Банківське кредитування – Владичин У. В. – 4.3. Розподіл обов’язків між кредитними працівниками банку

При здійсненні кредитної діяльності банківської установи важливе значення має розмежування функцій працівників банку з метою уникнення ситуації, коли одна особа несе відповідальність за кінцевий результат тієї чи іншої банківської операції.

Кредитний процес банку є багатоетапний і потребує як збору інформації про клієнтів, оцінки відповідної документації, постійного спілкування з клієнтами, так і підготовки різного роду договорів та регулярного кредитного моніторингу. Для цього кожен крок кредитного процесу повинен бути добре продуманим і розподілений між кредитними працівниками.

Кредитні повноваження можуть делегуватися різними способами. Зокрема, повноваження можуть розподілятись серед окремих працівників кредитного відділу, груп працівників чи різних підрозділів. Процес делегування кредитних повноважень є складним, оскільки потребує не тільки відповідної реакції кредитного працівника на потреби позичальника, а й необхідної кваліфікації і здатності до прийняття рішень.

У діяльності кредитного департаменту можна виокремити такі ділянки роботи для закріплення за кожною з них певної кількості службовців:

– підготовка і складання інструкцій щодо кредитування;

– оцінка кредитних заявок і укладання кредитних угод;

– ведення кредитних справ і кредитний моніторинг;

– кредитне оздоровлення;

– аналіз кредитного портфеля;

– складання звітів щодо кредитування;

– управління ризиками.

Кожен службовець, закріплений за тією чи іншою ділянкою, має виконувати лише ті функції, які передбачені саме для нього. Лише службовці, які відповідають за управління ризиками в кредитуванні, мають залучатися до роботи на всіх ділянках.

Процедура здійснення кожної кредитної операції має базуватися на таких принципах, як наявність дозволу, запису, контролю і обов’язково включати такі складові: опис операції; розподіл повноважень між виконавцями операції; встановлення відповідальності осіб, які здійснюють кредитну операцію; документування інформації за операцією; заходи внутрішнього контролю за проведенням кредитної операції та інші складові, визначені банком та затверджені у внутрішньобанківському положенні.

Розподіл функцій у кредитному процесі і делегування обов’язків між працівниками банку може відбуватися за допомогою таких підрозділів банку, як: фронт-офіс, бек-офіс, а також мідл-офіс.

Фронт-офіс – це підрозділи банку або його уповноважені особи, які ініціюють та організовують банківську операцію (через укладення відповідних угод). До фронт-офісу відносять підрозділи, які безпосередньо обслуговують клієнтів та генерують грошовий потік. У кредитному процесі фронт-офіс виступає ініціатором, саме тут здійснюються попередній та підготовчий етапи кредитування.

Фронт-офіс здійснює такі функції у процесі кредитування клієнтів:

– пошук та залучення клієнтів;

– направлення клієнтів до відповідного працівника кредитного підрозділу;

– дослідження можливості розширення споживання клієнтом послуг банку;

– контроль за виконанням клієнтом зобов’язань, що були ним прийняті у зв’язку з укладанням кредитного договору (перехід на обслуговування, залучення до банку пов’язаних з клієнтом структур, партнерів, розширення споживання послуг банку тощо).

З метою залучення клієнтів підрозділи фронт-офісу мають користуватися всіма доступними маркетинговими засобами:

– безпосередній контакт з клієнтом у його середовищі;

– проведення рекламних кампаній;

– аналіз діючої клієнтської бази банку з метою виявлення потенційних споживачів кредитних послуг банку;

– розширення співробітництва з існуючими позичальниками;

– налагодження стосунків з діловими партнерами клієнтів банку тощо.

Підрозділ фронт-офісу має вести тісну співпрацю з маркетинговим та продуктовим підрозділами банку для узгодження напрямів просування кредитних продуктів та залучення клієнтів.

Враховуючи значні темпи зростання кредитного бізнесу, банківські установи приділяють багато уваги автоматизації кредитного процесу. При цьому особливого значення набуває автоматизація діяльності підрозділів фронт-офісу банку при видачі та супроводженні кредиту.

Діяльність фронт-офісу банку починається з приходу клієнта до відділення банку, оброблення кредитної заявки і закінчується формуванням угоди. До функцій кредитного фронт-офісу слід також віднести процеси обслуговування кредитної угоди в частині взаємодії з клієнтом такі, як: робота з заявками на підключення послуг, реструктуризацію угоди, дострокове погашення, надання виписки за рахунком тощо. При цьому організація роботи фронт-офісу включає не лише автоматизацію робочого місця операціоніста, а й забезпечення відповідними програмними продуктами всіх підрозділів при прийнятті рішення за кредитом, включаючи момент формування угоди. Це зумовлено тим, що в межах процесу видачі кредиту операціоніст, окрім введення заявки і анкети позичальника, здійснює підбір продуктів і послуг, узгодження з клієнтом умов договору, а також формування пакета документів. При цьому паралельно з операціоністом процедурою видачі кредиту займаються й інші підрозділи банку, зокрема, служба безпеки, юридичний відділ, департамент роздрібного кредитування. Крім того, виконуються такі системні операції, як скорині і перевірка позичальника у різних базах даних. Типовий процес видачі кредиту за участю різноманітних підрозділів фронт-офісу банку зображено на рисунку 4.4.

Процеси видачі кредиту відрізняються залежно від напряму бізнесу, вартості продукту, класу позичальника, локального ринку, стратегії розвитку банківської установи та інших чинників, а як наслідок відрізняється й підхід до автоматизації різних бізнес-процесів.

Банківське кредитування   Владичин У. В.   4.3. Розподіл обовязків між кредитними працівниками банку

Р и с. 4.4. Типовий процес видачі кредиту за участю підрозділів фронт-офісу банку

Водночас, при споживчому кредитуванні, якому притаманні великі обсяги недорогих кредитів та швидкі рішення про їх надання, процес прийняття рішення потребує мінімальної участі підрозділів байку. При цьому велика увага приділяється кредитному скорингу, автоматичним перевіркам у зовнішніх базах даних, зниженню навантаження на операціоніста введенням процедури попереднього скорингу за заявкою клієнта. При автокредитуванні зростає потреба у кредитному калькуляторі для підбору найбільш прийнятних для позичальника умов кредитування. У процесі автоматизації кредитного процесу для видачі кредитних карток може зустрічатися велика кількість подібних бізнес-процесів, які відрізняються за типами карток, умовами кредитування тощо.

Під час надання іпотечних кредитів використовуються найскладніші автоматизовані бізнес-процеси з участю сторонніх організацій (іпотечних брокерів, страхових компаній, суб’єктів оціночної діяльності), які підтримують об’ємний документообіг і значну кількість перевірок підрозділами банку. При іпотечному кредитуванні у межах кредитного процесу оцінюється не лише позичальник, а й поручителі, гаранти тощо.

Основні відмінності в автоматизації процесів роздрібного кредитування підрозділами фронт-офісу за різними напрямами бізнесу наведені у таблиці 4.2 (див. с. 96).

Ефективним підходом до автоматизації фронт-офісних проносів кредитування є їх попереднє оброблення з урахуванням напряму розвитку банку. Основними передумовами автоматизації фронт-офісних операцій є: зростання обсягів надання кредитів позичальникам та необхідність оброблення значної кількості кредитних заявок; розширення мережі продажів з використанням процесу кредитування, підключення нових пунктів продажу, перехід до багатофілійної структури, вихід на нові локальні ринки тощо; використання складних процесів кредитування з великим документообігом, багаторівневою процедурою прийняття рішень; намагання банківських установ зменшити кількість неповернення кредитів за рахунок використання розробленої скорій нової системи оцінки кредитоспроможності позичальника тощо. При цьому автоматизована система фронт-офісних операцій банку щодо кредитування повинна бути достатньо гнучкою, давати можливість управляти нею і дозволяти автоматизовувати будь-які нюанси кредитного процесу, оскільки саме відмінність від типових процедур дає банку конкурентні переваги. Важливе значення для прийняття рішення про надання кредиту має своєчасність введення автоматизованої системи, що дасть можливість ефективніше здійснювати кредитну діяльність банку.

Отже, кредитна робота в банку починається у фронт-офісі. Головною мстою діяльності фронт-офісу є продаж максимального обсягу кредитних продуктів банку, стимулювання і продаж інших продуктів банку при контактах з клієнтами, отримання прибутків, підтримка ліквідності та мінімізація ризиків. Підрозділи фронт-офісу взаємодіють з клієнтами банку.

Таблиця 4.2. Порівняльні характеристики процесів автоматизації роздрібного кредиту ванни для різних напрямів кредитного бізнесу

Банківське кредитування   Владичин У. В.   4.3. Розподіл обовязків між кредитними працівниками банку

Банківське кредитування   Владичин У. В.   4.3. Розподіл обовязків між кредитними працівниками банку

Бек-офіс – підрозділи банку або окремі відповідальні особи, які залежно від їх функцій забезпечують реєстрацію, перевіряння, звіряння, облік операцій та контроль за ними. Бек-офіс здійснює реєстрацію кредитних та інших договорів, введення інформації в автоматизовану систему, перевірку, облік та контроль за кредитними операціями банку. Бек-офіс взаємодіє з підрозділами фронт-офісу, податковими, правоохоронними органами, контрагентами тощо.

Працівники банківської установи, на яких покладено функції бек-офісу банку, відповідають за:

– перевіряння отриманих від фронт-офісу документів на паперових чи електронних носіях щодо достовірності наданої інформації;

– реєстрацію операцій і введення потрібних даних до автоматизованої системи банку;

Перевіряння підтверджень про здійснення операцій, що надійшли від контрагентів, та надсилання підтвердження клієнту про надходження коштів;

– проведення перевірки лімітів за позичальниками;

– вивіряння залишків за рахунками клієнтів;

– підготовку відповідних розпоряджень для здійснення розрахунків;

– перевірку правильності відображення операцій;

– зберігання інформації про операції;

– нарахування процентів за кредитами, комісійних тощо;

– контроль за обробленням даних, здійсненням розрахунків, виконанням договорів.

Під час контролю за виконанням укладених кредитних договорів працівники бек-офісу перевіряють:

– наявність усіх документів за відповідною кредитною операцією та своєчасність їх подання до кредитного підрозділу банку;

Відповідність кредитної операції вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України, а також прийнятим банком операційним процедурам, установленим лімітам кредитування (будь-які відхилення від установлених процедур і лімітів мають бути додатково узгоджені з керівництвом банку).

Якщо виявлено порушення, результати перевірки мають бути оформлені відповідним документом (актом, протоколом тощо).

Для мінімізації ризику здійснення кредитних операцій та з метою уникнення помилок, які можуть бути допущені спеціалістами банку в процесі аналізу кредитоспроможності клієнта та експертизи кредитних проектів, у банку можуть створюватися підрозділи мідл-офісу, які контролюватимуть кредитні пропозиції, подані фронт-офісом. Таке розмежування функцій у кредитному процесі підвищить ефективність здійснення кредитної діяльності банку.

Мідл-офіс – це підрозділи банку, які не беруть безпосередньої участі в операційній роботі, а виконують деякі загальні адміністративні та управлінські функції. Головною функцією мідл-офісу г фінансовий контроль. Підрозділи мідл-офісу здійснюють:

– контроль за веденням фінансового, управлінського та податкового обліку;

– контроль за дотриманням внутрішніх правил банку;

– фінансове прогнозування балансового звіту, звіту про прибутки і збитки, рух грошових коштів;

– складання бюджетів за підрозділами, продуктами, клієнтами;

– допомогу під час підготовки внутрішніх і зовнішніх звітів;

– допомогу у прийнятті управлінських рішень тощо.

Функціонування мідл-офісу при забезпеченні кредитної діяльності банку об’єднує в собі набір аналітичних систем, таких як система скорингової політики, система аналізу ефективності точок продажу банківських продуктів тощо.

Між фронт-офісом, бек-офісом та мідл-офісом існує тісний взаємозв’язок (рис. 4.5).

Банківське кредитування   Владичин У. В.   4.3. Розподіл обовязків між кредитними працівниками банку

Рис. 4.5. Взаємодія між фронт-офісом, бек-офісом та мідл-офісом банку

Банківське кредитування   Владичин У. В.   4.3. Розподіл обовязків між кредитними працівниками банку

Рис. 4.6. Розмежування функцій кредитного процесу між фронт-офісом. бек-офісом і мідл-офісом

Між підрозділами фронт-офісу, бек-офісу та мідл-офісу існує чітке розмежування функцій. Зокрема, фронт-офіс та бек-офіс беруть безпосередню участь в операційній роботі, а мідл-офіс здійснює аналіз, фінансовий контроль за операціями та контроль за ризиками (рис. 4.6).

Отже, чіткий розподіл обов’язків між підрозділами банку на всіх етапах кредитування має на меті сприяти підвищенню рівня та якості обслуговування клієнтів; створенню інформаційної клієнтської бази; максимальному врахуванню в роботі з позичальником сукупності чинників, які можуть призвести до невиконання ним зобов’язань; виявленню проблемних кредитів та мінімізації ризиків щодо неповернення кредитних коштів та сплати процентів за користування ними.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 4.3. Розподіл обов’язків між кредитними працівниками банку