Банківське кредитування – Владичин У. В. – 1.3. Структура курсу

Для набуття студентами знань у сфері банківництва курс “Банківське кредитування” має логічно побудовану структуру, яка дає змогу опанувати як теоретичні, так і практичні аспекти банківської кредитної діяльності:

1. Предмет і метод дисципліни “Банківське кредитування” – визначається основна мета вивчення дисципліни, методологічний інструментарій дослідження банківського кредитування, об’єкт і структура курсу, а також виявляється роль дисципліни для підготовки нового покоління фахівців з банківництва.

2. Теоретичні засади банківського кредитування – розглядається понятійний апарат банківського кредитування, подається визначення поняття банківського кредиту та виявляється його значення у розвитку економіки, наводиться класифікація банківських кредитів за різноманітними ознаками, виділяються етапи еволюції кредитної діяльності банків та інституційно-правове регулювання банківського кредитування.

3. Механізми здійснення банківської кредитної діяльності – розкриваються основні джерела формування кредитних ресурсів банку та їх використання, наводяться головні принципи банківського кредитування виявляються сутність та особливості розроблення кредитної політики банку та виділяються основні методи банківського кредитування, зокрема, разовий кредит, контокорентний кредит, овердрафт та кредитування з відкриттям кредитної лінії.

4. Кредитні підрозділи банку та їх функціональні особливості – визначається сутність кредитного підрозділу банку та подаються типові структури банківського кредитного департаменту, які зустрічаються у банківській практиці, з’ясовується, яким чином здійснюється набір кредитних працівників банку, перелік необхідних навиків для роботи у кредитному департаменті, проведення банком навчання і підвищення кваліфікації працівників кредитного відділу банку та розподіл обов’язків між кредитними працівниками банку розкрито також сутність кредитного комітету банку, його склад Та головні функції.

5. Процес банківського кредитування та його організація – розкривається сутність процесу банківського кредитування та виділяються його головні етапи, зокрема, розгляд заявки на отримання кредиту, попередня співбесіда з позичальником, вимоги до кредитного договору та порядок його укладання, видача кредиту, супроводження кредиту та формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, а також порядок погашення кредиту та сплата процентів за користування ним.

6. Кредитоспроможність позичальника: джерела інформації – визначаються основні джерела інформації, які використовуються банківською установою для оцінки кредитоспроможності клієнта. Зокрема, до таких джерел належать дані бухгалтерських документів і фінансової звітності, отриманої від самого клієнта, кредитні історії позичальників, які знаходяться у банку, та інформаційні бази кредитних бюро.

7. Оцінка кредитоспроможності позичальника – розкривається зміст поняття кредитоспроможності позичальника та обгрунтовується необхідність її визначення, окреслюються шляхи здійснення аналізу кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб, особливості оцінки кредитоспроможності фізичних осіб та розкривається порядок визначення рейтингу надійності позичальника.

8. Форми та види забезпечення банківських кредитів – розкривається сутність, необхідність та класифікація забезпечення банківських кредитів. Зокрема, тут розглядається такий вид забезпечення, як застава, описуються методики оцінки вартості застави, визначаються головні вимоги до укладання договорів застави залежно від виду майна, що надається у забезпечення.

9. Юридичні форми забезпечення банківських кредитів – розкриваються поняття юридичної форми забезпечення кредитів, яка широко використовується у банківській практиці, особливості використання основних видів юридичної форми забезпечення кредитів, таких як гарантія та порука. Серед інших видів забезпечення у цій темі виділено неустойку (штрафи, пеню) та страхування як форму мінімізації кредитного ризику.

10. Ціна банківського кредиту – визначається сутність і види процентних ставок за кредитами, а також головні чинники, які впливають на їх рівень, розкриваються основні методи, які використовуються у процесі встановлення ціни за користування кредитними ресурсами та порядок нарахування і сплати процентів за кредитами.

1 і. Кредитні ризики банківництва – характеризуються ризики банківської діяльності та визначається місце серед них кредитних ризиків банку, подається визначення кредитного ризику і поділ його за різними класифікаційними ознаками, з’ясовуються критерії оцінки кредитних ризиків і окреслюються основні методи управління та мінімізації кредитних ризиків у діяльності банківських установ.

12. Контроль за банківською кредитною діяльністю – розкривається сутність і значення контролю за банківським кредитуванням, визначаються види контролю за кредитною діяльністю банків, особливості контролю з боку центрального банку за банківською кредитною діяльністю та встановлення ним нормативів кредитного ризику.

13. Банківський моніторинг кредитування – показується роль внутрішньобанківського моніторингу у процесі кредитування та визначається порядок здійснення попереднього і оперативного банківського контролю за цільовим використанням кредиту, банківського моніторингу забезпечення кредиту та методику проведення внутрішньої аудиторської перевірки кредитної діяльності банку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 1.3. Структура курсу