Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 5.2.3. Податкова класифікація витрат

З метою оподаткування діяльності підприємства витрати підприємств поділяють на ті, що належать до валових, і ті, що не належать до валових [ЗО]. Джерелом фінансування витрат, що відносять до валових, є собівартість продукції (робіт, послуг); джерелом фінансування витрат, що не відносять до валових, є прибуток підприємства.

Валові витрати виробництва та обігу (далі – валові витрати) – сума будь-яких витрат підприємства в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаває (виготовляє) таке підприємство для їхнього подальшого використання у власній господарській діяльності.

До складу валових витрат включають:

1. Витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають У трудових відносинах з підприємством.

2. Суми зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового соціального страхування.

3. Витрати на виплати за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру.

4. Витрати, пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці (у тому числі витрати, пов’язані з придбанням запасів; транспортно-заготівельні витрати; витрати на операційну оренду необоротних активів; витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовід ведення, інше утримання виробничих приміщень; витрати на зв’язок; на врегулювання спорів у судових органах; плата за розрахунково-касове обслуговування; витрати на пакувальні матеріали, ремонт тари; на рекламу і дослідження ринку; на охорону праці тощо).

5. Суми податків, зборів, обов’язкових платежів, які встановлені чинним законодавством, за винятком податку на прибуток і ПДВ.

6. Суми безнадійної дебіторської заборгованості в частині, у разі коли підприємство звернулося з позовом до суду; підприємство не отримало від дебітора відповіді на виставлену претензію, а дебітор затримав оплату на термін понад 90 днів.

7. Витрати, пов’язані з поліпшенням основних засобів, у розмірі не більше 10 % їхньої балансової вартості у виГляді витрат на поточний і капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переозброєння.

8. Витрати, пов’язані з підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам.

9. Суми добродійних пожертвувань:

– неприбутковим організаціям (до Державного бюджету, до місцевих бюджетів) – у розмірі, що становить ие менше 2 % і ве більше 5 % оподаткованого прибутку попереднього року;

– громадським організаціям інвалідів – у розмірі, що становить ве більше 10 % оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду (кварталу);

– організаціям роботодавців та їхнім об’єднанням (створені відповідно до Закону України “Про організацію роботодавців” від 24.05.2001 р. № 2436-ІІІ) – у розмірі, що становить не більше 0,2 % фонду оплати праці в розрахунку за звітний (поточний) рік.

10. Витрати на утримання й експлуатацію об’єктів інфраструктури (житлового фонду, дитячих дошкільних закладів, об’єктів охорони здоров’я).

11. Витрати на придбання іноземної валюти.

12. Курсові різниці, що виникають при перерахунку іноземної валюти або заборгованості в іноземній валюті.

13. Комісійну винагороду банку за купівлю валюти.

14. Витрати на організацію і проведення прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг у рекламних цілях на суму не більшу ніж 2 % від оподатковуваного прибутку за попередній квартал.

15. Витрати, пов’язані з виплатою відсотків за борговими зобов’язаннями, виплатою відсотків за відсотковими цінними паперами.

Амортизаційні відрахування виділені зі складу валових витрат тому, що вони не € грошовим видом витрат.

До валових витрат підприємства не належать:

1. Витрати на придбання і будівництво основних засобів.

2. Витрати на поточний, капітальний ремонт основних засобів, їхню реконструкцію, технічне переозброєння у розмірах, що перевищують 10 % їхньої балансової вартості на початок року.

3. Витрати на сплату податку на прибуток підприємства і ПДВ.

4. Витрати на утримання органів управління, яким підпорядковані підприємства, – платники податку на прибуток.

5. Збитки, понесені в результаті реалізації товарів (робіт, послуг) за зниженими цінами.

6. Витрати на сплату штрафів, пені, неустойки за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.

7. Витрати на організацію і проведення прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг у рекламних цілях на суму більшу ніж 2 % від оподатковуваного прибутку за попередній квартал.

8. Витрати на прямі інвестиції у вигляді внесення коштів або майна для придбання корпоративних прав (цінних паперів, емітованих іншою особою).

9. Виплата емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав.

10. Суми добродійних пожертвувань:

– неприбутковим організаціям (до Державного бюджету до місцевих бюджетів) у розмірі, що становить менше ніж 2 % і більше ніж 5 % оподаткованого прибутку попереднього року;

– громадським організаціям інвалідів – у розмірі, що становить більше 10 % оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду (кварталу);

– організаціям роботодавців та їх об’єднанням (створені відповідно до Закону України “Про організацію роботодавців” від 24.05.2001 р. № 2436-ІП) – у розмірі, що становить більше 0,2 % фонду оплати праці в розрахунку за звітний (поточний) рік.

11. Суми матеріальної допомоги працівникам.

12. Витрати на потреби, не пов’язані з веденням господарської діяльності.

Датою понесення витрат є дата списання коштів з банківського рахунку підприємства на оплату товарів, а в разі їх придбання за готівку – день виплати грошей з каси.

Приклад:

Оподатковуваний прибуток підприємства за 2007 р. склав 800 000 грн.

5 % від оподатковуваного прибутку у 2007 р. буде становити 40 000 грн; а 2 % – 16 000 грн.

У 2008 р. підприємство перерахувало добровільні пожертви неприбутковим організаціям у таких розмірах: у І кварталі 2008 р. – 9000 грн; у II кварталі 2008 р. – 15 000 грн.

Порядок віднесення до складу валових витрат сум добровільних пожертв буде таким.

Оскільки в І квартал і 2008 р. сума добровільних пожертв не досягла мінімальної межі (16 000 грн), у цьому кварталі під-приємство-благодійник не може до валових витрат І кварталу 2008 р. віднести суму добровільних пожертвувань (9000 грн).

Але за підсумками І півріччя підприємство-благодійник має право включити до складу валових витрат суму добровільних пожертв, яка становить:

24 000 грн = 15 000 грн + 9000 грн.

У цьому разі 5 % обмеження становить 40 000 грн, а “резерв” на благодійні пожертви в II півріччі 2008 p., що підлягають включенню до валових витрат, становить 16 000 грн = 40 000 грн – 24 000 грн.

У разі, якщо в II півріччі 2008 р. підприємство перерахує на благодійні цілі понад 16 000 грн, наприклад, 18 000 грн, то на валові витрати буде віднесено лише 16 000 грн, а 2000 грн підприємство компенсує собі з прибутку 2008 р.

Обов’язковою умовою віднесення підприємством заохочувальних та компенсаційних виплат до валових витрат є наявність на підприємстві колективного договору, укладеного між адміністрацією і профспілкою. Відносини між роботодавцем і найманим працівником щодо питань нормування й оплати праці, встановлення форм, систем і розмірів заробітної плати регламентує документ – колективний договір. Наявність колективного договору є обов’язковою на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману працю та мають права юридичної особи.

Укладення колективного договору на підприємстві е важливим з позиції віднесення витрат до складу валових. Матеріальна допомога працівникам підприємства входить до витрат на оплату праці та розглядається як заохочувальна виплата [98]. Підставою для відображення матеріальної допомоги працівникам у валових витратах підприємства є наявність на підприємстві колективного договору, що передбачає такі виплати [105].

Витрати на заробітну плату робітників, зайнятих на створенні (будівництві, складанні) об’єктів основних фондів, які будуть у подальшому вводитися в експлуатацію та використовуватися у власній господарській діяльності, не включають до складу валових витрат підприємства, а в складі вартості створеного об’єкта необоротних активів вони підлягають амортизації.

Рекомендована література [122; 135; 143; 148; 149; 150; 151; 159; 161; 166]

Рекомендовані правові акти [29; ЗО; 32; 58; 73; 81; 88; 89; 91; 98; 103; 105; 106]


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 5.2.3. Податкова класифікація витрат