Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3.4. Переоцінка та індексація вартості основних засобів

П(С)БО 7 “Основні засоби” [75] передбачає проведення переоцінки основних засобів, якщо їхня залишкова вартість значно (більше ніж на 10 %) відрізняється від справедливої вартості на дату складання балансу.

Справедливою вартістю основних засобів є їхня ринкова вартість, визначена під час експертної оцінки, яку здійснюють професійні оцінники або фахівці підприємства. Підприємство повинно переоцінювати всі об’єкти певної групи одночасно, щоб уникнути вибіркової переоцінки активів і відображення у фінансовій звітності сум, які є змішанням оцінок на різні дати.

Разом із переоцінкою залишкової вартості об’єкта основних засобів переоцінюють його первісну вартість і знос.

Переоцінена вартість – це вартість об’єктів основних засобів після їх переоцінки (уцінки або дооцінки). Переоцінення вартості в господарській практиці пов’язано з факторами морального зносу машин і обладнання, здешевленням або подорожчанням витрат на виробництво засобів виробництва, інфляційним зростанням цін на аналогічні засоби праці на ринку.

Суму дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів включають до складу іншого додаткового капіталу, а суму уцінки відносять на витрати виробництва.

Приклад:

Первісна вартість об’єкта виробничого обладнання підприємства “А” 400 000 грн, сума зносу на дату переоцінки – 100 000 грн. Відповідно залишкова вартість – 300 000 грн. У результаті експертної оцінки встановлено, що справедлива вартість цього об’єкта на дату переоцінки становить 450 000 грн, оскільки справедлива вартість обладнання перевищує залишкову вартість більш ніж на 10 %, підприємство вирішило провести переоцінку цього обладнання.

Унаслідок дооцінки обладнання його залишкова вартість зросла в 450/300 = 1,5 раза.

Відповідно в 1,5 раза повинні зрости його первісна вартість і знос.

Первісна вартість становитиме: 400 o 1,5 = 600. Знос становитиме: 100 o 1,5 = 150. Власний капітал підприємства збільшиться на 450 000 грн за рахунок “Іншого додаткового капіталу”.

Показник, грн

До переоцінки

Після переоцінки

Різниця

Первісна вартість

400 000

600 000

200 000

Знос

100 000

150 000

50 000

Залишкова вартість

300 000

450 000

150 000

Підприємства всіх форм власності мають право (але не зобов’язані) здійснювати щорічну індексацію балансової вартості всіх основних засобів на єдиний для всієї країни коефіцієнт індексації, який визначають за формулою [ЗО, п. 8.3.3]:

*і=(*і”ф-10)/100%, (3.12)

Де і|нф – індекс інфляції року, за результатами якого проводять індексацію (тобто минулого), %.

Якщо Кх < 1, то індексацію не проводять. У разі застосування індексації балансової вартості основних засобів підприємства зобов’язані вважати різницю між проіндексованою і непроіндексованою вартістю основних засобів капітальним доходом, який у наступному році включають до складу валових доходів.

Приклад:

До проведення індексації:

Показник

Група 1

Група 2

Група 3

Усього

Первісна вартість

449 120

192 723

217 987

859 830

Знос

121 749

52 244

59 093

233 086

Залишкова вартість

327 371

140 479

158 894

626 744

Індекс інфляції за рік становить 115 %.

Коефіцієнт індексації становить: І8Г, =(115%-10%)/ /100% = 1,05.

1,05 > 1 – отже, індексація проводиться. Після проведення індексації:

Показник

Група 1

Група 2

Група 3

Усього

Первісна вартість

449 120 1,5 = = 471 576

192 723 o o 1,5 = = 202 359,15

217987-1,5 = = 228 886,35

902 822,0

Знос

121 749 o 1,5 = = 127 836,45

52 244 o 1,5 = = 54 856,2

59 093 o 1,5 = = 62 047,65

244 740,3

Залишкова вартість

327371 1,5 = = 343 739,55

140 479 o o 1,5 = = 147 502,95

158 894 o 1,5 = = 166 838,7

658 081,2

Зміна залишкової вартості основних фондів:

Група 1

Група 2

Група 3

Усього

343 739,6

147 503

166 838,7

658 081,2

-327 371

-140 479

-158 894

-626 744

16 368,55

7 023,95

7 944,7

31 337,2

Щоквартальне збільшення валового доходу (У4 річної норми амортизації):

Група 1 – 16 368,55 o 1,25 % = 204,61 грн. Група 2 – 7023,95 o 6,25 % = 439 грн. Група 3 – 7944,7 o 3,75 % = 297,84 грн. Усього: 941,55 грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3.4. Переоцінка та індексація вартості основних засобів