Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 11.5. Сутність і види лізингу

Сам термін “лізинг” походить від англійського дієслова “to lease11, що означає “орендувати” або “брати в оренду”.

Закон України “Про лізинг” [27] визначає лізинг як вид підприємницької діяльності, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і передбачає такі види лізингу: оперативний, фінансовий, зворотний, пайовий і міжнародний. Оскільки пайовий і міжнародний лізинг не є видами кредиту, то розглядатися не буде.

Об’єктом лізингу може виступати будь-яке нерухоме чи рухоме майно. Об’єкт лізингу впродовж усього строку дії договору лізингу є власністю лізингодавця.

Розмір, спосіб і строки внесення лізингових платежів та умови їхнього перегляду визначають у договорі лізингу за домовленістю сторін. Лізингові платежі лізингодавцю включають:

1. Суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об’єкта лізингу, що амортизується.

2. Суму, що сплачується лізингодавцю як відсоток за залучений ним кредит для придбання майна за договором лізингу.

3. Платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно.

4. Відшкодування страхових платежів за договором страхування об’єкта лізингу, якщо об’єкт застрахований лізинго-давцем.

5. Інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.

Укладення договорів лізингу регулюють ст. 787-809 Цивільного кодексу [10], який розглядає лізинг як різновид майнового найму. Бухгалтерський облік операцій лізингу регулює П(С)БО 14 “Оренда” [79]. Лізинг є специфічним різновидом оренди, що в деяких випадках може поєднувати в собі ознаки купівлі-продажу.

Відмінності оперативного та фінансового лізингу показано у табл. 11.2:

Таблиця 11.2. Основні відмінності оперативного та фінансового лізингу

Лізинг

О перативний

Фінансовий

1

2

Оперативний лізинг – договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, менший від строку, впродовж якого амортизується 90 % вартості об’єкта лізингу

Фінансовий лізинг – договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший від строку, за який амортизується 60 % вартості об’єкта лізингу

Орендар не зобов’язаний придбати об’єкт лізингу у власність після закінчення строку дії договору лізингу

Орендар зобов’язаний придбати об’єкт лізингу у власність упродовж строку дії договору лізингу або в момент його закінчення за ціною, визначеною у договорі лізингу

Закінчення табл. 11.2

1

2

Майно залишається на балансі лі-зингодавця. Лізингодавець відображає у звітності збільшення валових доходів на суму орендного платежу

Лізингодавець списує майно з балансу та відображає в балансі у складі довгострокової дебіторської заборгованості суму мінімальних орендних платежів + ліквідаційну вартість об’єкта оренди, а також відображає у звітності фінансовий дохід

Орендар зараховує об’єкт на позабалансовий рахунок (01 “Орендовані необоротні активи”) за вартістю, зазначеною в договорі. Орендар відображає у звітності збільшення валових витрат на суму орендного платежу

Орендар зараховує об’єкт на баланс і відображає його в складі капітальних інвестицій. Орендар відображає у звітності збільшення валових витрат на суму орендного платежу

Під час оперативного лізингу всі витрати на утримання об’єкта лізингу, крім витрат, пов’язаних з його експлуатацією, несе лізингодавець

Орендар нараховує амортизацію на об’єкт лізингу

Суму орендної плати складають:

1) плата в межах амортизаційних норм, встановлених законодавством;

2) палата за використання майна.

Орендна плата має перевищувати суму амортизації

Орендна плата (сума лізингових платежів із початку строку оренди) має дорівнювати чи перевищувати первісну вартість об’єкта лізингу

Мінімальні орендні платежі – це платежі, що підлягають сплаті орендарем упродовж строку оренди та складаються з сум, які відшкодовують вартість об’єкта оренди, та з сум, що є винагородою орендодавцю за наданий в оренду об’єкт. Якщо перехід права власності на об’єкт оренди до орендаря не переходить по закінченню строку оренди, то до суми мінімальних орендних платежів повинна включатися ліквідаційна вартість об’єкта оренди.

Рекомендована література [10; 13; 27; ЗО; 38; 48; 67; 68; 70; 79; 80; 95; 104]

Рекомендовані правові акти [120; 123; 125; 142; 149; 155- 157; 159; 160; 161; 168]


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 11.5. Сутність і види лізингу