Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна “Фінанси підприємств” є нормативною для підготовки бакалаврів усіх спеціальностей напряму ”Економіка і підприємництво’. Мета вивчення дисципліни – отримання студентами фундаментальних теоретичних і практичних знань щодо фінансів підприємств. Метою цього посібника є висвітлення

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – Тема 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Навчальна дисципліна “Фінанси підприємств” є нормативною для підготовки бакалаврів усіх спеціальностей напряму ”Економіка і підприємництво’. Мета вивчення дисципліни – отримання студентами фундаментальних теоретичних і практичних знань щодо фінансів підприємств. Метою цього посібника є висвітлення

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 1.1. Сутність і функції фінансів підприємств

Навчальна дисципліна “Фінанси підприємств” є нормативною для підготовки бакалаврів усіх спеціальностей напряму ”Економіка і підприємництво’. Мета вивчення дисципліни – отримання студентами фундаментальних теоретичних і практичних знань щодо фінансів підприємств. Метою цього посібника є висвітлення

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 1.2. Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування

Фінансові ресурси – це частина грошових коштів у формі доходів і зовнішніх надходжень, які є в розпорядженні підприємства і спрямовані на виконання фінансових зобов’язань і здійснення витрат, розвиток виробництва, створення резервів тощо. Фінансові ресурси

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 1.3. Організація фінансової роботи на підприємстві

Фінансова робота на підприємстві – це діяльність, спрямована на забезпечення виробництва фінансовими ресурсами для виконання підприємством поставлених цілей. Умовно фінансову роботу на підприємстві можна згрупувати за такими напрямами: – фінансове планування; Таблиця 1.2. Джерела

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – Тема 2. ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Поняття капіталу. Власний і позиковий капітал підприємства 2.2. Статутний фонд як джерело фінансово-господарської діяльності підприємства 2.3. Формування та рух коштів статутних фондів підприємств 2.1. Поняття капіталу. Власний і позиковий капітал підприємства Формування капіталу

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 2.1. Поняття капіталу. Власний і позиковий капітал підприємства

2.1. Поняття капіталу. Власний і позиковий капітал підприємства 2.2. Статутний фонд як джерело фінансово-господарської діяльності підприємства 2.3. Формування та рух коштів статутних фондів підприємств 2.1. Поняття капіталу. Власний і позиковий капітал підприємства Формування капіталу

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 2.2. Статутний фонд як джерело фінансово-господарської діяльності підприємства

Статутний фонд – це виділені підприємством або залучені ним на засадах, визначених чинним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або матеріальних цінностей, нематеріальних активів, цінних паперів, які закріплені за підприємством на засадах власності

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 2.3. Формування та рух коштів статутних фондів підприємств

Підприємство – самостійний господарюючий статутний об’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Підприємство завжди є юридичною особою. Юридичною особою визнається організація, що має відокремлене

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – Тема 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

3.1. Поняття необоротних активів. Економічна сутність і класифікація основних засобів 3.2. Знос і амортизація основних засобів 3.3. Нематеріальні активи та їхня амортизація 3.4. Переоцінка та індексація вартості основних засобів 3.5. Сутність і склад капітальних

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3.1. Поняття необоротних активів

3.1. Поняття необоротних активів. Економічна сутність і класифікація основних засобів 3.2. Знос і амортизація основних засобів 3.3. Нематеріальні активи та їхня амортизація 3.4. Переоцінка та індексація вартості основних засобів 3.5. Сутність і склад капітальних

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 1. Податкова класифікація

Податковим називають облік, який ведеться на підприємстві в шлях оподаткування прибутку підприємства паралельно з бухгалтерським обліком і відрізняється від бухгалтерського в частині тлумачення окремих витрат. Саме з існуванням податкового і бухгалтерського обліку пов’язане існування

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 2. Бухгалтерська класифікація

Податковим називають облік, який ведеться на підприємстві в шлях оподаткування прибутку підприємства паралельно з бухгалтерським обліком і відрізняється від бухгалтерського в частині тлумачення окремих витрат. Саме з існуванням податкового і бухгалтерського обліку пов’язане існування

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3. Економічна класифікація

Податковим називають облік, який ведеться на підприємстві в шлях оподаткування прибутку підприємства паралельно з бухгалтерським обліком і відрізняється від бухгалтерського в частині тлумачення окремих витрат. Саме з існуванням податкового і бухгалтерського обліку пов’язане існування

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3.2. Знос і амортизація основних засобів

Під впливом навколишнього середовища та експлуатаційних навантажень відбувається спрацювання основних засобів, деформування деталей, корозія металу, зношування тертьових поверхонь тощо, яке називається фізичним зношенням. Фізичне зношення зменшує вартість основних засобів і з часом робить їх

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3.3. Нематеріальні активи та їхня амортизація

Під терміном “нематеріальні активи” мають на увазі об’єкти інтелектуальної, у тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визначені у порядку, встановленому відповідним законодавством (п. 1.2 ст. 1 Закону України “Про оподаткування прибутку

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3.4. Переоцінка та індексація вартості основних засобів

П(С)БО 7 “Основні засоби” [75] передбачає проведення переоцінки основних засобів, якщо їхня залишкова вартість значно (більше ніж на 10 %) відрізняється від справедливої вартості на дату складання балансу. Справедливою вартістю основних засобів є їхня

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3.5. Сутність і склад капітальних інвестицій та джерел їхнього фінансування

Витрати на придбання (будівництво, виготовлення) основних засобів – це капітальні інвестиції; лише після введення в експлуатацію готового об’єкта (документом “Акт введення в експлуатацію”) сума цих витрат становитиме первісну вартість об’єкта основних фондів. При придбанні

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3.6. Показники стану та ефективності використання основних засобів

Витрати на придбання (будівництво, виготовлення) основних засобів – це капітальні інвестиції; лише після введення в експлуатацію готового об’єкта (документом “Акт введення в експлуатацію”) сума цих витрат становитиме первісну вартість об’єкта основних фондів. При придбанні

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – Тема 4. ОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ЇХНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Економічна сутність оборотних активів 4.2. Класифікації оборотних коштів 4.3. Функції і принципи організації оборотних активів 4.4. Нормування власних оборотних активів 4.5. Аналіз ефективності використання оборотних активів 4.6. Джерела формування оборотних активів підприємства 4.1.

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 4.1. Економічна сутність оборотних активів

4.1. Економічна сутність оборотних активів 4.2. Класифікації оборотних коштів 4.3. Функції і принципи організації оборотних активів 4.4. Нормування власних оборотних активів 4.5. Аналіз ефективності використання оборотних активів 4.6. Джерела формування оборотних активів підприємства 4.1.

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 4.2. Класифікації оборотних коштів

Для встановлення оптимального складу і структури оборотних коштів, визначення потреби в них та джерел формування необхідно їх чітко класифікувати. Оборотні кошти підприємств класифікують за трьома ознаками: 1) залежно від їхньої участі у кругообігу коштів:

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 4.3. Функції і принципи організації оборотних активів

Для встановлення оптимального складу і структури оборотних коштів, визначення потреби в них та джерел формування необхідно їх чітко класифікувати. Оборотні кошти підприємств класифікують за трьома ознаками: 1) залежно від їхньої участі у кругообігу коштів:

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 4.4. Нормування власних оборотних активів

Процес нормування оборотних засобів – це встановлення нормативів їх запасів. Основним методом нормування оборотних засобів є метод прямого розрахунку, тобто розрахунок запасів за кожним елементом оборотних коштів в умовах досягнутого організаційно-технічного рівня виробництва. Особливе

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 4.5. Аналіз ефективності використання оборотних активів

Ефективність використання оборотних коштів характеризує, передусім, їхня оборотність. Під оборотністю засобів розуміють тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва й обігу. Час, упродовж якого оборотні кошти перебувають в обороті, тобто послідовно переходять з однієї стадії

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 4.6. Джерела формування оборотних активів підприємства

Оборотні активи підприємства формують з джерел, які можна поділити на 3 групи: власні, прирівняні до власних (додатково залучені) й позичені (рис. 4.2). Розмір власних оборотних коштів, що закріплені за підприємством, не є постійною величиною.

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – Тема 5. СКЛАД ВИТРАТ І ДЖЕРЕЛА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Поняття витрат. Джерела фінансування витрат 5.2. Класифікації витрат 5.1. Поняття витрат. Джерела фінансування витрат Згідно з законодавством України, для відображення господарської діяльності підприємства передбачено два види обліку – бухгалтерський та податковий, які базуються

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 5.1. Поняття витрат. Джерела фінансування витрат

5.1. Поняття витрат. Джерела фінансування витрат 5.2. Класифікації витрат 5.1. Поняття витрат. Джерела фінансування витрат Згідно з законодавством України, для відображення господарської діяльності підприємства передбачено два види обліку – бухгалтерський та податковий, які базуються

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 5.2. Класифікації витрат

5.1. Поняття витрат. Джерела фінансування витрат 5.2. Класифікації витрат 5.1. Поняття витрат. Джерела фінансування витрат Згідно з законодавством України, для відображення господарської діяльності підприємства передбачено два види обліку – бухгалтерський та податковий, які базуються

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 5.2.1. Бухгалтерська класифікація витрат

5.1. Поняття витрат. Джерела фінансування витрат 5.2. Класифікації витрат 5.1. Поняття витрат. Джерела фінансування витрат Згідно з законодавством України, для відображення господарської діяльності підприємства передбачено два види обліку – бухгалтерський та податковий, які базуються

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 5.2.2. Економічні класифікації витрат

Є дві класифікації витрат за економічним змістом: 1) класифікація витрат за економічними елементами; 2) класифікація витрат за статтями калькуляції. Групування витрат за економічними елементами дозволяє визначити, що саме витрачають на виробництво і на яку

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 5.2.3. Податкова класифікація витрат

З метою оподаткування діяльності підприємства витрати підприємств поділяють на ті, що належать до валових, і ті, що не належать до валових [ЗО]. Джерелом фінансування витрат, що відносять до валових, є собівартість продукції (робіт, послуг);

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – Тема 6. ДОХОДИ ТА ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

6.1. Склад і характеристика валових доходів підприємств 6.2. Види цін та методи ціноутворення 6.3. Методи планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 6.4. Визначення фінансових результатів діяльності підприємства 6.5. Методи планування прибутку та

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 6.1. Склад і характеристика валових доходів підприємств

6.1. Склад і характеристика валових доходів підприємств 6.2. Види цін та методи ціноутворення 6.3. Методи планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 6.4. Визначення фінансових результатів діяльності підприємства 6.5. Методи планування прибутку та

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 6.2. Види цін та методи ціноутворення

Ціни на товари і послуги повинні компенсувати витрати на їхнє виробництво, а також забезпечити підприємству одержання прибутку. В Україні діють [45]: 1) вільні (договірні) ціни, що формують виключно на договірних засадах між продавцями (виробниками

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 6.3. Методи планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Виручка від реалізації товарної продукції є сумою грошових коштів, які надійшли на банківський рахунок підприємства або в касу (готівкою) за відвантажену (відпущену) покупцям продукцію, виконані роботи, надані послуги. Обсяг виручки; від реалізації переважно залежить

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 6.4. Визначення фінансових результатів діяльності підприємства

Виручка від реалізації товарної продукції є сумою грошових коштів, які надійшли на банківський рахунок підприємства або в касу (готівкою) за відвантажену (відпущену) покупцям продукцію, виконані роботи, надані послуги. Обсяг виручки; від реалізації переважно залежить

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 6.5. Методи планування прибутку та рентабельності. Розподіл і використання чистого прибутку підприємствами

Планування прибутку від реалізації продукції здійснюють за допомогою методу прямого поасортиментного розрахунку та аналітичного методу. Метод прямого поасортиментного розрахунку застосовують на малих і середніх підприємствах. Згідно з цим методом, прибуток від реалізації продукції розраховують

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – Тема 7. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

7.1. Класифікації податків і зборів 7.2. Загальнодержавні податки і збори 7.3. Місцеві податки та збори 7.4. Відповідальність за сплату податків і зборів 7.5. Податкове планування 7.1. Класифікації податків і зборів Податки – це обов’язкові

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.1. Класифікації податків і зборів

7.1. Класифікації податків і зборів 7.2. Загальнодержавні податки і збори 7.3. Місцеві податки та збори 7.4. Відповідальність за сплату податків і зборів 7.5. Податкове планування 7.1. Класифікації податків і зборів Податки – це обов’язкові

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.2. Загальнодержавні податки і збори

7.1. Класифікації податків і зборів 7.2. Загальнодержавні податки і збори 7.3. Місцеві податки та збори 7.4. Відповідальність за сплату податків і зборів 7.5. Податкове планування 7.1. Класифікації податків і зборів Податки – це обов’язкові

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.2.1. Непрямі податки

7.1. Класифікації податків і зборів 7.2. Загальнодержавні податки і збори 7.3. Місцеві податки та збори 7.4. Відповідальність за сплату податків і зборів 7.5. Податкове планування 7.1. Класифікації податків і зборів Податки – це обов’язкові

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.2.2. Пряме оподаткування

Податок на прибуток підприємств стягують до бюджету на підставі Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” [ЗО]. Платниками податку на прибуток є юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а також бюджетні установи в частині комерційної

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.2.3. Ресурсні платежі

Згідно з Бюджетною класифікацією, до ресурсних платежів відносять: O Плату за землю. O Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету. O Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.2.4. Спрощені системи оподаткування

Єдиний податок. Єдиний податок сплачують суб’єкти малого підприємництва відповідно до указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” [50]. Право переходу на єдиний податок мають не всі суб’єкти малого

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.3. Місцеві податки та збори

Перелік місцевих податків і зборів визначено Законом України “Про систему оподаткування” [42] та Декретом Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” [61]. Особливістю місцевих податків і зборів є те, що їх встановлює орган

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.4. Відповідальність за сплату податків і зборів

Порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами та відповідальність за порушення порядку регулює Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” [40]. Одним зі

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.5. Податкове планування

Порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами та відповідальність за порушення порядку регулює Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” [40]. Одним зі

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – Тема 8. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Поняття фінансового стану підприємства. Прийоми та методи фінансового аналізу 8.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 8.3. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства 8.1. Поняття фінансового стану підприємства. Прийоми та методи фінансового аналізу Фінансовий

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 8.1. Поняття фінансового стану підприємства. Прийоми та методи фінансового аналізу

8.1. Поняття фінансового стану підприємства. Прийоми та методи фінансового аналізу 8.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 8.3. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства 8.1. Поняття фінансового стану підприємства. Прийоми та методи фінансового аналізу Фінансовий