Аудит – Утенкова К. О. – Тема 8. Аудит витрат, доходів і фінансових результатів

1. Аудит витрат підприємства

Діяльність будь-якого підприємства неможлива без витрат, що можуть бути пов’язані як із виробництвом, так і з управлінням даним суб’єктом господарської діяльності.

Витрати-це зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Мета аудиту витрат відповідно до МСА 200 “Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності” полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про витрати понесені підприємством.

Критерієм оцінки при аудиті даної ділянки буде виступати документ, який визначає методичні засади формування в обліку інформації про витрати підприємства, а саме П (С)БО№ 16 “Витрати”.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати.

Прямі матеріальні витрати – це вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виробленої продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

Інші прямі витрати являють собою всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на й” справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку.

До загальновиробничих витрат відносять наступні:

1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).

2. Амортизація необоротних активів загальновиробничого призначення. –

3. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.

4. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва.

5. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.

6. Витрати на обслуговування виробничого процесу.

7. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.

8. Інші витрати.

Крім того, витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

– загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо):

– витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання

(операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); – витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

– витрати на врегулювання спорів у судових органах;

Податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім таких, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

– плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги;

– інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати на збут включають такі витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг).

Крім того виділяють інші операційні витрати, до їх складу включаються:

– витрати на дослідження та розробки;

– собівартість реалізованої іноземної валюти;

– собівартість реалізованих виробничих запасів;

– сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

– втрати від операційної курсової різниці;

– втрати від знецінення запасів;

– нестачі й втрати від псування цінностей;

– визнані штрафи, пеня, неустойка;

– витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення; інші витрати операційної діяльності.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством. Але в будь-якому випадку на особливу увагу заслуговує перевірка матеріальних витрат, оскільки, вони мають найбільшу питому вагу у структурі витрат на виробництво продукції.

Основними завданнями аудиту витрат є: 1) контроль за дотриманням чинного законодавства щодо обліку витрат та відображення інформації про витрати у фінансовій звітності підприємства;

2) встановлення правильності розмежування витрат за звітними періодами;

3) визначення дотримання принципу постійності обліку витрат;

4) перевірка відповідності методу обліку витрат галузевим і техніко-економічним особливостям підприємства;

5) оцінити правильність класифікації і визнання витрат;

6) встановлення правильності оцінки матеріальних цінностей, які віднесені на собівартість продукції;

7) визначення меж віднесення до затрат основної діяльності вартості матеріалів використаних на ремонт, будівництво і т. д. основних засобів;

8) перевірка правильності відображення в обліку затрат на тару й упаковку;

9) встановлення правильності списання нестач в межах природних втрат;

10) перевірка правильності списання на затрати сум безнадійної заборгованості, строк позовної давності якої минув;

11) перевірка правильності нарахування зносу на необоротні активи та його віднесення на об’єкти обліку;

12) перевірка обгрунтованості витрат, пов’язаних з організацією та управлінням виробництвом, і способів їх розподілу.

Об’єктами аудиту виступають види витрат підприємства (табл. 8.1) та господарські операції щодо їх обліку і віднесення на конкретні об’єкти.

Таблиця 8.1. Витрати за видами діяльності

Діяльність

Зміст витрат

Субрахунок

1

2

3

Основна

Собівартість реалізованих:

– продукції власного виробництва;

– товарів;

– робіт, послуг

901,91; 902; 903

Адміністративні витрати

92

Витрати на збут

93

Інша операційна

Первісне визнання та зміна вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

940

Дослідження і розробки

941

Собівартість реалізованої іноземної валюти

942

Собівартість реалізованих виробничих запасів

943

Інша операційна

Сумнівні та безнадійні борги (списані заборгованості, формування резервів)

944

Операційна від’ємна курсова різниця

945

Знецінення запасів

946

Нестачі і втрати від псування цінностей

947

Визнані штрафи, пені, неустойки

948

Інші (витрати житлово-комунальних, обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв тощо)

949

Фінансова

Втрати від інвестицій:

– в асоційовані підприємства

961

– в спільну діяльність

962

– в дочірні підприємства

963

Втрати від інших фінансових операцій

– відсотки сплачені

951

– інші витрати

952

Інвестиційна

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

971

Собівартість реалізованих необоротних активів

972

Собівартість реалізованих майнових комплексів

973

Неопераційні курсові різниці

974

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

975

Собівартість списаних необоротних активів

976

Інші витрати

977

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань

978

Перестрахування

979

Надзвичайна

Втрати від стихійного лиха

991

Втрати від техногенних аварій

992

Інші втрати від надзвичайних подій

993

Джерела інформації аудиту витрат:

– вимоги нормативних документів, що регулюють облік витрат; – наказ про облікову політику підприємства; – первинні документи щодо віднесення витрат на певні об’єкти обліку;

– регістри обліку витрат (виробничі звіти, відомості розподілу

Втрат, журнали-ордери, Головна книга); – звітність підприємства (ф. 2 “Звіт про фінансові результати” тощо);

– бухгалтерські записи за рахунками:

23 “Виробництво”,

90 “Собівартість реалізації”,

91 “Загальновиробничі витрати”,

92 “Адміністративні витрати”,

93 “Витрати на збут”,

94 “Інші витрати операційної діяльності”, 13 “Знос необоротних активів”,

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”,

20 “Виробничі запаси”,

21 “Поточні біологічні активи”,

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”,

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва” тощо; – аудиторські висновки, акти попереднього контролю, дані інвентаризації тощо; – відповіді на запити аудитора.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – Тема 8. Аудит витрат, доходів і фінансових результатів