Банківське кредитування – Владичин У. В

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Передмова

Економічна наука поділяє кредитування на товарне і фінансове. Основними видами товарного кредиту с такі: товарний кредит із відстрочкою платежу за умовами контракту і товарний кредит з оформленням заборгованості векселем. Завдяки відстрочці платежу і вексельного

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 2.2. Класифікація банківських кредитів

У банківській практиці існують найрізноманітніші види кредитів, що надаються юридичним та фізичним особам. їх можна класифікувати за певними ознаками (рис. 2.2, див. с. 30-31): 1.3а цільовим спрямуванням кредит поділяють на: – виробничий – використовується

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 2.3. Етапи еволюції кредитної діяльності банків

Поділ праці, розвиток торгівлі і обміну – деякі з умов виникнення кредитування та появи банківських установ. Еволюція кредитної діяльності бере свій початок від найдавніших часів (Додаток 1). Так, у багатьох первісних народів активно використовувалися

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 2.4. Інституційно-правове регулювання банківського кредитування

Важливе значення у процесі здійснення кредитних операцій банківськими установами має інституційне, законодавче та нормативно-правове забезпечення діяльності банків. Головними інституціями, які регламентують порядок здійснення банківської кредитної діяльності в Україні, є: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів,

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Тема 3. Механізми здійснення банківської кредитної діяльності

3.1. Джерела формування кредитних ресурсів банку Здійснювати операції з кредитування господарських суб’єктів і населення банки можуть лише за наявності відповідних кредитних ресурсів, які формуються у процесі діяльності банків. Банківські установи можуть позичати однин в

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 3.1. Джерела формування кредитних ресурсів банку

3.1. Джерела формування кредитних ресурсів банку Здійснювати операції з кредитування господарських суб’єктів і населення банки можуть лише за наявності відповідних кредитних ресурсів, які формуються у процесі діяльності банків. Банківські установи можуть позичати однин в

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 3.2. Принципи банківського кредитування

Одним із визначних елементів методологічної основи кредитної діяльності, суб’єктами якої є банківські установи, виступають принципи кредитування. Принципи банківського кредитування визначають найважливіші умови функціонування банківського кредиту і покликані стимулювати розвиток підприємств-позичальників, сприяти зміцненню грошового обігу

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 3.3. Кредитна політика банку

Правильна організація процесу банківського кредитування, розроблення ефективної і гнучкої системи управління кредитними операціями є основою фінансової стабільності і ринкової стійкості банківських установ. Забезпечувати управління кредитною діяльністю банку, ефективне використання його кредитного потенціалу, формування оптимального

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 3.4. Методи банківського кредитування

Банківські установи, з огляду на пріоритети грошово-кредитної політики, власні інтереси та потреби позичальників, можуть застосовувати різні методи кредитування, які визначають форму кредитного рахунка, порядок видачі та погашення кредиту, методи контролю за цільовим використанням кредиту

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Тема 1. Предмет i метод дисципліни “банківське кредитування”

Економічна наука поділяє кредитування на товарне і фінансове. Основними видами товарного кредиту с такі: товарний кредит із відстрочкою платежу за умовами контракту і товарний кредит з оформленням заборгованості векселем. Завдяки відстрочці платежу і вексельного

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Тема 4. Кредитні підрозділи банку та їх функціональні особливості

4.1. Структура кредитного департаменту банку Кредитний підрозділ (департамент) банку – це структурний підрозділ банківської установи, який здійснює такі функції: – проведення кредитного інтерв’ю; – попереднє погодження умов кредитування; – збір документів на кредит; –

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 4.1. Структура кредитного департаменту банку

4.1. Структура кредитного департаменту банку Кредитний підрозділ (департамент) банку – це структурний підрозділ банківської установи, який здійснює такі функції: – проведення кредитного інтерв’ю; – попереднє погодження умов кредитування; – збір документів на кредит; –

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 4.2. Підбір, навчання та підвищення кваліфікації працівників кредитного відділу банку

Важливу роль у розвитку банківської діяльності відіграє професіоналізм банківських працівників. Відсутність висококваліфікованих фахівців у банківській сфері і неякісне корпоративне управління гальмують розвиток банківського бізнесу та збільшують ризики банківської діяльності. Кваліфікація персоналу банку щодо здійснення

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 4.3. Розподіл обов’язків між кредитними працівниками банку

При здійсненні кредитної діяльності банківської установи важливе значення має розмежування функцій працівників банку з метою уникнення ситуації, коли одна особа несе відповідальність за кінцевий результат тієї чи іншої банківської операції. Кредитний процес банку є

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 4.4. Кредитний комітет банку та його функції

Рішення щодо можливості та умов проведення банком кредитних операцій приймається кредитним комітетом, який є оперативним і постійно діючим органом банку. Кредитний комітет – колегіальний орган банку, який уповноважений приймати рішення щодо можливості та умов

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Тема 5. Процес банківського кредитування та його організація

5.1. Сутність та етапи процесу банківського кредитування Ефективність кредитної діяльності банку безпосередньо залежить від того, наскільки якісно зроблено структурування процесу банківського кредитування, чітко визначені завдання на основних етапах цього процесу і функції працівників, що

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 5.1. Сутність та етапи процесу банківського кредитування

5.1. Сутність та етапи процесу банківського кредитування Ефективність кредитної діяльності банку безпосередньо залежить від того, наскільки якісно зроблено структурування процесу банківського кредитування, чітко визначені завдання на основних етапах цього процесу і функції працівників, що

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 5.2. Порядок укладання кредитного договору та видача кредиту

Усі питання, що пов’язані з банківським кредитуванням, вирішуються позичальником і банком шляхом укладання кредитного договору. Отож, у разі прийняття кредитним комітетом позитивного рішення про надання кредиту позичальнику, фахівець кредитного підрозділу разом із працівником юридичної

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 5.3. Супроводження кредиту та формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

З метою виявлення джерел кредитного ризику банку та оперативного вжиття заходів, спрямованих на недопущення можливих втрат за кредитними операціями банку, протягом усього строку кредитування до повного виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором працівники банку

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 1.1. Предмет та об’єкти курсу

Економічна наука поділяє кредитування на товарне і фінансове. Основними видами товарного кредиту с такі: товарний кредит із відстрочкою платежу за умовами контракту і товарний кредит з оформленням заборгованості векселем. Завдяки відстрочці платежу і вексельного

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 5.4. Порядок погашення кредиту та закриття кредитної справи

При здійсненні кредитних операцій банківські установи повинні визначити найбільш прийнятні для себе і для позичальника шляхи погашення основної суми боргу та процентів за користування кредитними коштами. Погашення кредиту позичальником здійснюється за такими методами: 1.

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Тема 6. Кредитоспроможність позичальника: джерела інформації

6.1. Банк у інформаційному середовищі Особливу роль у розвитку економіки країни та її банківництва відіграє інформація. Банківські установи посідають значне місце у інформаційному середовищі, бо акумулюють різноманітну інформацію, що стосується не лише економічної, фінансової,

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 6.1. Банк у інформаційному середовищі

6.1. Банк у інформаційному середовищі Особливу роль у розвитку економіки країни та її банківництва відіграє інформація. Банківські установи посідають значне місце у інформаційному середовищі, бо акумулюють різноманітну інформацію, що стосується не лише економічної, фінансової,

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 6.2. Фінансова звітність позичальників

Класичним підходом до оцінювання кредитоспроможності позичальника вважається аналіз його бухгалтерської і фінансової звітності. Під звітністю розуміється система узагальнених і взаємопов’язаних економічних показників поточного обліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітний період. Фінансова, податкова,

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 6.3. Формування та зберігання кредитних історій позичальників у банку

Для оцінювання кредитоспроможності позичальника банківська установа, окрім інформації, отриманої від самого клієнта, використовує також інформацію, яка зберігається в архіві банку. Внутрішньобанківські джерела інформації складаються з відомостей про попередні контакти банку з клієнтом у сфері

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 6.4. Інформаційні бази кредитних бюро

Однією із особливостей розвитку цивілізованого кредитного ринку можна вважати функціонування кредитних бюро (бюро кредитних історій), які надають інформацію про кредитні історії потенційних клієнтів банків. Будь-яка банківська установа за певну плату може отримати довідку про

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Тема 7. Оцінювання кредитоспроможності позичальника

7.1. Сутність та необхідність оцінювання кредитоспроможності позичальника Кредитний ризик банківської установи як один з видів банківських ризиків є головним об’єктом уваги фінансово-кредитних установ. Кредитна політика банків має обов’язково враховувати ці ризики, запобігати їх виникненню

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 7.1. Сутність та необхідність оцінювання кредитоспроможності позичальника

7.1. Сутність та необхідність оцінювання кредитоспроможності позичальника Кредитний ризик банківської установи як один з видів банківських ризиків є головним об’єктом уваги фінансово-кредитних установ. Кредитна політика банків має обов’язково враховувати ці ризики, запобігати їх виникненню

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 1.2. Методологічний інструментарій дослідження банківського кредитування

Методологічний інструментарій дослідження банківського кредитування з’ясовується через виявлення сукупності методів, які використовуються під час аналізу процесу кредитування та проведення контролю за кредитною діяльністю банків. Основними методами дослідження є: системний метод, історичний метод, метод наукової

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 7.2. Аналіз кредитоспроможності позичальників – юридичних осіб

Аналіз кредитоспроможності позичальника – юридичної особи здійснюється з урахуванням поточного стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості кожного разу під час укладання договору про здійснення кредитної операції, а надалі – не рідше ніж один раз на

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 7.3. Оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб

Оцінювання фінансового стану позичальника-фізичної особи здійснюється з метою визначення класу його надійності та фінансової можливості своєчасно та в повному обсязі здійснювати погашення кредиту в строки і на умовах, встановлених кредитним договором. Періодичність оцінювання фінансового

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 7.4. Визначення рейтингу надійності позичальника

Результатом аналізу кредитоспроможності позичальників банку – юридичних чи фізичних осіб є визначення класу платоспроможності і кредитоспроможності клієнта. Клас позичальника (контрагента банку) за результатами оцінювання його фінансового стану визначається на підставі основних критеріїв та коригується

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Короткі підсумки

1. Одним із методів мінімізації кредитного ризику є якісне оцінювання кредитоспроможності позичальника у банку. Аналіз кредитоспроможності позичальника проводиться банківською установою з метою визначення можливостей клієнта розраховуватися за своїми кредитними зобов’язаннями. При цьому банківські працівники

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Тема 8. Форми та види забезпечення банківських кредитів

8.1. Сутність, необхідність та класифікація забезпечення кредитів Важливою умовою видачі кредиту є його забезпечення. Належне забезпечення кредитної операції суттєво знижує ризик втрат від неповернення кредиту. Однак, надання забезпечення – лише доповнення до кредиту. Клієнт

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 8.1. Сутність, необхідність та класифікація забезпечення кредитів

8.1. Сутність, необхідність та класифікація забезпечення кредитів Важливою умовою видачі кредиту є його забезпечення. Належне забезпечення кредитної операції суттєво знижує ризик втрат від неповернення кредиту. Однак, надання забезпечення – лише доповнення до кредиту. Клієнт

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 8.2. Застава як вид майнової форми забезпечення банківських кредитів

Одним із найпоширеніших у банківській практиці видів кредитного забезпечення є застава. Застава – це вид забезпечення кредитного зобов’язання, у силу якого кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання за

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 8.3. Оцінювання вартості заставного майна

Будь-яке майно, що пропонується у заставу, повинне пройти оцінювання своєї вартості та визначення величини кредитних коштів, що надається під його заставу. Оцінювання майна, яке пропонується банку в якості забезпечення за кредитом, можуть проводити спеціалісти

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 8.4. Порядок укладання договору застави

При прийнятті банком майна, що є предметом забезпечення за кредитом, у письмовій формі укладається договір застави. Сторонами договору застави (заставодавцем та заставодержателем) можуть бутті фізичні, юридичні особи та держава. Заставодавцем може бути: – позичальник

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 1.3. Структура курсу

Для набуття студентами знань у сфері банківництва курс “Банківське кредитування” має логічно побудовану структуру, яка дає змогу опанувати як теоретичні, так і практичні аспекти банківської кредитної діяльності: 1. Предмет і метод дисципліни “Банківське кредитування”

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Тема 9. Юридичні форми забезпечення банківських кредитів

9.1. Гарантія як вид забезпечення кредитної діяльності банків Юридична форма забезпечення кредитів передбачає немайнове джерело погашення заборгованості за рахунок встановленого правового зобов’язання позичальника чи третьої особи, яка бере на себе таке зобов’язання. Юридична форма

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 9.1. Гарантія як вид забезпечення кредитної діяльності банків

9.1. Гарантія як вид забезпечення кредитної діяльності банків Юридична форма забезпечення кредитів передбачає немайнове джерело погашення заборгованості за рахунок встановленого правового зобов’язання позичальника чи третьої особи, яка бере на себе таке зобов’язання. Юридична форма

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 9.2. Використання поруки у забезпеченні банківських кредитів

Окрім гарантії, у практиці діяльності банківських установ застосовується такий вид забезпечення кредитних зобов’язань позичальника як порука. Своїм корінням порука сягає в інститути кругової поруки та заручництва, які існували у найдавніших формах суспільних відносин. Перші

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 9.3. Неустойка як вид кредитного забезпечення банків

Окрім гарантії та поруки, при забезпеченні кредитних зобов’язань позичальників перед банківськими установами може використовуватися такий вид забезпечення, як неустойка (штраф, пеня). Згідно з Цивільним кодексом України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або майно,

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 9.4. Страхування як форма мінімізації кредитних ризиків

Усе більшого поширення у вітчизняній банківській практиці набуває страхування кредитної діяльності банків. Застосування такої форми мінімізації кредитних ризиків як страхування кредиту є взаємовигідною угодою для всіх Ті учасників. Так, зокрема, підприємство-позичальник захищається від втрати

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Тема 10. Ціна банківського кредиту

10.1. Сутність і види процентних ставок за кредитами Принцип платності банківського кредиту передбачає, що за користування кредитним коштами позичальник повинен сплачувати певну плату, яка встановлюється кредитним комітетом банку відповідного рівня за прийняття рішення про

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 10.1. Сутність і види процентних ставок за кредитами

10.1. Сутність і види процентних ставок за кредитами Принцип платності банківського кредиту передбачає, що за користування кредитним коштами позичальник повинен сплачувати певну плату, яка встановлюється кредитним комітетом банку відповідного рівня за прийняття рішення про

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 10.2. Чинники впливу на рівень процентної ставки за кредитом

Банківські установи самостійно встановлюють процентні ставки та комісійну винагороду за кредитними операціями. Процес формування вартості кредитних ресурсів банку є багатоетапний і залежить від різноманітних внутрішніх і зовнішніх чинників, які прямо та опосередковано впливають на

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 10.3. Методи ціноутворення за кредитами

Під час здійснення кредитування банківські установи використовують різні методи визначення ціни банківського кредиту. При цьому вони, як правило, орієнтують на певну комбінацію бажаного показника прибутковості капіталу та системи надбавок до базової ставки. Це передбачає

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 1.4. Роль та значення курсу для підготовки нового покоління фахівців з банківництва

Банки відіграють важливу роль на фінансовому ринку та на ринку державних цінних паперів, виступають в якості посередників на фондовому ринку. Банк є установою, яка сприяє акумулюванню вільних грошових коштів і перерозподілу капіталів між різними

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 10.4. Порядок нарахування і сплати процентів за кредитами

Розмір процентної ставки за користування кредитом, умови щодо нарахування та порядок сплати нарахованих доходів визначається кредитним договором в залежності від кредитної та облікової політики банківської установи або положення про відповідний кредитний продукт. Нарахування процентів