Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 6.1. Склад і характеристика валових доходів підприємств

6.1. Склад і характеристика валових доходів підприємств

6.2. Види цін та методи ціноутворення

6.3. Методи планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

6.4. Визначення фінансових результатів діяльності підприємства

6.5. Методи планування прибутку та рентабельності. Розподіл і використання чистого прибутку підприємствами

6.1. Склад і характеристика валових доходів підприємств

Доходи підприємства – це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Валовий дохід-загальна сума доходу суб’єкта підприємницької діяльності від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) впродовж звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Доходи підприємства класифікують за видами діяльності, що здійснює це підприємство. Доходами підприємства визнають:

– дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

– інші операційні доходи;

– фінансові доходи;

– інші доходи;

– надзвичайні доходи.

Склад доходів підприємства такий (табл. 6.1):

Таблиця 6.1. Бухгалтерська класифікація доходів відповідно до П(С)БО 15 “Дохід” [80]

Доходи, за видами діяльності

Структура доходів

Склад доходів

І. Доходи від звичайної діяльності

Дохід (виручка) від

Реалізації товарів (робіт, послуг)

O Реалізація товарів

O Реалізація готової продукції

O Реалізація послуг

O Виконання робіт

Доходи від операційної діяльності

Інші операційні доходи

O Дохід від реалізації іноземної валюти

O Дохід від реалізації інших оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів тощо)

O Дохід від операційної оренди активів

O Дохід від операційної курсової різниці

O Пеня, штрафи, неустойки, які визнані боржником або щодо яких отримано рішення судових органів про стягнення

O Доходи від відшкодування сум раніше списаних активів

O Дохід від списання кредиторської заборгованості, що виникла під час операційного циклу, після закінчення строку позовної давності

O Отримані гранти, асигнування і субсидії

O Інші доходи від операційної діяльності

Доходи від фінансових операцій

O Дохід від участі в капіталі

O Інші фінансові доходи

Доходи від іншої звичайної діяльності

O Дохід від реалізації фінансових інвестицій

* Дохід від реалізації основних засобів

O Дохід від реалізації нематеріальних активів

* Дохід від безкоштовно отриманих активів

II. Доходи від надзвичайних подій

Основну питому вагу валових доходів складає виручка від реалізації продукції, а також іншої реалізації.

До складу валових доходів не включають суми непрямих податків, які складають частину відпускної ціни товарів, робіт, послуг (ПДВ, акцизний збір).

Дохід від діяльності підприємства визнається тоді, коли в результаті господарської операції: збільшуються активи або зменшуються зобов’язання, і внаслідок цього відбувається зростання власного капіталу.

Таким чином, якщо активи збільшуються (або зобов’язання зменшуються), але це не призводить до зростання власного капіталу, дохід не визнається.

Не визнають доходами:

– суми ПДВ, акцизів та інших податків, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

– суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим договором;

– суми попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг;

– суми завдатку під заставу або на погашення позики, якщо це не передбачене відповідним договором;

– надходження від первинного розміщення цінних паперів;

– суму авансу в рахунок оплати продукції;

– інші надходження, що належать іншим особам.

У позиціях “надзвичайні доходи” і “надзвичайні витрати” звіту про фінансові результати відображають відповідно:

– невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникненню втрати від стихійного лиха, техногенних аварій;

– прибутки або збитки від інших подій та операцій, які належать до надзвичайних подій.

Збитки від надзвичайних подій відображають за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. У позиції “податки з надзвичайного прибутку” відображають суму податків, що підлягають сплаті з прибутку від надзвичайних подій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 6.1. Склад і характеристика валових доходів підприємств