Аудит – Утенкова К. О. – Методика аудиту витрат

Стратегія проведення аудиту витрат розробляється виходячи із норм МСА 300 “Планування”. На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.

Отже, з метою оцінки ефективності внутрішнього контролю аудитор проводить тестування, у процесі якого з’ясовує питання викладені у наступному документі.

Тест внутрішнього контролю витрат

Аудиторська фірма “Центр-аудит”

Підприємство ТОВ “Агроінформ”

Період, що перевіряється 01.01,2009-31.12.2009

Зміст

Варіанти відповіді

Примітки

Так

Ні

Інформація відсутня

1

2

3

4

5

6

1.

Чи були у звітному періоді суттєві зміни технології виробництва продукції на підприємстві

2.

Чи були у звітному періоді суттєві зміни номенклатури виробленої продукції

3.

Чи затверджені на підприємстві методичні рекомендації щодо розрахунку собівартості реалізованої продукції

4.

Чи були у звітному періоді зміни об’єктів обліку витрат

5

Чи були у звітному періоді зміни методу калькулювання собівартості продукції

6

Чи були у звітному періоді зміни в класифікації витрат на прямі і непрямі

7.

Чи були у звітному періоді зміни методів розподілу непрямих витрат між окремими об’єктами обліку витрат

8

Чи були у звітному періоді зміни в класифікації витрат на постійні та змінні

9

Чи були у звітному періоді зміни складу і змісту калькуляційних статей

10.

Чи були у звітному періоді зміни у відображенні незавершеного виробництва

11.

Чи були у звітному періоді зміни порядку розрахунку понаднормативних виробничих витрат

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання плану аудиту.

Під час здійснення аудиту витрат підприємства широко використовують дані, отримані в результаті перевірки виробничих запасів, зносу необоротних активів та інших складових витрат. При аудиті витрат, що формують собівартість виготовленої продукції, наданих послуг, тобто аудиту виробничої діяльності, необхідно встановити:

1) обгрунтованість об’єктів і номенклатури статей витрат;

2) правильність документального оформлення операцій з обліку витрат і виходу продукції;

3) достовірність обліку витрат виробництва та калькуляції собівартості продукції;

4) достовірність формування, розподілу та відображення в обліку загальновиробничих витрат;

5) повноту оприбуткування продукції та правильність відображення в обліку.

Під час аудиту витрат на виробництво і калькулювання собівартості необхідно керуватись нормами МСА 540 “Аудит оціночних значень”.

Відповідно до МСА 540 “Аудит оціночних значень” аудитору необхідно підтвердити обгрунтованість оцінного значення.

При аудиті оцінних значень аудитор може застосовувати наступні аудиторські процедури:

1. Оглядову перевірку й тестування процесу, які використовуються керівництвом при виведенні оціночних значень, до них відносяться:

– оцінка даних і розгляд допущень. При проведенні цих процедур аудитор має переконатися в точності, повноті й доречності зроблених оцінок;

– тестування обчислень, зроблених при оцінці; при цьому повинна бути перевірена процедура обчислення;

– порівняння оцінок різних періодів. При проведенні процедур порівняння збільшується надійність отриманих оцінок;

– розгляд процедур затвердження оцінних значень керівництвом. При проведенні цих процедур аудитор повинен перевірити, на якому рівні було ухвалене рішення і як воно оформлене;

2. Незалежну оцінку для порівняння з наявним значенням;

3. Оглядову перевірку наступної події для підтвердження наявної оцінки.

Незалежна оцінка необхідна для підтвердження наявних оціночних значень і збільшення їхньої надійності.

Оглядова перевірка може знизити або усунути необхідність у перевірці або тестуванні процедур, використовуваних керівництвом при підготовці оціночних значень.

У висновку аудитор повинен дати остаточну оцінку оціночним значенням.

Що стосується інших видів витрат, то плануючи аудиторську перевірку, необхідно запланувати наступне.

ПЛАН аудиту витрат

Аудиторська фірма “Центр-аудит”

Підприємство TOB “Агроінформ”

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Запланований ризик середній

Запланована суттєвість 10000 грн.

№ з/п

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Період перевірки

Примітки

1

3

4

5

І. Адміністративні витрати (рахунок 92

1.

Перевірка обгрунтованості включення витрат до складу адміністративних

Макаренко В. Ю.

01 лютого 2010 р.

2.

Наведення складу витрат за статтями згідно із застосовуваною підприємством класифікацією

Макаренко В. Ю.

01 лютого 2010 р.

3.

Перевірка обгрунтованості віднесення до складу адміністративних витрат податків, зборів та обов’язкових платежів

Степанов К. Д.

01 лютого 2010 р.

4.

Складання переліку видів і сум податків, віднесених на адміністративні витрати

Макаренко В. Ю.

02 лютого 2010 р.

5.

Перевірка наявності й повноти оформлення документів, що підтверджують витрати

Степанов К. Д.

02 лютого 2010 р.

II. Витрати на збут (рахунок 93)

1.

Перевірка обгрунтованості включення витрат до складу витрат на збут

Степанов К. Д.

01 лютого 2010 р.

2.

Наведення складу витрат за центрами виникнення витрат згідно із застосовуваною підприємством класифікацією

Макаренко В, ю.

02 лютого 2010 р.

3.

Перевірка наявності й повноти оформлення документів, що підтверджують витрати

Степанов К. Д.

02 лютого 2010 р.

III. Інші витрати операційної діяльності (рахунок 94)

1.

Перевірка правильності визначення собівартості іноземної валюти, що реалізована, та операційних курсових різниць

Макаренко В. Ю.

01 лютого 2010 р.

2.

Перевірка відповідності застосованого методу оцінки запасів при реалізації обліковій політиці

Макаренко В. Ю.

01 лютого 2010 р.

3.

Перевірка правильності розрахунку резерву сумнівних боргів

Степанов К. Д.

01 лютого 2010 р.

4.

Перевірка обгрунтованості списання на витрати поточної безнадійної заборгованості в сумі, що перевищує резерв сумнівних боргів

Макаренко В. Ю.

02 лютого 2010 р.

5.

Перевірка правильності відображення в обліку витрат від знецінення, нестачі та псування запасів

Степанов К. Д.

02 лютого 2010 р.

6.

Перевірка наявності та повноти оформлення документів, що підтверджують витрати

Макаренко В. Ю.

03 лютого 2010 р.

IV. Фінансові витрати (рахунок 95)

1.

Перевірка повноти відображення витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за кредит

Макаренко В. Ю.

01 лютого 2010 р.

2.

Перевірка наявності та правильності відображення витрат, пов’язаних з випуском, утриманням та обігом цінних паперів

Макаренко В. Ю.

01 лютого 2010 р.

3.

Перевірка наявності та правильності відображення витрат, пов’язаних з фінансовим лізингом

Макаренко В. Ю.

01 лютого 2010 р.

V. Втрати від участі в капіталі (рахунок 96)

1.

Перевірка наявності та правильності відображення витрат, пов’язаних із втратами:

– від інвестицій в асоційовані підприємства;

– від спільної діяльності;

– від інвестицій у дочірні підприємства

Степанов К. Д.

02 лютого 2010 р.

VI. Інші витрати (рахунок 97)

1.

Перевірка розрахунку собівартості: реалізованих фінансових інвестицій; реалізованих необігових активів; реалізованих майнових комплексів.

Степанов К. Д.

02 лютого 2010 р.

2.

Перевірка правильності розрахунку від’ємних неопераційних курсових різниць

Макаренко В. ю.

02 лютого 2010 р.

VII. Узагальнюючі процедури

1.

Складання переліку відсутніх первинних документів

Степанов К. Д.

02 лютого 2010 р.

2

Складання переліку витрат, не відображених 8 обліку

Макаренко В. Ю.

03 ЛЮТОГО

2010 р.

3.

Узагальнення інформації з аудиту витрат

Степанов К. Д.

02 лютого 2010 р.

4.

Перевірка Головної книги щодо суттєвості нестандартних записів на бухгалтерських рахунках

Макаренко В. Ю.

03 лютого 2010 р.

5.

Формулювання висновку за результатами перевірки

Степанов К. Д.

03 лютого 2010 р.

Під час аудиту витрат аудитор перевіряє доречність формул, що використовуються в розрахунках, правильність процедур обчислення (обсяг тестів залежить від істотності оцінних значень). При перевірці розгляду процедур затвердження оцінних значень керівництвом аудитор повинен визначити, чи було значення затверджене керівництвом, що має відповідні повноваження, і чи відображені процедури розгляду й затвердження в документації клієнта.

Остаточна оцінка обгрунтованості досліджуваних значень повинна проводитись на підставі знання бізнесу клієнта й аналізу погодженості оцінки з іншими доказами, отриманими в ході аудиту. Якщо є значна різниця між оцінкою, підтвердженою доказами аудитора, і показником, визначеним керівництвом, то клієнтові необхідно її обгрунтувати. Якщо керівництво не надасть вагомого обгрунтування оцінки, аудитор може звернутися до керівництва про перегляд показника, а у випадку відмови вважати виявлену різницю перекручуванням інформації.

Якщо розбіжності обгрунтовані, але є загальна тенденція до завищення або заниження показників, то аудитор має визначити, чи не матиме ця обставина в сукупності істотного впливу на фінансову звітність.

Коли неможливо одержати розумне оцінне значення, аудитор має подумати про доцільність застосування модифікованого аудиторського висновку відповідно до МСА 700.

Перевірку правильності формування собівартості виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт доцільно відобразити у робочому документі наступного виду (РД 23).

Аудит   Утенкова К. О.   Методика аудиту витрат

Аудит   Утенкова К. О.   Методика аудиту витрат

Аудит   Утенкова К. О.   Методика аудиту витрат

Аудит   Утенкова К. О.   Методика аудиту витрат

Порушення дотримання норм, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, які можуть бути виявлені під час аудиту, наведені в табл. 8.3.

Таблиця 8.3. Перелік можливих порушень в обліку витрат

З/п

Можливі порушення

Пункти П (С)БО № 16, що порушуються

1

2

3

1.

Витрати відображаються без зв’язку зі зменшенням активу та збільшенням зобов’язань

П. 5

2.

Недостовірне визначення (оцінка) суми витрат

П.6

3.

Витрати визнаються витратами певного періоду неодночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені; витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, не відображаються у складі періоду, в якому вони були здійснені

П.7

4.

Помилкове визнання в складі витрат:

– платежів за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

– попередньої (авансової) оплати запасів, робіт, послуг;

– погашення одержаних позик;

– витрати, що відображаються зменшенням власного капіталу.

П.9

5.

Неправильне віднесення витрат до складу адміністративних витрат. Включення адміністративних витрат до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)

П. п. 17,18

6

Неправильне віднесення витрат до складу витрат на збут. Включення витрат на збут до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)

П. л. 17, 19

7.

Неправильне віднесення витрат до складу інших операційних витрат. Включення інших операційних витрат до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)

П. п. 17,20

8

Неправильне віднесення витрат до складу фінансових витрат, втрат від участі в капіталі, інших витрат

П. 27,28,29

9.

Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності без вирахування суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій

П. 31

10.

Неповне відображення передбаченої П (С)БО № 16 інформації в примітках до фінансових звітів

11.

Нерозкриття складу та сум витрат, відображених у статтях “Інші операційні витрати)”

П. 32

12.

Ненаведення складу та сум втрат за кожною надзвичайною подією

13.

Нерозкриття складу та сум витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо в складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – Методика аудиту витрат