку, кошти на рахунках в банку та депозити до запитання. Для ведення

Аудит – Утенкова К. О. – 2.2. Аудит грошових коштів на рахунках у банку

Мета аудиту відповідно до МСА 200 “Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності” полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації щодо грошових коштів на рахунках у банках.

Аудит – Утенкова К. О. – 3. Аудит дебіторської заборгованості

Відповідно до П (С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”, дебіторами є юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. А тому, дебіторська заборгованість –

Аудит – Утенкова К. О. – Методика аудиту дебіторської заборгованості

Стратегія проведення аудиту дебіторської заборгованості розробляється виходячи із норм МСА 300 “Планування”. На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства. З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю дебіторської заборгованості аудитор проводить тестування, під

Аудит – Утенкова К. О. – 4. Аудит виробничих запасів

Необхідною умовою здійснення процесу виробництва є постійна наявність виробничих запасів у потрібній кількості та асортименті. Основні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності висвітлено у 77 (С)БО№

Аудит – Утенкова К. О. – Методика аудиту виробничих запасів

Стратегія проведення аудиту виробничих запасів розробляється виходячи із норм МСА 300 “Планування”. На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства. Тестування внутрішнього контролю доцільно здійснювати за запропонованим нижче документом. Тест внутрішнього контролю

Аудит – Утенкова К. О. – 5. Аудит поточних біологічних активів

Поточні біологічні активи тваринництва складають особливу групу оборотних активів, що утримуються виключно на сільськогосподарських підприємствах. За своїм економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі, як складова поточних біологічних активів, є незавершеним виробництвом галузі тваринництва,

Аудит – Утенкова К. О. – Методика аудиту поточних біологічних активів

Стратегія проведення аудиту поточних біологічних активів розробляється виходячи із норм МСА 300 “Планування”. На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства. Тестування внутрішнього контролю доцільно здійснювати використовуючи запропонований нижче документ. Тест внутрішнього

Аудит – Утенкова К. О. – Тема 7. Аудит пасивів підприємства

1. Аудит власного капіталу Капітал – це джерело утворення активів підприємства, сформоване за рахунок власних і залучених коштів. Власний капітал суб’єкта господарювання визначається вартістю його майна, тобто чистими активами. За рівнем відповідальності власний капітал

Аудит – Утенкова К. О. – 1. Аудит власного капіталу

1. Аудит власного капіталу Капітал – це джерело утворення активів підприємства, сформоване за рахунок власних і залучених коштів. Власний капітал суб’єкта господарювання визначається вартістю його майна, тобто чистими активами. За рівнем відповідальності власний капітал

Аудит – Утенкова К. О. – Методика аудиту власного капіталу

Стратегія проведення аудиту власного капіталу розробляється виходячи із норм МСА 300 “Планування”. На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства. Отже, з метою оцінки ефективності внутрішнього контролю аудитор проводить тестування, у процесі