Банківське кредитування – Владичин У. В. – 1.4. Роль та значення курсу для підготовки нового покоління фахівців з банківництва

Банки відіграють важливу роль на фінансовому ринку та на ринку державних цінних паперів, виступають в якості посередників на фондовому ринку. Банк є установою, яка сприяє акумулюванню вільних грошових коштів і перерозподілу капіталів між різними сферами господарської діяльності. Це визначає їхнє особливе місце у сфері фінансового посередництва.

Банківська система України пройшла досить складний шлях свого становлення і на сучасному етапі розвивається помірними темпами. Однією з характерних особливостей розвитку вітчизняного банківництва є недостатність, а часами й відсутність висококваліфікованих фахівців у банківській сфері. Досить низьким є управлінський рівень деяких керівників банків, у діяльності яких спостерігаються випадки прийняття необгрунтованих рішень, які не забезпечують стабільності банківської установи, погане розуміння ризиків, порушення обов’язкових вимог Національного банку України та законодавчих актів. Саме тому існує потреба в забезпеченні молодого покоління відповідними знаннями та навичками, які в подальшому принесуть корисні результати та сприятимуть зростанню економіки України.

Трансформація економіки України вимагає докорінного реформування різних сфер господарської діяльності. Вітчизняна банківська система також перебуває в стадії перебудови та потребує відповідної підготовки фахівців з банківської справи. На сучасному етапі існує об’єктивна необхідність у вивченні банківських дисциплін. Серед них важливу роль відіграє дисципліна “Банківське кредитування”. Вона дає можливість дізнатись Про діяльність банківських установ у сфері кредитування, особливості регулювання кредитних взаємозв’язків між банком та позичальником, а також шляхи мінімізації ризиків кредитної діяльності банків і контролю за процесом кредитування.

Україні необхідні надійні банки, які б користувалися довірою населення. А висококваліфіковані фахівці та досвідчені банкіри – це розвиток та стабілізація економіки, майбутнє України та її громадян, безпека та благоустрій нації і забезпеченість нащадків. Глибокі і грунтовні знання з банківських дисциплін, які отримують економісти молодого покоління, є запорукою майбутнього України.

Короткі підсумки

1. У підготовці фахівців банківського профілю важливе значення має вивчення дисципліни “Банківське кредитування”. Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок у сфері кредитних взаємозв’язків між банківською установою і позичальником – юридичною чи фізичною особою, отримання знань щодо прийняття рішень про надання кредитів і мінімізації кредитних ризиків, виявлення основних етапів і механізмів організації кредитного процесу у банку та особливостей контролю і регулювання кредитно? діяльності з боку НБУ і банківських установ.

2. Поставлена мета вивчення дисципліни конкретизується у таких завданнях, як: визначення сутності та класифікаційних ознак банківського кредитування; висвітлення процесу формування та реалізації кредитної політики банку; розкриття методів банківського кредитування; характеристика структури кредитних підрозділів банку та функцій кредитного комітету; висвітлення основних етапів кредитного процесу; виявлення ризиків кредитної діяльності та подання рекомендацій щодо управління ними; з’ясування методів контролю за банківською кредитною діяльністю з боку центрального банку і внутрішнього моніторингу в банківській установі та ін.

3. Предметом банківського кредитування є особливості, закономірності та механізми розвитку банківської кредитної діяльності.

4. Об’єктами банківського кредитування є: банківські кредитні ресурси, які спрямовуються для надання позичальникам у тимчасове користування; кредитна політика банку, кредитний процес у банку; контроль за кредитною діяльністю банку тощо.

5. Основними методами дослідження банківського кредитування є: системний метод, історичний метод, метод наукової абстракції, методи індукції та дедукції, методи аналізу та синтезу, метод порівняння, економіко-статистичний метод, методи групування та моделювання, математичний метод, нормативно-розрахунковий метод, табличний та графічний методи тощо.

6. Зміст дисципліни “Банківське кредитування” розкривається у таких основних темах, як: теоретичні засади банківського кредитування; механізми здійснення банківської кредитної діяльності; кредитні підрозділи банку та їх функціональні особливості; процес банківського кредитування та його організація; кредитоспроможність позичальника: джерела інформації; оцінка кредитоспроможності позичальника; форми та види забезпечення банківських кредитів; юридичні форми забезпечення банківських кредитів; ціна банківського кредиту; кредитні ризики банківництва; контроль за банківською кредитною діяльністю; банківський моніторинг кредитування; банківська проблемна кредитна заборгованість і методи її реструктуризації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 1.4. Роль та значення курсу для підготовки нового покоління фахівців з банківництва