Банківське кредитування – Владичин У. В. – 2.4. Інституційно-правове регулювання банківського кредитування

Важливе значення у процесі здійснення кредитних операцій банківськими установами має інституційне, законодавче та нормативно-правове забезпечення діяльності банків. Головними інституціями, які регламентують порядок здійснення банківської кредитної діяльності в Україні, є: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів, Національний банк України, банківські установи тощо.

Кредитна діяльність банків регламентується Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України, нормативно-правовими актами НБУ, статутами банків та кредитними договорами (рис. 2.3, див. с. 46).

Банківське кредитування   Владичин У. В.   2.4. Інституційно правове регулювання банківського кредитування

Рис. 2.3. Інституційно-правове регулювання банківського кредитування в Україні

Серед основних законодавчих та нормативно-правових актів України, які регулюють кредитну діяльність банків, слід виділити такі:

1) Закон України “Про банки і банківську діяльність” – подає перелік операцій, зокрема кредитних, які можуть здійснюватися банками, що отримали ліцензію НБУ.

2) Закон України “Про Національний банк України” – визначає операції Національного банку, серед яких надання кредитів банківським установам для підтримки ліквідності, та регламентує здійснення Національним банком банківського регулювання і нагляду, зокрема, з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і забезпечення фінансової надійності банків.

3) Закон України “Про заставу” – розкриває основні норми застосування застави, вимоги до предмета застави, змісту і форми договору застави, збереження застави, її припинення та ін.

4)Закон України “Про іпотеку” – регулює взаємозв’язки між банківськими установами та позичальниками у сфері іпотечного кредитування, визначає моменти виникнення, застосування та припинення іпотеки; предмети іпотеки та вимоги, які ними забезпечуються, умови передачі нерухомого майна в іпотеку, описує державну реєстрацію та страхування предмета іпотеки, особливості надання в іпотеку різних видів нерухомого майна, порядок укладання договору іпотеки, висуває вимоги до змісту та форми заставної та можливості ЇЇ використання для рефінансування тощо.

5)Закон України “Про іпотечні облігації” – регулює діяльність щодо емісії та розміщення іпотечних облігацій банківських установ, визначає види іпотечних облігацій, правові засади їх обігу, вимоги до їх іпотечного покриття, умови виконання зобов’язань за іпотечними облігаціями, а також особливості державного регулювання і нагляду у цій сфері.

6) Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” – регламентує діяльність у системі іпотечного кредитування, порядок формування та обслуговування іпотечних активів, види та процедуру емісії іпотечних сертифікатів, а також перетворення платежів за іпотечними активами у виплати за іпотечними сертифікатами із застосуванням механізмів управління майном.

7) Закон України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” – регулює діяльність в Україні бюро кредитних історій, визначає механізми врегулювання взаємозв’язків, які виникають у сфері збору, оброблення, зберігання, захисту та використання інформації про виконання позичальниками грошових зобов’язань, функціонування установ (бюро кредитних історій), пов’язаних з обміном інформації і забезпечення прав та інтересів суб’єктів кредитних історій.

8) Закон України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” – визначає правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна, встановлених з метою забезпечення виконання зобов’язань, а також виникнення, оприлюднення та реалізації інших прав юридичних і фізичних осіб стосовно рухомого майна.

9) Закон України “Про страхування” – регулює процедуру здійснення страхування кредитних ризиків банківських установ, права та обов’язки страховика і страхувальника, порядок укладання договору страхування тощо.

10) Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” – регулює кредитну діяльність банківських установ шляхом визначених у ній Національним банком України нормативів кредитного ризику та їх граничних значень, яких повинні дотримуватися вітчизняні банки.

11) Положення “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків” – подає критерії класифікації кредитних операцій, оцінку фінансового стану позичальника, класифікацію кредитного портфеля, порядок розрахунку резерву під кредитні ризики тощо.

12) Положення “Про порядок здійснення консорціумного кредитування” – визначає поняття банківського консорціуму, описує порядок надання консорціумах кредитів, укладення консорціумного договору, форми консорціумного кредитування тощо.

13) Положення “Про єдину інформаційну систему “Реєстр позичальників” – визначає учасників та регулює порядок роботи в єдиній інформаційній системі “Реєстр позичальників”, що створена для обліку позичальників, які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банківськими установами.

14) Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту – регулюють порядок надання банками споживачу повної, необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про сукупну вартість споживчого кредиту (кредиту на поточні потреби, кредиту в інвестиційну діяльність, іпотечного кредиту) з урахуванням процентної ставки за ним та вартості всіх супутніх послуг банку.

15) Методичні рекомендації щодо організації та функціонування системи ризик-менеджменту в банках України – визначають окремі положення управління кредитними ризиками в банках, структуру підрозділів з управління ризиками тощо.

Кредитні взаємозв’язки між банками і позичальниками визначаються на договірних засадах, через укладання кредитних договорів, які мають передбачати права і обов’язки сторін з належним оформленням справ за банківськими кредитами. При проведенні кредитної діяльності банківські установи також керуються кредитною політикою банку та внутрішньобанківськими положеннями щодо здійснення кредитних операцій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 2.4. Інституційно-правове регулювання банківського кредитування