Банківське кредитування – Владичин У. В. – 6.3. Формування та зберігання кредитних історій позичальників у банку

Для оцінювання кредитоспроможності позичальника банківська установа, окрім інформації, отриманої від самого клієнта, використовує також інформацію, яка зберігається в архіві банку. Внутрішньобанківські джерела інформації складаються з відомостей про попередні контакти банку з клієнтом у сфері кредитних та інших взаємин. Велике значення при цьому мають архіви банку та інформація, яка зберігається в кредитних історіях (справах) клієнтів.

Кредитна історія (справа) позичальника – інформація про виконання позичальником у минулому зобов’язань за кредитними операціями за укладеними з банком (іншими банками) договорами. Кредитна справа позичальника в банку акумулює в собі інформацію про усі взаємозв’язки банку і клієнта з приводу проведення кредитної операції.

Кредитна справа позичальника включає в себе такі групи документів:

1) Контрольні документи (інформація щодо моніторингу кредиту): – картка контролю виконання позичальником умов кредитного договору;

– плани роботи;

– документи щодо видачі та супроводу кредиту;

– схема руху кредитних коштів;

– аналіз фінансового стану та розрахунок класу позичальника згідно з визначеною у банку методикою;

– щорічні (у разі необхідності – щомісячні чи щоквартальні) висновки кредитного працівника про фінансовий стан позичальника та віднесення кредиту до відповідної групи ризику;

– копії платіжних документів, що підтверджують сплату страхових платежів за страховими полісами (свідоцтвами, договорами);

– копії платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування і сплату процентів, погашення кредиту тощо;

– акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження (у момент надання кредиту та протягом усього періоду користування ним);

– акти перевірки оцінки вартості предмета застави (з урахуванням змін кон’юнктури ринку);

– акти перевірок цільового використання кредиту;

– копії документів про здійснення претензійно-позовної роботи банку.

2) Поточне листування з питань кредитування:

– з позичальником;

– з головним банком;

– з Кабінетом Міністрів України, НБУ, Міністерством фінансів України та ін.

3) Документація з бухгалтерського обліку кредиту та процентів:

– розпорядження на відкриття кредитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, позабалансових рахунків для обліку кредитних зобов’язань, забезпечення, про зміни умов кредитного договору тощо;

– виписки з кредитного рахунка;

– розрахунки процентів, комісійних, штрафних санкцій. 4) Документи щодо надання кредиту:

– кредитний висновок та додатки до нього;

– висновки представника служби безпеки банку, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу банку щодо можливості надання кредиту;

– дозволи головного банку про надання кредиту;

– клопотання позичальника про пролонгацію строку дії кредитного договору, зміни процентної ставки або інших умов договору;

– копії протокольних рішень чи виписка із протоколу засідань з рішенням кредитного комітету банку (кредитної комісії філії), правління банку, завірені секретарем відповідного колегіального органу, про надання кредиту, його пролонгацію, зміну процентної ставки або інших умов кредитного договору;

– витяг основних умов надання кредиту;

– розпорядження про надання кредиту.

5) Документи для визначення платоспроможності позичальника та матеріали, що характеризують кредитний проект:

– анкета позичальника;

– бізнес-план, техніко-економічне обгрунтування;

– контракти на придбання, збут продукції чи надання послуг;

– довідки, отримані від інших банків;

– запити.

6) Юридичні документи:

– копії установчих документів (нотаріально засвідчені), якщо позичальник не має поточного рахунка в даному банку;

– договори оренди або свідоцтва про права власності на виробничі та офісні приміщення;

– ліцензії, сертифікати, патенти, дозволи;

– копія картки зі зразками підписів керівника та головного бухгалтера (або оригінал – якщо позичальник не має поточного рахунка у даному банку);

– протокол з рішенням власника (або вповноваженого ним органу), що засвідчує право уповноваженої особи укладати від імені позичальника (поручителя) договори про одержання кредиту, надання забезпечення, поручительства та ін.;

– документи щодо застави, гарантії чи поруки (правовстановлювальні документи, витяги з відповідних державних реєстрів);

– документи щодо страхування ризиків.

7) Група матеріалів щодо договірних відносин:

– копія кредитного договору та додаткові угоди до нього (виписка про оприбуткування договору та доповнень);

– копія договору гарантії (виписка про оприбуткування договорів гарантії та доповнень);

– копія договору поруки (виписка про оприбуткування договорів поруки та доповнень);

– копія договору про заставу (виписка про оприбуткування договорів застави та доповнень до них та виписка про оприбуткування сум застави);

– копії страхових полісів (свідоцтв, договорів) на страхування заставного майна або страхування кредитного ризику та страхування життя чи здоров’я позичальника.

8) Матеріали щодо поточної роботи з клієнтом:

– щоквартальний аналіз фінансового стану;

– матеріали перевірок;

– протоколи зустрічей;

– письмова документація щодо кожної зустрічі між будь-яким представником банку та позичальника.

9) Фінансова, бухгалтерська звітність позичальника:

– щоквартальна статистична та бухгалтерська звітність;

– розшифровка дебіторської, кредиторської заборгованості;

– довідки про рух грошових коштів за рахунками;

– звіт про фінансові результати. Кредитна справа має також містити:

O картку кредитної справи встановленого зразка, в якій містяться загальна інформація про позичальника, початкові та діючі умови кредитного договору, фінансова оцінка позичальника, вид забезпечення, графік надання та повернення кредиту, розрахунки за нарахованими процентами та комісіями, стан заборгованості за кредитом, щомісячні надходження на поточні рахунки позичальника в банку, загальний висновок банку щодо якості кредитних відносин з позичальником тощо;

O лист-клопотання клієнта довільної форми;

O заявка на кредит встановленого зразка.

O інша інформація, безпосередньо пов’язана з процесом кредитування.

Зберігання оригіналів договорів (кредитних договорів, договорів про надання гарантії, договорів поруки, договорів застави, договорів іпотеки, договорів страхування, додаткових угод до зазначених договорів тощо) ведеться двома способами.

Перший варіант передбачає наявність умов для зберігання та умов для постійної роботи з договорами, а саме: наявність вільного працівника відділу касових операцій, вільного касового вікна для їх прийому-передачі. У цьому разі оригінали кредитних договорів, а також договорів, що укладені в забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, зберігаються у сховищі цінностей або сейфі, що використовується як сховище цінностей.

Другий варіант зберігання оригіналів договорів використовується за відсутності наведених вище умов та у разі розміщення кредитного підрозділу банку в приміщенні, що територіально відокремлене від касового вузла банку. У цьому разі оригінали договорів містяться у сформованих кредитних справах та зберігаються у вогнетривких сейфах, шафах, до яких мають доступ лише відповідальні працівники кредитного підрозділу, які призначаються письмовим розпорядженням відповідного керівника банку. Вони несуть матеріальну відповідальність за збереження оригіналів договорів та їх облік на позабалансовому рахунку.

Усі договори мають бути внесені до “Журналу реєстрації договорів”, який ведеться в паперовому або електронному вигляді. Передача договорів від однієї відповідальної особи кредитного підрозділу до іншої здійснюється згідно з актом прийому-передачі.

Оригінали договорів зберігаються до повного погашення кредиту. Після цього вони передаються до архіву. Строк їх зберігання в архіві становить п’ять років після погашення кредиту.

Згідно з внутрішніми документами банківських установ та чинним законодавством працівники банку зобов’язані забезпечувати конфіденційність інформації, яку вони отримують у процесі виконання службових обов’язків.

У разі необхідності проведення претензійно-позовної роботи або в інших випадках, коли необхідне вилучення оригіналів договорів, їх передача відповідальним працівникам підрозділу з роботи з проблемними активами здійснюється на підставі розпорядження керівника відповідної установи банку.

У разі вилучення оригіналів договорів (кредитного договору, договору застави тощо) правоохоронними органами представниками цих органів оформлюються протоколи вилучення цих документів. Для проведення подальшої роботи щодо супроводження та повернення боргу позичальника працівниками кредитних підрозділів банку робляться копії цих договорів, які зберігаються разом з оригіналом протоколу вилучення.

Після закінчення дії кредитних договорів у зв’язку з виконанням сторонами своїх зобов’язань оригінали цих договорів, а також договорів застави, поруки, що оформлювали забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, додаткових угод до них списуються з позабалансового обліку та передаються відповідальному працівнику кредитного підрозділу для подальшого їх зберігання в кредитних справах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 6.3. Формування та зберігання кредитних історій позичальників у банку