Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 7.3.5. Методика документування аудиту грошових коштів

Велика відповідальність перед аудитором полягає в тому, що він при виконанні своїх договірних зобов’язань повинен надати користувачеві правдиву інформацію про збереження, рух та правильність використання грошових коштів.

При організації перевірки він повинен спочатку вивчити стан внутрішнього обліку і контролю грошових коштів, скласти програму аудиту, вправно використати необхідні процедури аудиту. У процесі перевірки аудитор повинен застосувати всі існуючі способи доказів при обгрунтуванні тих чи інших порушень та скласти реальний аудиторський висновок.

Для проведення перевірок касових та банківських операцій програми складаються в частині аудиту касових операцій, операцій на рахунках банку і операцій з підзвітними особами.

Окремо може складатися програма з перевірки внутрішнього контролю. Тут можуть бути поставлені питання розподілу обов’язків працівників бухгалтерії щодо закріплення окремих ділянок робіт; додержання касової дисципліни в господарстві; забезпечення збереженості та цільового використання грошових коштів; організації роботи з готівкою; виконання облікових умов, які передбачені наказом про облікову політику; порядку документального оформлення касових та банківських операцій; порядку ведення Касової книги та інших регістрів. Більш детальний перелік аудиторських процедур програми може бути такими:

O перевірка первинних касових та банківських документів;

O перевірка правильності складання касових звітів та розроблених відомостей за банківськими виписками;

O перевірка законності здійснюваних операцій;

O перевірка додержання ліміту готівки в касі;

O перевірка повноти оприбуткування грошових коштів у касу, які отримані з каси банку або надійшли за іншими каналами;

O перевірка правильності складання первинної документації;

O взаємна звірка відображення господарських операцій у первинних документах та регістрах;

O перевірка законності видачі грошових коштів з каси та списання грошових коштів з банківських рахунків;

O перевірка правильності здійснення внутрішнього контролю за здійсненням касових та банківських операцій;

O перевірка наявності договору про повну матеріальну відповідальність касира, актів інвентаризації грошових коштів, паспорта каси, документації для відкриття поточних рахунків у банку.

Далі складаються тести суцільного контролю за окремими характеристиками або окремими грошовими операціями. Наприклад, тест щодо порядку оформлення касових первинних документів за такими реквізитами: наявність підпису у видаткових документах керівника, головного бухгалтера, касира, одержувача; наявність позначки у відомості при видачі за довіреністю; наявність паспортних даних при видачі за видатковим ордером.

Щоб порівняти дані за рахунками грошових коштів можна скласти тест відповідності залишків за обліковими об’єктами. Таблиці складають за окремими датами кожного місяця і наводяться показники: залишок грошових коштів у звіті касира (розробленої таблиці або виписки банку), залишок у Журналі-ордері (відомості), залишок у Головній книзі.

Для визначення правильності відображення курсових різниць на окрему дату можна скласти таблицю за кожним грошовим рахунком із зазначенням: балансового рахунка, суми в іноземній валюті, дати звіту, курсу валюти на дату звіту, дати останньої операції, курсу валюти на дату останньої операції, курсової різниці (за даними аудитора, за даними обліку), відхилення.

Перелік виявлених помилок і порушень під час перевірки касових операцій і операцій на рахунках у банку можна також згрупувати в таблиці із зазначенням характеристики документа і характеру порушення. При цьому таблиці можуть мати такий вигляд (табл. 7.3.5.1).

Для виявлення повноти оприбуткування грошових коштів у касу також можна скласти таблицю (табл. 7.3.5.2).

Перевірка відповідності грошових коштів у касі даним обліку оформлюється зазвичай актом інвентаризації каси. Акт інвентаризації каси може мати такий вигляд (табл. 7.3.5.3).

Перевірка безготівкових операцій також починається зі складання повної програми. При цьому враховується, що мета перевірки відповідає її завданням. Тому головним напрямком діяльності є:

– виявлення збереженості грошових коштів;

– встановлення цільового використання грошових коштів;

– встановлення правильності документального оформлення

Операцій за рухом грошових коштів.

Таблиця 7.3.5.1 Виявлені порушення під час перевірки касових операцій

Аудит: організація і методика   Огійчук М. Ф.   7.3.5. Методика документування аудиту грошових коштів

Таблиця 7.3.5.2 Повнота оприбуткування грошових коштів у касі за…

Аудит: організація і методика   Огійчук М. Ф.   7.3.5. Методика документування аудиту грошових коштів

Таблиця 7.3.5.3. Акт перевірки каси

Аудит: організація і методика   Огійчук М. Ф.   7.3.5. Методика документування аудиту грошових коштів

На підставі загальнопоставлених завдань складається програма аудиту, у якій вказується найбільш детальний перелік майбутніх робіт:

O перевірка первинної документації відображення банківських операцій, виписок, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, платіжних вимог та ін.;

O перевірка Журналів-ордерів, машинограм;

O встановлення правильності відображення оборотів та залишку грошових коштів у розроблених таблицях виписок банку та Головній книзі;

O встановлення законності здійснюваних операцій;

O виявлення правильності застосування курсу валюти при відображенні операцій у національній валюті;

O виявлення правильності визначення курсових різниць.

На підставі програми складаються тести перевірки. Так, наприклад, під час перевірки банківських документів на відповідність складають таблицю, у якій зазначають:

– номер документа;

– елемент вибірки (виписки банку, платіжні доручення, касовий звіт);

– дату;

– відповідність записів в елементі вибірки (за датою, за сумою і т. д.);

– відхилення.

Для встановлення відповідності залишків та оборотів у синтетичних і аналітичних регістрах обліку, на поточних рахунках банку у національній та іноземній валютах складають також таблиці із зазначенням:

* залишку за випискою банку;

O залишку в Журналі-ордері (машинограмі);

O залишку у Головній книзі;

O суми, яка одержана з банку і яка відображена у звіті касира;

* суми зданої виручки (за звітами касира і виписками банку);

* інших надходжень грошових засобів до банку.

Такі елементи вибірки звичайно відображаються щомісяця. Як і при дослідженні руху грошових коштів, у касі складається аналітичний розрахунок курсових різниць на дату звіту чи дату здійснення операцій на поточних рахунках банку за такою характеристикою:

– порядковий номер;

– найменування балансового рахунка;

– сума в іноземній валюті;

– дата звіту;

– курс на дату звіту;

– дата останньої операції;

– курс на дату останньої операції;

– курсова різниця (за даними аудитора, згідно з даними обліку);

– відхилення.

Усі виявлені порушення відображаються у спеціальній таблиці. Таблиця має аналогічний вигляд таблиці 7.3.5.1.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 7.3.5. Методика документування аудиту грошових коштів