Аудит – Утенкова К. О. – Методика аудиту розрахунків з оплати праці

Стратегія проведення аудиту розрахунків з оплати праці розробляється виходячи із норм МСА 300 “Планування”. На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.

Отже, з метою оцінки ефективності внутрішнього контролю аудитор проводить тестування, у процесі якого з’ясовує питання викладені у наступному документі.

Тест внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці

Аудиторська фірма “Центр-аудит”

Підприємство TOB “Агроінформ”

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Зміст

Варіанти відповіді

Примітки

Так

Ні

Інформація відсутня

1

2

3

4

5

6

1.

Яка на підприємстві застосовуються системи оплати праці: погодинна; відрядна.

2.

Чи укладено Колективний договір

3

Чи затверджене Положення про оплату праці

4.

Чи затверджений штатний розклад

5.

Чи розцінки (при відрядній системі оплати праці) затверджені

6

Чи ведуться табелі обліку робочого часу

7.

Чи відрядна оплата нараховується на підставі нарядів

8

Чи затверджений графік відпусток

9.

Накази на прийом, звільнення, надання відпусток ведуться:

– кадровою службою;

– секретарем;

– керівником.

10.

Чи нарахування заробітної плати і утримання з неї здійснюється автоматизовано

11.

Чи розрахунок внесків на обов’язкове страхування здійснюється автоматизовано

12.

Чи здійснюються виплати за договорами цивільно-правового характеру

13.

Чи видається заробітна плата натурою

14.

Чи виплачується матеріальна допомога

15.

Чи здійснювалися утримання за виконавчими листами

16.

Чи здійснюються виплати компенсаційного і заохочувального характеру

17.

Чи депонована зарплата здавалася в банк

18.

Чи виплачувалася з виручки заробітна плата

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання плану аудиту.

ПЛАН аудиту розрахунків з оплати праці

Аудиторська фірма “Центр-аудит”

Підприємство TOB “Агроінформ”

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Запланований ризик середній

Запланована суттєвість 10000 грн.

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Період перевірки

Примітки

1

2

3

4

5

1.

Перевірка відповідності облікової політики щодо операцій з нарахування і виплати заробітної плати

Макаренко В. Ю.

01 лютого 2010 р.

2.

Перевірка первинних документів з обліку праці та її оплати

Степанов К. Д.

01 лютого 2010 р.

3.

Перевірка правильності нарахування заробітної плати різним категоріям працівників

Макаренко В. Ю.

02 лютого 2010 р.

4.

Перевірка правильності здійснення утримання податку з доходів фізичних осіб

Макаренко В. Ю.

02 лютого 2010 р.

4.

Перевірка правильності здійснення утримань до фондів соціального страхування і Пенсійного фонду

Степанов К. Д.

02 лютого 2010 р.

5.

Перевірка дотримання строків, порядку, документального оформлення та відображення в обліку виплат заробітної плати

Макаренко В. Ю.

03 лютого 2010 р.

6.

Перевірка правильності нарахування і виплат відпускних, премій та інших компенсацій і винагород

Макаренко В. Ю.

04 лютого 2010 р.

7.

Перевірка відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку по рахунку 66

Степанов К. Д.

04 лютого 2010 р.

8

Формулювання висновків за результатами аудиту

Макаренко В. Ю.

05 лютого 2010 р.

Під час аудиту використовують такі процедури, як перерахунок, перегляд, оцінка, порівняння, зіставлення, логічний аналіз тощо. Наприклад, зіставлення даних бухгалтерського обліку з первинними документами (табель обліку робочого часу і розрахунок заробітної плати); перерахунки сум, які були утримані, і порівняння їх із нормами діючого законодавства.

Під час перевірки первинних документів застосовують такі способи: суцільний, вибірковий і комбінований. Наприклад, якщо при перевірці кількох первинних документів з пачки аудитор не знайшов помилок, він вважає, що всі документи з пачки є такими, що відповідають встановленим вимогам і не містять помилок.

Виконання аудиторських процедур має здійснюватись послідовно. Аудит розрахунків з оплати праці можна розбити на такі етапи.

Етап І – виявлення наявності і встановлення відповідності чинному законодавству локальних нормативних документів (правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про оплату праці, преміювання, норми й розцінки, трудові угоди, контракти, угоди про оренду та внутрішньогосподарський розрахунок);

Етап 2 – перевірка обгрунтованості виробничої програми, визначення фонду оплати праці на прогнозований обсяг робіт, тарифних ставок, розцінок посадових окладів та оплати за контрактом;

Етап 3 – перевірка правильності розрахунків з оплати праці у грошовій і натуральній формах, остаточних розрахунків за продукцію у кінці року;

Етап 4 – перевірка дотримання встановленого порядку оподаткування та здійснення утримань із заробітної плати;

Етап 5 – дослідження стану синтетичного і аналітичного обліку оплати праці, перевірка достовірності звітності підприємства;

Етап б – оцінка стану обліку, звітності щодо праці та її оплати, внутрішньогосподарського контролю використання робочого часу й фонду оплати праці.

Отже, на першому етапі аудиту розрахунків з оплати праці необхідно ознайомитися з формою та системою оплати праці, яка існує на даному підприємстві, встановити наявність внутрішнього положення про оплату праці та трудових угод; з’ясувати які нормативні документи використовують на цій ділянці обліку тощо. Тобто аудитору необхідно вивчити та оцінити систему внутрішнього контролю, його сильні сторони з метою визначення аудиторської вибірки.

Після цього аудитор перевіряє достовірність первинних документів з обліку праці та її оплати, їх відповідність нормативним вимогам. При цьому необхідно звернути увагу на наявність і правильність заповнення реквізитів підприємства, наявність відповідних підписів, відсутність виправлень і підчисток. Ці документи підлягають вибірковій перевірці.

Крім того, аудитор встановлює реальність виконаних робіт, використовуючи прийоми зустрічної перевірки документів з обліку затрат праці і її оплати та даних документів про виконання робіт і оприбуткування продукції.

Важливим аспектом є перевірка реальності вказаних у первинних документах робіт. Для цього аудитор перевіряє і зіставляє дані документів, а також здійснює опитування відповідних осіб та перевіряє виконані роботи.

Необхідно також встановити відсутність повторного включення робіт у документи з обліку праці і її оплати або повторне нарахування сум за раніше оплаченими первинними документами. Особливу увагу слід звернути на розрахунки з оплати праці з працівниками, які прийняті на роботу за трудовою угодою. Встановлюють реальність таких трудових відносин, тобто чи не носять вони фіктивний характер. Отже, аудитору необхідно встановити, за яку роботу і в якому обсязі нарахована така оплата праці, якими документами підтверджується обсяг виконаних робіт і розмір нарахованої заробітної плати.

Також необхідно перевірити, чи не включено до первинних документів з обліку праці осіб, які не брали участь у виконанні цих робіт. Це порушення виявляють шляхом порівняння прізвищ працівників зі списковим складом бригади, підрозділу, а також шляхом опитування окремих осіб, звіряння підписів у трудовій книжці, заяві про приймання на роботу та платіжних документах тощо.

З метою перевірки правильності визначення обсягів виконаних робіт порівнюють обсяги виконаних робіт, що вказані в первинних документах з обліку праці та її оплати, з аналогічними показниками технологічних карт, довідками норм виробітку, а також контрольними замірами фактично виконаних робіт (у разі необхідності аудитор особисто перевіряє обсяг виконаних робіт).

Перевірка правильності застосування тарифних ставок, розцінок та розрахунку сум нарахованої заробітної плати проводиться вибірковим методом. У випадку виявлення порушень (зловживань) первинні документи мають бути перевірені повністю.

Перевірка оплати, нарахованої працівникам за встановленими окладами, передбачає встановлення правильності розрахунку відпрацьованого часу працівником і відповідність фактично отриманих сум величині окладу відповідно до штатного розпису (або за відпрацьованим часом згідно з наказом по підприємству).

Ретельній перевірці підлягають і такі документи, як Положення про оплату праці, норми виробітку, документи оприбуткування готової продукції, її транспортування й переробки.

З метою виявлення недостовірних операцій здійснюють такі процедури, як опитування відповідних осіб, взаємна перевірка господарських операцій, а також контрольного обміру виконаних робіт (будівельні та інші роботи), контрольне зважування тощо, якщо це можливо виконати у період перевірки.

Перевірка оплати праці, нарахованої працівникам за встановленими окладами, полягає у визначенні відпрацьованого працівником часу і розцінки за одиницю часу. Після цього встановлюють відповідність фактично одержаних сум окладу згідно із штатним розписом (або за відповідним наказом підприємства) сумам, що належать до сплати.

Особливу увагу аудитор приділяє додатковій оплаті праці Перевіряються правомірність виплат відповідно до чинного законодавства і Положення про оплату праці підприємства, правильність нарахування виплат та віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку.

Перевірка правильності додаткової оплати керівників і фахівців за збільшення виробництва окремих видів продукції передбачає також перевірку достовірності прийнятих до розрахунку показників.

Правильність нарахування надбавок і доплат у тваринництві перевіряють за встановленими підвищеними тарифними ставками, доплатами за класність, оплатами за стаж.

Одним із можливих варіантів додаткової оплати є впровадження на підприємстві підвищених розцінок за одиницю виконаних робіт. Аудитору потрібно перевірити наявність нормативного документа, яким передбачено підвищені розцінки, та встановити їх обгрунтованість. Обгрунтованість розцінок перевіряють порівнянням даних первинних документів з обліку праці та її оплати та накопичувальних відомостей обліку робіт, оперативного обліку чи статистичної звітності із затвердженими у підприємстві календарними строками підвищеної оплати.

Важливим моментом є контроль правомірності віднесення на собівартість витрат, пов’язаних з оплатою праці. Віднесення витрат з оплати праці на собівартість продукції має здійснюватись відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”, “Методичних рекомендацій з планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств” тощо.

Після цього з’ясовується правильність проведених утримань. Насамперед перевіряють правильність визначення податку з доходів фізичних осіб на загальну суму оплати праці.

У випадках застосування пільг при оподаткуванні працівників необхідно перевірити обгрунтованість і законність таких дій, а також правильність проведених розрахунків. Встановлюють також повноту й правильність проведених по закінченні року перерахунків податку з доходів фізичних осіб і відповідних донарахувань або утримань, повноту та своєчасність перерахувань до бюджету нарахованих сум даного податку по закінченні кожного місяця.

Крім утримання прибуткового податку із заробітної плати, можуть здійснюватись і інші види утримань, а тому аудитор повинен встановити законність і правильність утримань за виконавчими листами, сплати страхових внесків та кредитів, виданих в рахунок оплати праці авансами, відшкодування ми матеріального збитку, заподіяного матеріально відповідальними особами тощо.

Особливу увагу необхідно приділити перевірці правильності здійснених утримань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування (проаналізувати діючі ставки, наявність пільг тощо).

Перевірку правильності проведених утримань із заробітної плати доцільно оформити у наступному вигляді (РД 22).

Аудит   Утенкова К. О.   Методика аудиту розрахунків з оплати праці

Після цього досліджують правильність депонування заробітної плати і порядок обліку депонованих сум (наявність відміток “Депоновано” у розрахунково-платіжній відомості; складання реєстру депонованих сум, який слід порівнювати з розрахунковою відомістю і картками (книгами) обліку розрахунків із депонентами).

Під час аудиту необхідно також здійснити перевірку вказаної в облікових регістрах кореспонденції рахунків. В першу чергу це стосується правильності визначення рахунків витрат, на які відноситься нарахована заробітна плата.

Особливо ретельно вивчають розрахунково-платіжну відомість, перевіряють підсумки як по горизонталі, так і по вертикалі. Це пов’язано з тим, що часто трапляються порушення, спричинені підробленням сум у розрахунково-платіжній відомості.

Аудит розрахунків з оплати праці проводиться також і в напряму встановлення відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку на рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці”. Аналітичний облік ведеться по кожному працівникові, з яким проводяться такі розрахунки. А тому необхідно встановити відповідність підсумків розрахунково-платіжних відомостей, кожен рядок якої відповідає окремому працівнику, сумам оборотів і сальдо за рахунком 66 “Розрахунки з оплати праці”, де за кредитом відображають нарахування заробітної плати, а за дебетом – утримання із заробітної плати або її виплату.

На наступному етапі аудитор перевіряє відповідність сальдо за рахунком 66 “Розрахунки з оплати праці” даним регістрів синтетичного обліку, Головної книги та ф.1 “Баланс” підприємства. Вибірково перевіряє правильність перенесення залишків на початок місяця. На практиці трапляються випадки, коли на початок періоду під час відкриття оборотних відомостей працівники бухгалтерії роблять помилки при перенесенні залишків: замість колонки “за робітником” дебету рахунку ставлять суму в колонку “за підприємством” кредиту рахунку. Для виявлення помилок необхідно зіставити окремо залишки за дебетом та кредитом рахунків окремо на початок та на кінець звітного періоду.

Перевіряючи звітність підприємства, встановлюють достовірність і порівнянність її показників, що відображають облік праці та її оплати на підприємстві.

На заключному етапі аудиту розрахунків з оплати праці систематизують та аналізують виявлені помилки й порушення та визначають їх вплив на достовірність показників фінансової, податкової та статистичної звітності.

Типовими помилками і порушеннями в обліку розрахунків з оплати праці є такі:

– нереальність зазначеної у звітності чисельності працівників;

– недостовірність визначення обсягів виконаних робіт;

– невірне визначення середнього доходу одного працівника і середньоспискової чисельності працюючих на підприємстві;

– наявність занесених у документи осіб, які не брали участі у виконанні робіт;

– недостовірність відображених в облікових документах виконаних робіт;

– повторне включення виконаних робіт до документів з обліку праці;

– порушення законності встановлення доплат і надбавок до основної заробітної плати;

– арифметичні помилки в підрахунках підсумків згідно з первинними документами;

– порушення законодавства про оплату праці та організацію ведення бухгалтерського обліку;

– невірне віднесення витрат на оплату праці на собівартість продукції.

5. Аудит іншої кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість – це найвагоміша частина зобов’язань підприємства. До складу кредиторської заборгованості, крім розглянутих у попередніх розділах теми видів, відносять:

1. Векселі видані (довгострокові – рахунок 51 “Довгострокові векселі видані”; короткострокові – рахунок 62 “Короткострокові векселі видані”).

2. Поточні зобов’язання за розрахунками:

– з одержаних авансів (рахунок 681 “Розрахунки за авансами одержаними”);

– з бюджетом (рахунки 641 “Розрахунки за податками”, 642 “Податкові зобов’язання”, 644 “Податковий кредит”);

– з позабюджетних платежів (рахунок 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами”);

– зі страхування (рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”);

– з учасниками (рахунок 67 “Розрахунки з учасниками”).

3. Інші.

Метою аудиту є встановлення дотримання підприємством податкового законодавства, правильність і своєчасність здійснення розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, а також розрахунків за іншою кредиторською заборгованістю.

Завданнями аудиту є:

– визначення переліку платежів і податків, які за законодавством має сплачувати підприємство;

– перевірка правильності обчислення бази оподаткування за кожним податком, бази для нарахування страхових внесків, а також обгрунтованості застосування ставок податків і платежів, дотримання встановлених норм відрахувань відповідно до чинного законодавства;

– перевірка достовірності сум податків і платежів;

– визначення переліку пільг щодо сплати податків та законність їх використання;

– аналіз повноти і своєчасності сплати податків та платежів до бюджету, а також зборів до позабюджетних фондів;

– перевірка своєчасності подання податкової звітності;

– встановлення правильності ведення податкового та бухгалтерського обліку;

– встановлення кола платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;

– перевірка правильності документального оформлення та ведення бухгалтерського обліку за рахунками іншої кредиторської заборгованості;

– перевірка відповідності даних аналітичного та синтетичного обліку;

– встановлення причин прострочення платежів; – перевірка обгрунтованості розроблених заходів щодо попередження допущених порушень; – визначення законності використання коштів Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, страхування на випадок безробіття тощо. Методика аудиту перерахованих видів кредиторської заборгованості є аналогічною до описаної в попередніх розділах методики аудиту розрахунків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – Методика аудиту розрахунків з оплати праці