Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.2. Завдання аудиту

Завдання аудиту визначені в Законі України “Про аудиторську діяльність”, де вказано, що аудиторська діяльність в Україні включає в себе аудиторські перевірки і аудиторські послуги. Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) і пов’язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.

Головною метою аудиту можна назвати перевірку фінансової (бухгалтерської) річної звітності господарчих суб’єктів, що проводиться незалежним аудитором (аудиторською фірмою) з метою висловлення думки (складання висновку) про достовірність і реальність інформації, наданої у звітності, і її підтвердження або не підтвердження.

Інші види робіт виступають аудиторськими послугами, які можуть включати в себе, наприклад, оновлення бухгалтерського обліку, консультації з питань правильного справляння податків, пояснення і проведення аналізу господарської діяльності об’єкта і визначення перспектив розвитку підприємства на попередній період.

Результатом проведення аудиту є складання аудиторського висновку з достовірності фінансової звітності або чіткого опису будь-якого іншого об’єкта дослідження, тому у зв’язку з цим і визначаються більш детальні завдання діяльності, спрямовані на отримання необхідної інформації для надання відповідних пропозицій.

Поставлені завдання аудиторської перевірки вирішуються за порядком їх виконання і отримання необхідних даних для заповнення аудиторського висновку:

O установлення законності та правомірності створення підприємства-замовника;

O виявлення безперервності роботи підприємства;

O визначення прав правильності вибору системи господарювання підприємства;

O установлення правильного вибору порядку управління;

O установлення правильності вибору форми бухгалтерського обліку;

O установлення реальності дії системи внутрішнього контролю. Така необхідність викликається можливістю зниження ступеня аудиторського ризику. Там, де система внутрішнього контролю має більш міцну основу, там ступінь аудиторського ризику помітно знижується, певна міра втраченої інформації буде мати незначний вплив на результати перевірки;

O контроль здійснення виробничих процесів (заготівля, виробництво, збут) – це одне з центральних питань перевірки, заради чого проводиться аудит. Від ефективності роботи підприємства залежить його результат діяльності, відрахування в бюджет.

Також ставляться завдання, які детально висвітлюють питання стосовно стану бухгалтерського обліку:

O виявлення наявності всіх первинних документів до складених господарських операцій;

O установлення стану поточного і оперативного бухгалтерського обліку;

O виявлення правильності складання бухгалтерської і фінансової звітності та регістрів. Звітність є важливою частиною документації, дані якої досліджуються і заносяться до аудиторського висновку. Тобто, яка звітність, такий і результат. Але потрібно знати, що аудитор старанно звіряє записи в первинних документах, у регістрах бухгалтерської звітності;

O перевірка повноти відображення всіх господарських і фінансових операцій та відображення їх об’єктивності;

O перевірка відображення у звітності всіх активів і пасивів і їх належності. Дані, як відомо, заносяться в аудиторський висновок, тому завжди потрібно пам’ятати завдання аудиту. Аудитори ставляться до цього питання серйозно, тому що мова йде про суб’єкт належності підприємства;

O розгляд дотримання підприємством установленої облікової політики, використання діючих стандартів, первинної документації, форм бухгалтерського обліку і регістрів;

O застосування невстановленої первинної документації може призвести до помилкових записів як у самій документації, так і в бухгалтерських регістрах і звітностях. Ігнорування стандартами бухгалтерського обліку виключає його зіставність у застосуванні окремих методик з визначення собівартості продукції, оцінки матеріалів, прибутку, рентабельності;

O перевірка зіставлення окремих фінансових та інших показників, що характеризують діяльність роботи підприємств;

O перевірка правильності і своєчасності справляння всіх установлених податків до бюджету;

O перевірка правильності формування собівартості продукції, а відповідно і всіх статей витрат на виробництво. Це відносять до правильності визначення заробітної плати і нарахувань на неї, визначення амортизаційних відрахувань та інших витрат;

O перевірка відповідності виконаних господарських операцій до відповідного періоду. Наявність протилежних господарських операцій перекручує стан бухгалтерської звітності. Ще гірше те, що під такими записами може бути приховано крадіжку засобів або несвоєчасність сплати засобів до бюджету;

O перевірка стану розрахункових операцій або несвоєчасне стягнення дебіторської заборгованості здійснює помітний вплив на фінансову стійкість підприємства, платоспроможність і ліквідність.

До завдань аудиту також необхідно віднести організаційні основи його проведення:

O своєчасність планування аудиту і підбір клієнтів;

O своєчасність складання програми аудиту;

O якісне і своєчасне проведення передбачених планом і програмою робіт;

O надання практичної допомоги клієнтам з маркетингових питань;

O своєчасне проведення якісних консультацій.

У процесі організації і проведення аудиту можуть виникнути непередбачені завдання, які успішно і своєчасно мають бути вирішені аудитором. Іноді виникають питання стосовно реалізації отриманих матеріалів аудитором. Аудитор повинен не тільки якісно провести аудит, а й надати допомогу з виконання підсумків і пропозицій перевірки (визначити правильність справляння податків, своєчасність їх нарахування, а також детально розглянути правильність застосування податковими інспекціями штрафних санкцій. У випадку неправильно стягнених штрафів, пені та іншого надати юридичну допомогу з урегулювання таких взаємовідносин).

Виконання аудиторами поставлених перед ними завдань надасть змогу якісно і своєчасно провести заплановані аудитором перевірки і скласти реальний аудиторський висновок.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.2. Завдання аудиту