Аудит – Утенкова К. О. – 2. Аудит доходів підприємства

Дохід являє собою збільшення активу або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства) за умов, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Мета аудиту доходів відповідно до МСА 200 “Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності” полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про доходи отримані підприємством.

Критерієм оцінки при аудиті даної ділянки буде виступати документ, який визначає методичні засади формування в обліку інформації про доходи підприємства, а саме П (С)БО № 15 “Дохід”.

П (С)БО 15 “Дохід” та П (С)БО 30 “Біологічні активи” передбачені такі групи визнаних доходів:

– дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

– інші операційні доходи;

– фінансові доходи;

– інвестиційні доходи:

– дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

Склад доходів, що належать до відповідної групи, встановлено П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.

Доходи віднесені до об’єктів аудиту на підставі двох принципів: нарахування і відповідності.

Нарахування – це принцип, який передбачає правильне відображення в обліку доходів на момент їх виникнення, незалежно віддати надходження грошових коштів на рахунок.

Відповідність – передбачає визначення фінансового результату шляхом порівняння дохідної частини підприємства у звітному періоді з витратами, понесеними у цьому ж періоді.

Дня обліку доходів Планом рахунків передбачено такі рахунки:

70 “Доходи від реалізації”;

71 “Інші операційні доходи”;

72 “Дохід від участі в капіталі”;

73 “Інші фінансові доходи”;

74 “Інші доходи”;

75 “Надзвичайні доходи”.

Основні завдання аудиту доходів такі:

1) контроль за дотриманням чинного законодавства щодо обліку витрат та відображення інформації про доходи у фінансовій звітності підприємства:

2) перевірка правильності розподілу доходів за класифікаційними групами;

3) перевірка правильності визнання та оцінки доходів;

4) перевірка правильності формування прибутку у звітному періоді;

5) встановлення достовірності даних у первинних документах і на рахунках бухгалтерського обліку за операціями з формування доходів;

6) перевірка правильності і законності відображення доходів у звітності підприємства тощо.

Об’єктами аудиту доходів є групи доходів підприємства, а також господарські операції, пов’язані з формуванням доходів підприємства.

Джерелами інформації аудиту при цьому є:

– вимоги нормативних документів, що регулюють облік доходів;

– наказ про облікову політику підприємства;

– первинні документи з обліку доходів (рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, розрахункові документи тощо);

– регістри синтетичного і аналітичного обліку доходів;

– інші документи, які використовуються для відображення в обліку операцій з формування доходів підприємства (договори, довідки бухгалтерії тощо);

– звітність підприємства (ф. 1 Баланс, ф. 2 Звіт про фінансові результати);

– аудиторські висновки, акти ревізій, перевірок минулих періодів тощо; – відповіді на залити аудитора.

Методика аудиту доходів

Стратегія проведення аудиту доходів розробляється виходячи із норм МСА 300 “Планування”. На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.

Отже, з метою оцінки ефективності внутрішнього контролю аудитор проводить тестування, у процесі якого з’ясовує питання викладені у наступному документі.

Тест внутрішнього контролю доходів

Аудиторська фірма “Центр-аудит”

Підприємство TOB “Агроінформ”

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Варіанти від повід

Зміст

Так

Ні

Інформація відсутня

Примітки

1

2

3

4

5

6

1.

Чи здійснюється класифікація доходів відповідно до П (С)БО 15 “Дохід”

2.

Чи ведеться окремо облік різних видів доходів

3.

Чи є відповідальні особи за повноту та своєчасність відвантаження товарів (робіт, послуг)

4.

Хто розробляє та затверджує цінову політику:

– керівник;

– спеціальний відділ;

– бухгалтерія.

5.

Хто дає дозвіл на реалізацію продукції (робіт, послуг):

– керівник;

– заступник;

– особа уповноважена статутом.

6.

Чи узгоджується з головним бухгалтером реалізація продукції (робіт, послуг) боржникам

7.

Хто приймає рішення про реалізацію продукції (робіт, послуг) пов’язаним особам:

– керівник;

– спеціально створена комісія;

– рада;

– інші

8

Чи звіряються рахунки-фактури з затвердженими законодавчими нормами і документами з реалізації продукції (товарів)

9.

Чи звіряються дані аналітичного обліку по формуванню доходів:

– з головною книгою;

– з журналами-ордерами

10.

Чи ведеться аналітичний облік реалізації товарів (робіт, послуг) та визнання доходів

11.

Чи ведеться аналітичний облік фінансових доходів

12.

Чи ведеться аналітичний облік інших доходів

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання плану аудиту.

ПЛАН аудиту доходів

Аудиторська фірма “Центр-аудит”

Підприємство TOB “Агроінформ”

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Запланований ризик середній

Запланована суттєвість 10000 гри.

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Період перевірки

Примітки

1

2

3

4

5

1.

Перевірка відповідності облікової політики щодо обліку доходів нормам діючого законодавства

Макаренко В. Ю.

01 лютого 2010 р.

2.

Перевірка правильності класифікації доходів за видами діяльності і звітними періодами

Степанов К. Д.

01 лютого 2010 р.

3.

Перевірка первинних документів з обліку доходів

Макаренко В. ю.

02 лютого 2010 р.

4.

Перевірка визнання і розрахунку доходів від реалізації

Макаренко В. Ю.

02 лютого 2010 р.

5.

Перевірка визнання і розрахунку доходів від іншої операційної діяльності

Степанов К. Д.

02 лютого 2010 р.

6.

Перевірка визнання і розрахунку доходів від фінансової діяльності

Макаренко В. Ю.

03 лютого 2010 р.

7.

Перевірка визнання і розрахунку доходів від інвестиційної діяльності

Макаренко В. ю.

04 лютого 2010 р.

8

Перевірка відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку по рахункам класу 7

Степанов К. Д.

04 лютого 2010 р.

9.

Формулювання висновків за результатами аудиту

Макаренко В. Ю.

05 лютого 2010 р.

Для забезпечення ефективності аудиторської перевірки необхідно дослідити порядок відображення доходів в облікових регістрах і фінансовій звітності. Наприклад, кредит рахунку 70 “Дохід від реалізації” повинен відповідати рядку 010 у Звіті про фінансові результати.

В цілому аудит доходів здійснюється за певними напрямками, кожен з яких має свою методику.

Так, одним з напрямків є перевірка відповідності класифікації, оцінки та умов визнання доходів чинному законодавству. При цьому ретельно вивчається наказ про облікову політику підприємства, встановлюється відповідність положень даного документа нормам чинного законодавства.

На наступному етапі здійснюється аудит правильності відображення доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Господарські операції з реалізації продукції посідають основне місце у формуванні фінансових результатів підприємства, тому інформація фінансових показників має бути достовірною. Чистий дохід від реалізації визначається як різниця між доходом від реалізації і сумою ПДВ, акцизного збору та іншими зборами або податками і відрахуваннями з доходу. Тому в ході аудиторської перевірки мають бути встановлені:

Повнота відображення на рахунках бухгалтерського обліку і в звітності здійснених угод;

Своєчасність відображення реалізації продукції в обліку;

Правильність класифікації отриманого доходу від реалізації;

Своєчасність відображення сум дебіторської заборгованості;

У санкціонованість операцій з реалізації продукції, робіт і послуг.

Після цього проводиться аудит правильності відображення інших операційних доходів. Під час такої перевірки має бути встановлена правильність відображення в облікових документах доходів, отриманих у вигляді відсотків, штрафів, пені, неустойки. При цьому порівнюють суми за кредитом рахунку 71 “Інший операційний дохід” із сумами, зазначеними у договорах (якщо знаходять відхилення, то обов’язково встановлюють причину). Перевіряють також повноту відображення в обліку отриманих відсотків за розрахунками, поточним та іншими рахунками підприємства. З цією метою досліджують укладені підприємством договори з банком, виписки банку тощо.

Особливе місце займає встановлення правильності відображення в обліку курсових різниць, доходів або втрат від їх зміни.

Перевірка доходів від участі в капіталі здійснюється з метою встановлення: 1) правильності документального оформлення доходів, отриманих від участі в капіталі інших підприємств; 2) правильності та повноти відображення в облікових регістрах і на рахунках бухгалтерського обліку дивідендів, отриманих за акціями, облігаціями тощо; 3) правильності ведення синтетичного та аналітичного обліку рахунків 72, 73 та віднесення їх результатів на рахунок 79 “Фінансові результаті”.

В ході аудиту можуть бути виявлені такі порушення при веденні бухгалтерського обліку доходів:

– невірна класифікація доходів;

– недотримання принципу нарахування і відповідності доходів і витрат;

– невірно обчислена сума доходу;

– помилки в бухгалтерських проводках при відображенні господарських операцій з формування доходів і списання їх на фінансові результати;

– відсутність первинних документів з обліку доходів;

– невідповідність даних синтетичного і аналітичного обліку;

– невірне відображення в звітності доходів підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – 2. Аудит доходів підприємства